Odbor strukturálních fondů - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Monitorujeme a předáváme informace o dotačních příležitostech v oblasti ESIF a souvisejících seminářích i vzdělávacích akcích. Jsme kontaktním místem ČVUT ve vztahu k poskytovatelům dotací z ESIF a k řídícím, implementačním a kontrolním orgánům.

Kontaktní osoby na projektech

Projekty, které spravujeme:

Projekty v realizaci:

Ukončené projekty:

Rozvoj infrastrukturního zázemí DSP na ČVUT

Kontaktní osoba OSF:   ThLic. Radomír Bužek, Ph.D.
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2023
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2026
Operační program: Jan Amos Komenský
Prioritní osa: 1 – Výzkum a vývoj
Název investiční priority: SC 1.1 – Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_012/0006347
Výše schválené podpory: 229.432.092,42 Kč

 

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských a částečně i pregraduálních studijních programů na ČVUT. Do jeho realizace je zapojeno všech 9 součástí ČVUT, které nabízí studium v doktorských studijních programech.

Hlavní cíle projektu jsou v souladu se strategií rozvoje DSP na ČVUT:
1. Rozvoj infrastrukturního zázemí DSP a zajištění vybavení pro potřeby DSP
2. Zvýšení zájmu o studium v DSP a zvyšování kvality studia
3. Navýšení počtu talentovaných domácích a zahraničních doktorandů
4. Rozvoj dovedností ve vědecké, tvůrčí a publikační oblasti
5. Budování a modernizace prostor výzkumné infrastruktury pro DSP.

Realizace projektu poskytne studentům podpořených studijních programů rekonstruované prostory a moderně vybavené laboratoře sloužící pro výuku, k jejich vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a k aktivitám spojeným s přípravou disertačních prací a publikací v mezinárodně uznávaných odborných časopisech a rovněž nové příležitosti pro rozvoj, jež povedou ke zvýšení kvality studia v DSP, k vyšší konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce, k posilování mezifakultních vazeb, k otevřenosti mezinárodní spolupráci a v neposlední řadě k posilování kvality a prestiže DSP ČVUT v tuzemsku i zahraničí.

 

Mobility ČVUT MSCA-F-CZ-II

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Kateřina Urbančíková
Datum zahájení projektu: 1. 10. 2023
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2025
Operační program: Operační program Jan Amos Komenský
Priorita: 02.01 Výzkum a vývoj
Název specifického cíle: 02.01.01 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_010/0005725
Výše schválené podpory: 4.924.876 Kč

 

Cílem předkládaného projektu je umožnit realizaci mezinárodní mobility výzkumnému pracovníku, jehož projekt předložený do výzvy HE byl hodnocen kladně, ale z důvodu nedostačující alokace nebyl finančně podpořen a nemohl být realizován. Projekt bude realizován pracovním pobytem výzkumného pracovníka – zaměstnance ČVUT v Praze v zahraničí. Předložená mobilita koresponduje s projektovou žádostí schválenou ve výzvě HE. Umožnění mezinárodní mobility vybraného výzkumného pracovníka podpoří nejen jeho profesní růst, ale přispěje také ke kvalitnímu výzkumu, k rozvoji znalostí a dovedností pro praxi a ke zlepšení komunikace a mezinárodní spolupráce mezi ČVUT a zahraničními výzkumnými institucemi. Do projektu je zapojena FJFI.

 

ČVUT ESF II.

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Daniela Malá
Datum zahájení projektu: 1. 4. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 1. 2023
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název investiční priority: Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243
Výše schválené podpory: 30.235.302,55 Kč

 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na vysoké škole a jeho relevance pro potřeby trhu práce, které se konkrétně projeví ve zvýšení kompetencí studentů, pedagogických pracovníků a případně dalších zaměstnanců ČVUT. Hlavní realizované aktivity jsou součástí SC 1 Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce. V rámci projektu bude realizováno všech 5 aktivit podporovaných výzvou. Výsledkem projektu pak bude např. zintenzivnění a prohlubování spolupráce školských součástí při realizaci administrativně a odborně náročných projektů, získání nových znalostí a dovedností zaměstnanců a jejich uplatnění při výkonu povolání, zavádění nových výukových metod a tím zvýšená atraktivita studia, přebírání dobré praxe ze zahraničí a prohlubování spoluprací se zahraničními institucemi a odborníky a další výsledky, ke kterým jsme se zavázali v projektové žádosti. Do projektu je zapojeno 6 součástí ČVUT (FEL, FIT, FD, FJFI, FBMI, MÚVS). Rektorát ČVUT koordinuje řízení projektu napříč zapojenými součástmi a současně vůči poskytovateli dotace.

