Věda a výzkum na ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Všech osm fakult, stejně jako vysokoškolské ústavy – Kloknerův ústav, Masarykův ústav vyšších studií a Ústav technické a experimentální fyziky – jsou do výzkumu zapojeny. I nadále se chceme profilovat jako prestižní vysoká škola s důrazem na kvalitní vědeckou a výzkumnou práci tak, abychom byli významnou součásti evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru.

HR Excellence in Research Award

PictureČVUT v Praze získalo 10. září 2019 od Evropské komise ocenění „HR Excellence in Research Award“ v oblasti lidských zdrojů, kterým se přijímají zásady Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. V současné době se zpracovává implementační fáze, více informací zde: https://www.cvut.cz/hr-award-hrs4r.

 

Asociace českých výzkumných univerzit založena

PictureUniverzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze společně založily Asociaci českých výzkumných universit. Jde o zcela zásadní krok, který povede ke zlepšení postavení českých univerzit v mezinárodní konkurenci. Univerzity společně sdílejí vizi zvyšování kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti v pedagogické a výzkumné činnosti a společně chtějí pracovat na organizačních, legislativních i rozpočtových opatřeních, Blíže viz https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20190703-cilem-nove-zalozene-asociace-vyzkumnych-univerzit-v-cr-je-prosadit-vysokou-kvalitu

Podpora vědy na naší univerzitě

Studentskou grantovou soutěží (SGS) podporujeme náklady projektů a konferencí v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech. Zajišťujeme informační, poradenské a administrativní služby pro předkladatele a řešitele českých i zahraniční výzkumných projektů. Napomáháme popularizaci a uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi organizací aktivní účasti pracovišť na veletrzích a seminářích.

Výzkumná centra na ČVUT

Na ČVUT existuje mnoho center základního i aplikovaného výzkumu, představujících po řadu let střediska, ve kterých je prováděn jak základní, tak aplikovaný výzkum na excelentní mezinárodní úrovni.

Cena rektora ČVUT v oblasti vědy a výzkumu

Jako jednu z mnoha motivačních složek používáme prostředky z Fondu na podporu vědecké a výzkumné činnosti.

Každoročně rektor ČVUT uděluje Cenu rektora v těchto oblastech:

 • vynikající vědecké výsledky,
 • aplikace výsledků výzkumné práce v praxi,
 • prestižní vědecká publikace,
 • vynikající doktorské práce.

Transfer technologií

Poskytujeme odborné služby a podporu všem fakultám ČVUT v oblasti duševního vlastnictví a jeho komercializace.

 1. Patentové středisko
  Patentové středisko sjednocuje agendu ochrany duševního vlastnictví s cílem efektivnějšího fungování a úspěšnosti přenosu znalostí a výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Spolupracuje s příslušnými mezinárodními a národními organizacemi.

 2. Komercializace
  Využití duševního vlastnictví ČVUT v praxi neznamená pouze finanční přínos pro původce a univerzitu, ale také potvrzení významné pozice ČVUT jako instituce úzce propojující výuku, výzkum a využití výsledků vědy a výzkumu v praxi.

 3. Inkubátor ČVUT InQbay
  InQbay je otevřený “co-workingový” prostor pro studenty, výzkumníky, začínající firmy a průmyslové partnery zaměřený nejen na oblast Deep Tech. Propojujeme teorii s praxí, invencí a nápady, akademický svět a komerční sféru.

Vlastník stránky: Dagmar Dvořáková