Historie - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

1705

Fortifikační odborník Christian Josef Willenberg požádal císaře Leopolda, aby směl "šest osob stavu panského, čtyři rytířského a dva městského vyučovati  v umění inženýrském".
 

1707

Císař Josef I. zaslal 18. 1. českým sněmovním komisařům reskript, ve kterém s Willenbergovým návrhem souhlasí a poroučí jej projednat.

1716

Protože čeští stavové na reskript nereagovali, poslal Willenberg v říjnu 1716 svou žádost znovu, a to nejen císaři (Karlu VI.), ale i českým stavům.   

1717

Dekretem českých stavů z 9. 11. byla zřízena inženýrská profesura a Willenberg pověřen jejím vedením; výuka začala 7. 1. 1718. Kromě fortifikačního umění byly vyučovány i civilní obory jako zeměměřičství, kreslení map, odvodňovací práce, konstrukce mechanizmů na zvedání těžkých břemen apod.  

1726 - 1767

Jan František Schor, který nastoupil po Willenbergovi,  zavedl do výuky optiku, perspektivu, kreslení a geografii.

Třetím profesorem inženýrské školy byl Antonín Linhart Herget. Za jeho působení se inženýrská stavovská profesura změnila (1787) na řádnou profesuru filozofické fakulty pražské univerzity.

1798

Univerzitní profesor matematiky a člen dvorské komise pro revizi veřejného školství  František Josef Gerstner podal návrh na založení technické univerzity, kde by po vzoru pařížské École polytechnique inženýrské nauky úzce navazovaly na studium matematiky a exaktních věd, jak to vyžadovala industrializace českých zemí.

1803

V březnu 1803 podepsal císař František I. dekret o založení Českého stavovského polytechnického ústavu; na nové polytechnice se začalo učit 10. listopadu 1806. Ředitelem ústavu byl jmenován F. J. Gerstner.

1815

Od 8. 9. přestal být Polytechnický ústav součástí univerzity a získal statut samostatné školy.

1863 - 1869

Dne 23. 11., kdy císař František Josef I. schválil Organický statut Polytechnického ústavu, začala krátká historie pražské dvojjazyčné polytechniky. Po šesti letech (18. 4. 1869) panovník utrakvistickou školu  zrušil a zároveň dal souhlas se vznikem dvou nových: Českého a německého polytechnického ústavu království Českého.

1875

Česká i německá polytechnika (dosud zemské ústavy) byly převedeny do státní správy.

1879

Obě polytechniky dostaly nové názvy: C. a k. (Císařská a královská) česká vysoká škola technická v Praze, a K. k. Deutsche Technische Hochschule in Prag.

1901

Říšským zákonem z 13. 4. bylo vysokým školám technickým přiznáno právo udílet tituly doktorů technických věd (Dr. techn.) a čestné doktoráty technických věd (Dr. techn. h. c.).

1902

Profesorský sbor C. a k. české vysoké školy technické doporučil Ministerstvu kultu a vyučování, aby ženy mohly být zapisovány jako řádné posluchačky.

1920 - 1939

Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty Československé republiky z 1. 9. 1920 vzniklo České vysoké učení technické jako svazek sedmi vysokých škol technických:  stavebního inženýrství, kulturního inženýrství, architektury a pozemního inženýrství, strojního a elektrotechnického inženýrství, chemicko-technologického inženýrství, zemědělského a lesního inženýrství, speciálních nauk. Vysoká škola kulturního inženýrství byla v roce 1921 jako samostatná instituce zrušena a začleněna do působnosti Vysoké školy inženýrského stavitelství. Od roku 1929 se stala rovnoprávnou součástí ČVUT také Vysoká škola obchodní, do té doby pouze tříletá.

Pražská německá technika změnila v roce 1918 svůj název na DeutscheTechnische Hochschule Prag.