 

ČVUT ERDF II. MRR

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Daniela Malá
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2020
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název investiční priority: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013271
Výše schválené podpory: 12.143.199,91 Kč

 

Projekt ČVUT ERDF II. MRR je projektem komplementárním k Projektu ČVUT ESF II. Úkolem projektu je vhodně infrastrukturně doplnit ESF aktivity žadatele. Hlavním záměrem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na VŠ za účelem zajištění vysoké kvality výuky a přiblížení se podmínkám praxe. Jedná se o zkvalitnění infrastruktury učeben, výukových laboratoří a dalších prostor, které jsou využívány napříč studijními programy. Do projektu je zapojena 1 součást ČVUT a to Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Rektorát ČVUT koordinuje řízení projektu se zapojenou součástí a současně vůči poskytovateli dotace. Projekt je realizován mimo území hl. m. Prahy, tj. v programové oblasti MRR.

 

Celoživotní vzdělávání na ČVUT

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Daniela Malá
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2019
Datum ukončení projektu: 30. 3. 2020
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název investiční priority: IP 1 - Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě  znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011544
Výše schválené podpory: 2.490.137,50 Kč

 

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje systému celoživotního vzdělávání na ČVUT, zaměřeného na zvyšování kvalifikace a orientovaného na výkon povolání. Dalším cílem je zvyšování odborných kompetencí pracovníků ČVUT, kteří se podílejí na tvorbě celoživotního vzdělávání. Realizace těchto cílů bude uskutečněna vytvořením pěti programů CŽV a poskytnutím školení zaměřených na rozvoj pedagogických kompetencí realizátorům těchto programů. Do projektu je zapojeno 5 součástí ČVUT (FA, FJFI, FS, FSv, MUVS). Rektorát ČVUT koordinuje řízení projektu vůči poskytovateli.

 

Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ČVUT

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Kateřina Urbančíková
Datum zahájení projektu: 1. 2. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2022
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název investiční priority: IP 1 - Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému
vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008465
Výše schválené podpory: 83.960.120,29 Kč

 

Hlavním cílem projektu realizovaného ve 27. výzvě OP VVV je realizace mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků ČVUT se zaměřením na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Dalším cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumné organizace ČVUT prostřednictvím posílení lidských zdrojů. Projekt bude realizován pracovními pobyty výzkumných pracovníků v zahraničí v případě výjezdů z ČR nebo pracovními pobyty výzkumných pracovníků v ČR v případě příjezdů do ČR. Do projektu je zapojeno celkem 12 součástí ČVUT (FSv, FS, FEL, FJFI, FA, FD, FBMI, FIT, KÚ, UCEEB, CIIRC, ÚTEF). Rektorát ČVUT koordinuje řízení projektu vůči poskytovateli dotace.

 

Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF na ČVUT

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Kateřina Urbančíková
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2021
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro VaV
Název investiční priority: Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému
vzdělávání zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008025
Výše schválené podpory: 10.010.294,16 Kč

 

Hlavním cílem projektu realizovaného v 50. výzvě je umožnit mezinárodní mobilitu výzkumným pracovníkům, kterým byl v minulých letech schválen projekt z programu Marie Skłodowska-Curie Actions  Individual Fellowships, ovšem z důvodu nedostatku financí byl jejich projekt zařazen do kategorie "no money" projektů. Proto se tohoto projektu účastní pouze výzkumní pracovníci z řad zaměstnanců Českého vysokého učení technického v Praze, kterým byl projekt v minulých letech již schválen.  Do tohoto projektu jsou zapojeni pracovníci fakulty elektrotechnické, fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a fakulty stavební.  Rektorát ČVUT koordinuje řízení projektu napříč zapojenými součástmi a navenek vůči poskytovateli dotace.

 

Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA IF III na ČVUT v Praze

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Kateřina Urbančíková
Datum zahájení projektu: 1. 8. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2021
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro VaV
Název investiční priority: Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému
vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0016255
Výše schválené podpory: 8.623.392,00 Kč

 

Hlavním cílem projektu realizovaného v 74. výzvě je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi a rozvoje komunikace a spolupráce. V souladu s výzvou projekt umožní mezinárodní mobilitu výzkumným pracovníkům, kterým byl v roce 2018 schválen projekt v rámci programu Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, ovšem z důvodů nedostatku financí byl zařazen do kategorie "no-money" projektů. Do tohoto projektu jsou zapojeni pracovníci fakulty elektrotechnické a fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.  Rektorát ČVUT koordinuje řízení projektu napříč zapojenými součástmi a navenek vůči poskytovateli dotace.

