You are here

Všech osm fakult, stejně jako vysokoškolské ústavy – Kloknerův ústav, Masarykův ústav vyšších studií a Ústav technické a experimentální fyziky – jsou do výzkumu zapojeny. I nadále se chceme profilovat jako prestižní vysoká škola s důrazem na kvalitní vědeckou a výzkumnou práci tak, abychom byli významnou součásti evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru.

HR Excellence in Research Award

PictureČVUT v Praze získalo 10. září 2019 od Evropské komise ocenění „HR Excellence in Research Award“ v oblasti lidských zdrojů, kterým se přijímají zásady Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. V současné době se zpracovává implementační fáze, více informací zde: https://www.cvut.cz/hr-award-hrs4r.

 

Podpora vědy na naší univerzitě

Studentskou grantovou soutěží (SGS) podporujeme náklady projektů a konferencí v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech. Zajišťujeme informační, poradenské a administrativní služby pro předkladatele a řešitele českých i zahraniční výzkumných projektů. Napomáháme popularizaci a uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi organizací aktivní účasti pracovišť na veletrzích a seminářích.

Výzkumná centra na ČVUT

Na ČVUT existuje mnoho center základního i aplikovaného výzkumu, představujících po řadu let střediska, ve kterých je prováděn jak základní, tak aplikovaný výzkum na excelentní mezinárodní úrovni.

Cena rektora ČVUT v oblasti vědy a výzkumu

Jako jednu z mnoha motivačních složek používáme prostředky z Fondu na podporu vědecké a výzkumné činnosti.

Každoročně rektor ČVUT uděluje Cenu rektora v těchto oblastech:

  • vynikající vědecké výsledky,
  • aplikace výsledků výzkumné práce v praxi,
  • prestižní vědecká publikace,
  • vynikající doktorské práce.

Patentové středisko

Patentovým střediskem zajišťujeme ochranu průmyslového vlastnictví pro ČVUT a externí objekty. Spolupracujeme s příslušnými mezinárodními a národními organizacemi.

Příklady významných výsledků

Projekt ANASTOMOSIS – propojené město

Doc. Ing. ak. arch. Petr Hájek spolu s kolegy z Ústavu navrhování III Fakulty architektury připravili výstavu ANASTOMIS – propojené město, která představí veřejnosti návod pro regeneraci a oživení dosud nevyužitých hraničních oblastí mezi městskými částmi. Jde o specifické, u nás dosud neprobádané téma.

Simulace kvantové dynamiky pomocí světla

Odborníci z katedry fyziky FJFI byli součástí mezinárodního týmu, který navrhl a realizoval experiment, který je založen na takzvané dvourozměrné kvantové procházce, která nám mimo jiné, umožňuje napodobovat dynamiku kvantových částic a studovat dopad jejich vnitřních vlastností na jejich pohyb v prostoru. Jedná se o světově první realizaci kvantové procházky v rovině. Tento objev byl publikován v prestižním vědeckém časopisu Science.

Cena Grantové agentury ČR pro tým profesora Ripky

Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., se svým týmem vyvinul a vyzkoušel nový typ bezcívkového tenkovrstvého fluxgate senzoru. Tyto senzory se používají pro přesná měření magnetického pole, např. v kosmickém výzkumu, pro navigaci nebo ve vojenství. První etapa výzkumu byla završena vývojem konstrukce senzoru, která byla použita v hledači bomb. Tým také navrhl a ověřil nový model senzoru.

Cena Inovace roku 2011

Kolektiv vedený prof. Ing. Alenou Kohoutkovou, CSc., z Fakulty stavební získal významné ocenění Cena Inovace roku 2011 za produkt Předem předpjatý vláknobetonový sloupek protihlukové stěny. Produkt byl oceněn Asociací inovačního podnikání ČR, která cenu uděluje. Kombinace předpínání a vláknobetonu v tomto produktu je unikátní, a to jak na našem trhu, tak v evropském kontextu.

Prestižní vědecké publikace:

V roce 2011 vydalo Nakladatelství ČVUT monografii TUNELY na pozemních komunikacích, autorů prof. Ing. P. Přibyla, CSc., a prof. Ing. J. Bartáka, CSc., z Fakult dopravní a stavební. Publikace představuje ucelené dílo, které je základem pro další rozvoj oboru týkajícího se technologického vybavování a provozování silničních tunelů. Pro odborníky i veřejnost je zajímavý jak popis a historie tunelů, tak i část věnovaná chování řidičů v tunelu.
Na mezinárodním veletrhu Svět knihy Praha 2011 proběhl slavnostní křest monografie Úvod do transmisní elektronové mikroskopie, autora prof. RNDr. Miroslava Karlíka z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Monografie vydaná Nakladatelstvím ČVUT zaplňuje mezeru v odborné literatuře, neboť poslední české texty v tomto oboru jsou více než dvacet let staré.

Vlastník stránky: Karel Žebrakovský