You are here

Všech osm fakult, stejně jako vysokoškolské ústavy – Kloknerův ústav, Masarykův ústav vyšších studií a Ústav technické a experimentální fyziky – jsou do výzkumu zapojeny. I nadále se chceme profilovat jako prestižní vysoká škola s důrazem na kvalitní vědeckou a výzkumnou práci tak, abychom byli významnou součásti evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru.

HR Excellence in Research Award

PictureČVUT v Praze získalo 10. září 2019 od Evropské komise ocenění „HR Excellence in Research Award“ v oblasti lidských zdrojů, kterým se přijímají zásady Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. V současné době se zpracovává implementační fáze, více informací zde: https://www.cvut.cz/hr-award-hrs4r.

 

Podpora vědy na naší univerzitě

Studentskou grantovou soutěží (SGS) podporujeme náklady projektů a konferencí v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech. Zajišťujeme informační, poradenské a administrativní služby pro předkladatele a řešitele českých i zahraniční výzkumných projektů. Napomáháme popularizaci a uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi organizací aktivní účasti pracovišť na veletrzích a seminářích.

Výzkumná centra na ČVUT

Na ČVUT existuje mnoho center základního i aplikovaného výzkumu, představujících po řadu let střediska, ve kterých je prováděn jak základní, tak aplikovaný výzkum na excelentní mezinárodní úrovni.

Cena rektora ČVUT v oblasti vědy a výzkumu

Jako jednu z mnoha motivačních složek používáme prostředky z Fondu na podporu vědecké a výzkumné činnosti.

Každoročně rektor ČVUT uděluje Cenu rektora v těchto oblastech:

  • vynikající vědecké výsledky,
  • aplikace výsledků výzkumné práce v praxi,
  • prestižní vědecká publikace,
  • vynikající doktorské práce.

Patentové středisko

Patentovým střediskem zajišťujeme ochranu průmyslového vlastnictví pro ČVUT a externí objekty. Spolupracujeme s příslušnými mezinárodními a národními organizacemi.

Vlastník stránky: Karel Žebrakovský