 

Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA IF IV na ČVUT v Praze

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Kateřina Urbančíková
Datum zahájení projektu: 1. 10. 2020
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2023
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro VaV
Název investiční priority: Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému
vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0017983
Výše schválené podpory: 15.383.388,00 Kč

 

Projekt je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů ČVUT na evropské úrovni. ČVUT dlouhodobě realizuje špičkový výzkum v mnoha technických oborech, což dokládá mj. fakt, že již v předchozích výzvách MSCA v H2020 bylo schváleno několik projektů. V rámci výzvy IF-2019 mělo ČVUT celkem 6 úspěšných projektů, které jsou předmětem předkládané žádosti, nicméně nebyly podpořeny z důvodu nedostatečné alokace (z těchto nepodpořených projektů dosáhly 4 žádosti hodnocení Seal of Excellence).

 

Mezinárodní mobility na ČVUT – VTA

Kontaktní osoby OSF:  

Ing. Kateřina Urbančíková

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2020
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2023
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název investiční priority: IP 1 - Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980
Výše schválené podpory: 64.587.317,50 Kč

 

Hlavním cílem projektu realizovaného v 53. výzvě OP VVV je realizace mobilit vědeckých, technických a administrativních pracovníků ČVUT, které přispějí k rozvoji jejich dovedností, kompetencí a získání zkušeností ze zahraničních pracovišť. V rámci 6 klíčových aktivit proběhne dle předpokladu celkem 116 mobilit, které svým zaměřením pokrývají všechny hlavní výzkumné oblasti žadatele. Do projektu je zapojeno celkem 13 součástí ČVUT (FSv, FS, FEL, FJFI, FD, FBMI, FIT, KÚ, UCEEB, CIIRC, ÚTEF, VIC, RČVUT). Rektorát ČVUT koordinuje řízení projektu vůči poskytovateli dotace.

 

Koncept Praha

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Michael Kro
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018
Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR
Prioritní osa: Prioritní osa 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Název investiční priority: 1 – Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezí podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přesunu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití
Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000113
Výše schválené podpory: 20.874.781,02 Kč

 

Obsahem projektu je podpora přípravy transferu technologií a znalostí z ČVUT v Praze do oblastí a témat řešených samosprávou hlavního města Prahy a v jí zajišťovaných provozech a službách. Podpora bude zajištěna na základě ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu deseti dílčích projektů a jejich přípravy zavedení do praxe. Výsledkem projektu by měl být co nejvyšší počet produktů uplatněných na trhu a využívaných uživateli veřejných služeb zajišťovaných nebo poskytovaných samosprávou hl. m.

 

VRR44 – Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Klára Kohoutová
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2019
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název investiční priority: IP 2 – Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008539
Výše schválené podpory: 211 196 440,40 Kč

 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení ČVUT a posílit tak efekty realizované v projektech spolufinancovaných z ESF (k projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382). Hlavní náplní projektových aktivit je pořízení moderního investičního a neinvestičního vybavení pro výukové prostory ČVUT. V rámci projektu budou realizovány všechny tři aktivity podporované výzvou. Projekt je realizován na území hl. m. Prahy, tj. v programové oblasti VRR.

 

MRR44 – Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Klára Kohoutová
Datum zahájení projektu: 1. 2. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2019
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název investiční priority: IP 2 – Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008540
Výše schválené podpory:

18.706.105,39 Kč

 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení ČVUT a posílit tak efekty realizované v projektech spolufinancovaných z ESF (k projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382). Hlavní náplní projektových aktivit je pořízení moderního investičního a neinvestičního vybavení pro výukové prostory ČVUT. V rámci projektu budou realizovány všechny 3 aktivity podporované výzvou. Projekt je realizován mimo území hl. m. Prahy, tj. v programové oblasti MRR.

 

InovaFOND

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2019
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Registrační číslo: TG02010033
Výše schválené podpory:    20.585.200,00 Kč

 

Předmětem řešení návrhu projektu je identifikace a ověření komerčního potenciálu výsledků VaV, podpora aktivit proof of concept, příprava následného komerčního využití výsledků VaV, fundraising. Hlavním cílem projektu je ověřit aplikační potenciál výsledků VaV, za pomoci aktivit proof oř concept nalézt konkrétní průmyslově uplatnitelná řešení a připravit jejich následné komerční využití. Stávající podpůrné nástroje ČVUT budou doplněny o nástroj nový fond, z něhož budou aktivity proof of concept podporovány. Dalším cílem projektu je pak nastartoval a ustálit mechanismus postupného nahrazování projektem poskytnutých prostředků prostředky vlastními, získanými z úspěšně komercializovaných výsledků a fundraisingem, a zajistit tak nejen dlouhodobou udržitelnost systému aktivní podpory uplatnění výsledků s aplikačním potenciálem, ale díky zviditelnění úspěšně komercializovaných řešení pozitivně formovat myšlení zaměstnanců a studentů ČVUT k uplatňování výsledků v praxi.

