You are here

Picture České vysoké učení technické v Praze (ČVUT v Praze) se v roce 2017 přihlásilo k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

V průběhu roku 2018 univerzita vypracovala interní GAP analýzu, v rámci které provedla dotazníkové šetření mezi zaměstnanci univerzity. Na základě výsledků analýzy připravila univerzita akční plán (AP), pomocí kterého bude postupně implementovat opatření směřujících k naplnění principů HRS4R.

Dne 10. září 2019 získalo ČVUT v Praze od Evropské komise prestižní ocenění „HR Excellence in Research Award“ a v současné době se zpracovává 2 letá implementační fáze.

Ocenění HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jde o doporučení Evropské komise, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání vědců.

HRS4R - The Human Resources Strategy for Researchers

Výstupy projektu

Harmonogram

Iniciační fáze 2018
GAP analýza leden 2019
Dotazníkové šetření    podzim 2018
Akční plán                  únor 2019
Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi březen 2019
Implementační fáze duben 2019-2022

Řídící výbor

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. - doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. - Ing. Jiří Boháček - doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová - prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. - doc. Ing. arch. Petr Kordovský - prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., Feng - Ing. Radek Holý, Ph.D. - prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. - prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. - prof. Ing. Igor Jex, DrSc. - prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA - doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. - prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. - doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. - doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. - doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. - doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. - Ing. Marek Kalika, Ph.D. - doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. - PhDr. Marta Machytková - doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. - Mgr. Ondřej Velek, Ph.D., Ing. Michaela Neuhäuserová, Ing. Tomáš Drábek, Ing. Ondřej Rokoš, Ph.D., Ing. Jana Hudzietzová, Ph.D., prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.

Členové pracovní skupiny HR Award

prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. - RNDr. Patrik Mottl, Ph.D. - prof. Dr. Henri Hubertus Achten - doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. - doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. - prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D. - prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. - Ing. David Pešek - Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. - Ing. Jaroslava Merunková - Mgr. Alena Králová - Ing. Pavel Koudelák, Ph.D. - Mgr. Gabriela Urbášková - Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D. - Ing. Klára Vokáč Machalická, Ph.D. - Pavlína Mastná, Ing. Michaela Neuhäuserová, Ing. Tomáš Drábek, Ing. Ondřej Rokoš, Ph.D., Ing. Jana Hudzietzová, Ph.D.

 

Projekt je řešen v rámci OP VVV “Rozvoj kapacit pro strategické řízení výzkumu na ČVUT v Praze - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006215”, jehož klíčovou aktivitou je „nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award“. Projekt je řešen od 1. ledna. 2018 pod vedením profesora Matase.

Vlastník stránky: Pavel Koudelák