Fakulta stavební - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

V ČR jsme unikátní

Centrem excelence GAČR

Fakulta je nositelem Centra excelence GAČR v základním výzkumu, jedná se o mimořádný prestižní úspěch ČVUT. Projekt se zabývá kumulativními časově závislými procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích.

Více najdete na: tpm.fsv.cvut.cz/excelence

Centrem kompetence CESTI

Fakulta je koordinátorem Centra kompetence CESTI - Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu. Projekt je zaměřený na technické inovace, jejichž cílem je odstranění nedostatků dnešní dopravní infrastruktury.

Více najdete na: www.cesti.cz

Podzemní laboratoří Josef

Hlavním úkolem pracoviště je zajistit praktickou výuku studentů v reálném podzemním prostředí, podpořit řešení experimentálních výzkumných projektů a přispět k většímu propojení univerzitního vzdělávání a výzkumu s praxí. Poprvé v České republice v „in situ" prostředí Podzemní laboratoře Josef:

 • je provozován fyzikální model simulující uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem,
 • bude realizován fyzikální model „české" zátky pro utěsnění přístupových štol hlubinného úložiště radioaktivních odpadů s využitím technologie stříkaného bentonitu.

V areálu je situován vědecko-technický park „Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef", který svým funkčním propojením s rozsáhlým komplexem štol poskytuje v „in situ" prostředí pro výzkum, trénink, rekvalifikaci a marketing. Nabízí služby akreditované geotechnické laboratoře.

Více informací najdete na webových stránkách http://ceg.fsv.cvut.cz.

Ve světě jsme unikátní

Požární zkouškou na experimentálním objektu

Pod vedením pracovníků katedry ocelových a dřevěných konstrukcí se uskutečnila požární zkouška administrativního objektu. Hlavním cílem zkoušky bylo ověření předpovědi chování konstrukce administrativní budovy vystavené jako celek požáru. Výsledky zkoušky umožní využití pokročilých stavebních technologií a metod návrhu pro zvýšení spolehlivosti a ekonomie řešení požární odolnosti budov. Zkouška proběhla v povrchovém areálu štoly Josef.

Jsme členy

 • ECTP – The European Construction Technology Platform
 • Česká společnost pro mechaniku
 • ELGIP – The European Large Geo-engineering Institutes Platform
 • EUCEET Association – The European Civil Engineering Education and Training Association
 • FIB – The International Federation for Structural Concrete
 • IABSE – The International Association for Bridge and Structural Engineering
 • IAHR – The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research
 • IWA – The International Water Association
 • RILEM – The International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures
  (Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de construction et ouvrages)
 • WTA CZ – Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky
 • IGD–TP CMET – Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform CMET (Competence Maintenance, Education and Training)

Na co jsme pyšní

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)

UCEEB je společný projekt pěti fakult Českého vysokého učení technického v Praze. Náplní centra je výzkum v oblasti optimalizace energetických úspor v budovách, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí.

Koordinaci studijního programu SUSCOS_M v rámci ERASMUS MUNDUS

Ojedinělý mezinárodní studijní program zahajuje v podzimním semestru 2012 fakulta. Magisterský program SUSCOS_M (Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events) je zatím jediným programem organizovaným z České republiky v rámci evropského prestižního programu pro získání nejkvalitnějších studentů ze zámoří ERASMUS MUNDUS.

Experimentální centrum

Pracoviště se zaměřuje na experimentální vyšetřování stavebních materiálů a konstrukcí a na výuku stavebních materiálů a konstrukcí. Je řešitelem 4 vlastních projektů základního výzkumu (GA ČR, MV ČR, MK ČR, MŠMT ČR) a spoluřešitelem dalších 8 projektů základního a aplikovaného výzkumu. Je uznávaným pracovištěm pro spolupráci se stavebními fi rmami, pro které zajišťuje zejména statické a dynamické zatěžovací zkoušky a nejrůznější měření na stavbách mostů a rozsáhlých konstrukcí.

Ocenění soutěže Inovace roku

Prestižní ocenění za rok 2011 získal Předpjatý vláknobetonový sloupek protihlukových stěnových systémů, který zvyšuje jejich trvanlivost a přináší také značné úspory. Na projektu spolupracovala katedra betonových a zděných konstrukcí s firmou SMP CZ, a.s.

Centrum nanotechnologií ve stavebnictví

První v České republice, které disponovalo kombinací vyspělých výzkumných technologií pro výzkum silikátových materiálů v nano a mikro měřítku a pro výrobu nanomateriálů.

Vodohospodářské experimentální centrum

Centrum se zabývá výzkumem hydraulických jevů v oblasti vodních staveb (jezy, vodní cesty, přehrady, vodní elektrárny), vodních toků, vodovodů, čistíren odpadních vod apod.

Národní cenu za architekturu v kategorii Interiér

Grand Prix architektů 2009 udělila fakultě cenu v kategorii Interiér nové velkoprostorové učebně studijního programu Architektura a stavitelství. Rekonstrukce tohoto prostoru získala také první místo na mezinárodní architektonické přehlídce Contractworld award 2011 v Hannoveru.

Vlastník stránky: Andrea Vondráková