 

ProoFOND

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2020
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Registrační číslo: TP01010066
Výše schválené podpory: 18.631.256,00 Kč

 

Hlavními cíli projektu je podpora a vyšší efektivita již zavedeného systému transferu znalostí na ČVUT v Praze a současně podporovat ověření nových výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. V době trvání projektu plánujeme finančně podpořit řadu dílčích projektů, které přinesou inovace s vysokou pravděpodobností jejich praktického uplatnění v aplikační sféře. V rámci běžícího systému transferu znalostí plánujeme zajistit efektivní využití doposud vložených veřejných finančních prostředků a stabilizovat mechanismus postupného nahrazování projektových prostředků finančními prostředky, získanými z úspěšně komercializovaných výsledků a dále směřovat k naplnění interního fondu výnosy z komercializace.

 

Národní plán obnovy – Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na ČVUT

Název projektu:   Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na ČVUT
Kontaktní osoba OSF:   Mgr. Tereza Přecechtělová
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2022
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2024
Program podpory: Národní plán obnovy ČR
Komponenta: 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů
Výzva: Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024
Registrační číslo: NPO_ČVUT_16597/2022
Předpokládaná výše podpory: 220.402.712 Kč

 

Projekt je zaměřen na transformaci formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání a je rozdělen do následujících specifických cílů:

 • Specifický cíl A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání, dále členěný na čtyři dílčí specifické cíle:
  • Specifický cíl A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend;
  • Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning;
  • Specifický cíl A3: Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů;
  • Specifický cíl A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling).
 • Specifický cíl B: Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech.
 • Specifický cíl C: Společné projekty, dále členěný na tři dílčí specifické cíle:
  • Specifický cíl C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (micro-credentials);
  • Specifický cíl C2: Bezpečnost distančních forem výuky;
  • Specifický cíl C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

 

Rektorát ČVUT koordinuje řízení projektu napříč zapojenými součástmi a současně vůči poskytovateli dotace.

 

Mobility ČVUT MSCA-F-CZ-I

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Kateřina Urbančíková
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2023
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2025
Operační program: Operační program Jan Ámos Komenský
Priorita: 02.01 Výzkum a vývoj
Název specifického cíle: 02.01.01 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_010/0003405
Výše schválené podpory: 10.774.596 Kč

 

Cílem předkládaného projektu je umožnění mezinárodní mobility výzkumných pracovníků, jejichž projekty předložené do relevantních výzev H2020, resp. HE byly hodnoceny kladně, ale z důvodu nedostačující alokace nebyly finančně podpořeny a nemohly být tudíž realizovány. Projekt bude realizován pracovními pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v České republice na Českém vysokém učení technickém v Praze. Překládané mobility (klíčové aktivity) korespondují s projektovými žádostmi schválenými ve výzvách H2020, resp. HE. Umožnění mezinárodní mobility vybraným výzkumným pracovníkům podpoří nejen jejich profesní růst, ale přispěje také ke kvalitnímu výzkumu, k rozvoji znalostí a dovedností pro praxi a ke zlepšení komunikace a mezinárodní spolupráce přímo na ČVUT. Do projektu jsou zapojeny 2 fakulty: FEL a FIT.

 

Globální vzdělávání na ČVUT

Kontaktní osoba OSF:   Ing. Jan Tilinger, Ph.D.
Datum zahájení projektu: 1. 3. 2023
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2023
Program:

Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, program Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti

Registrační číslo: Rozhodnutí sp. zn. 16-ČRA23_08-01, č.j. 281353/2023-ČRA
Výše schválené podpory: 1.342.079,60 Kč

 

Projekt Globální vzdělávání na ČVUT usiluje prostřednictvím vzdělávacích aktivit a informační webové stránky (Rozvojové září, Rozvojové středy, Projektový maraton, Svět v souvislostech) o osvětu studentů vysokých škol a veřejnosti v oblasti globálních problémů a jejich řešení s důrazem na potřebu komplexních mezioborových řešení a s důrazem na technické aspekty těchto řešení.

Vlastník stránky: Petr Šedivý