Fakulta stavební - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

V ČR jsme unikátní

Centrem excelence GAČR

Fakulta je nositelem Centra excelence GAČR v základním výzkumu, jedná se o mimořádný prestižní úspěch ČVUT. Projekt se zabývá kumulativními časově závislými procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích.

Více najdete na: tpm.fsv.cvut.cz/excelence

Centrem kompetence CESTI

Fakulta je koordinátorem Centra kompetence CESTI - Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu. Projekt je zaměřený na technické inovace, jejichž cílem je odstranění nedostatků dnešní dopravní infrastruktury.

Více najdete na: www.cesti.cz

Podzemní laboratoří Josef

Hlavním úkolem pracoviště je zajistit praktickou výuku studentů v reálném podzemním prostředí, podpořit řešení experimentálních výzkumných projektů a přispět k většímu propojení univerzitního vzdělávání a výzkumu s praxí. Poprvé v České republice v „in situ" prostředí Podzemní laboratoře Josef:

 • je provozován fyzikální model simulující uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem,
 • bude realizován fyzikální model „české" zátky pro utěsnění přístupových štol hlubinného úložiště radioaktivních odpadů s využitím technologie stříkaného bentonitu.

V areálu je situován vědecko-technický park „Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef", který svým funkčním propojením s rozsáhlým komplexem štol poskytuje v „in situ" prostředí pro výzkum, trénink, rekvalifikaci a marketing. Nabízí služby akreditované geotechnické laboratoře.

Více informací najdete na webových stránkách http://ceg.fsv.cvut.cz.

Ve světě jsme unikátní

Požární zkouškou na experimentálním objektu

Pod vedením pracovníků katedry ocelových a dřevěných konstrukcí se uskutečnila požární zkouška administrativního objektu. Hlavním cílem zkoušky bylo ověření předpovědi chování konstrukce administrativní budovy vystavené jako celek požáru. Výsledky zkoušky umožní využití pokročilých stavebních technologií a metod návrhu pro zvýšení spolehlivosti a ekonomie řešení požární odolnosti budov. Zkouška proběhla v povrchovém areálu štoly Josef.

Jsme členy

 • ECTP – The European Construction Technology Platform
 • Česká společnost pro mechaniku
 • ELGIP – The European Large Geo-engineering Institutes Platform
 • EUCEET Association – The European Civil Engineering Education and Training Association
 • FIB – The International Federation for Structural Concrete
 • IABSE – The International Association for Bridge and Structural Engineering
 • IAHR – The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research
 • IWA – The International Water Association
 • RILEM – The International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures
  (Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de construction et ouvrages)
 • WTA CZ – Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky
 • IGD–TP CMET – Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform CMET (Competence Maintenance, Education and Training)

Na co jsme pyšní

Experimentální centrum

Pracoviště se zaměřuje na experimentální vyšetřování stavebních materiálů a konstrukcí a na výuku stavebních materiálů a konstrukcí. Je řešitelem 4 vlastních projektů základního výzkumu (GA ČR, MV ČR, MK ČR, MŠMT ČR) a spoluřešitelem dalších 8 projektů základního a aplikovaného výzkumu. Je uznávaným pracovištěm pro spolupráci se stavebními fi rmami, pro které zajišťuje zejména statické a dynamické zatěžovací zkoušky a nejrůznější měření na stavbách mostů a rozsáhlých konstrukcí.

Centrum nanotechnologií ve stavebnictví

První v České republice, které disponovalo kombinací vyspělých výzkumných technologií pro výzkum silikátových materiálů v nano a mikro měřítku a pro výrobu nanomateriálů.

Vodohospodářské experimentální centrum

Centrum se zabývá výzkumem hydraulických jevů v oblasti vodních staveb (jezy, vodní cesty, přehrady, vodní elektrárny), vodních toků, vodovodů, čistíren odpadních vod apod.

Národní cenu za architekturu v kategorii Interiér

Grand Prix architektů 2009 udělila fakultě cenu v kategorii Interiér nové velkoprostorové učebně studijního programu Architektura a stavitelství. Rekonstrukce tohoto prostoru získala také první místo na mezinárodní architektonické přehlídce Contractworld award 2011 v Hannoveru.

Vlastník stránky: Ilona Chalupská