1921

V září roku 1921 byla zahájena činnost dnešního Kloknerova ústavu, původním názvem Výzkumný ústav stavebně inženýrský a později Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních, jehož prvním přednostou byl František Klokner.

1939

Z rozhodnutí říšského protektora Konstantina von Neuratha byly 17. 11. 1939 české vysoké školy uzavřeny.

1945

Necelý měsíc (4. 6. 1945) po skončení války byla výuka na ČVUT  v plném rozsahu obnovena na stejných vysokých školách ČVUT jako v roce 1939. Německá vysoká škola technická v Praze byla 16. 10. dekretem prezidenta Beneše zrušena.

1950 - 1960

Po organizačních změnách v období 1950 - 1960 mělo ČVUT čtyři fakulty:  strojní,  stavební,  elektrotechnickou,  technické a jaderné fyziky (od roku 1967 jadernou a fyzikálně inženýrskou).

1976

ČVUT se rozšířilo o Fakultu architektury.

1989

Postupné zavedení strukturovaného studia; výuka probíhá v bakalářském, magisterském a doktorském programu.

1992

Dokončení rozsáhlé rekonstrukce Betlémské kaple, která má funkci auly ČVUT.

1993

Byla zahájena výuka na nově zřízené Fakultě dopravní.

2005

K dosavadním šesti fakultám ČVUT přibyla Fakulta biomedicínského inženýrství.

2007

Škola si v Týdnu techniky od 15. do 19. ledna připomínala 300. výročí svého vzniku. Součástí Týdne techniky byl koncert České filharmonie v Rudolfinu 16. 1. Následovalo předávání čestných doktorátů prezidentu ČR Václavu Klausovi, profesoru na University od Surrey Josefu Kittlerovi a prezidentu SKANSKA AB Stuartu E. Grahamovi na slavnostním zasedání vědecké rady 17. 1. Vrcholnou událostí bylo slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT ve Španělském sále Pražského hradu za účasti prezidenta, členů vlády a představitelů zahraničních univerzit 18. 1. Týden techniky byl zakončen vernisáží výstavy Technika očima technika.

2009

Osmou fakultou školy se stala 1. 7. 2009 Fakulta informačních technologií.

Kromě osmi fakult jsou součástmi ČVUT také Kloknerův ústav (vědecko-výzkumné pracoviště v oboru stavitelství), Masarykův ústav vyšších studií, Ústav tělesné výchovy a sportu, Výpočetní a informační centrum, Technologické a inovační centrum, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, Útvar výstavby a investiční činnosti ČVUT, Ústřední knihovna ČVUT a tři účelová zařízení: Rektorát ČVUT, Správa účelových zařízení, Česká technika – nakladatelství ČVUT.

2012

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) získává statut vysokoškolského ústavu. Tento interdisciplinární výzkumný projekt je odezvou na jednu z nejvýznamnějších současných priorit Evropské unie, a to optimalizaci energetických úspor v budovách.

2013

Založení Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Cílem činnosti CIIRC je stát se vědecko-výzkumným pracovištěm mezinárodní úrovně a ve spolupráci s fakultami ČVUT excelentním školicím centrem doktorského a postdoktorského vzdělávání. CIIRC se ve svých počátcích zaměřuje především na přípravu projektu OP VaVpI – ČVUT CIIRC.

2014

Dokončení budovy Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradě. Sídlo centra je příkladem využití nejnovějších trendů a dostupých technologií v oblasti energetických úspor ve stavebnictví. Stavba samotná tak poslouží k experimentálním účelům.

2015

Účast ČVUT na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně s audiovizuální instalací Laboratoř ticha, představující živý les vsazený do futuristické laboratoře. Hlavními autory instalace byli Jan Tůma a David Tichý z Fakulty architektury ČVUT.

V platnost vstoupil nový Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze.

2016

Byl vytvořen nový grafický manuál identity ČVUT. Nový vizuální styl vzešel ze soutěže organizované Fakultou architektury ČVUT a jeho autorkou je doc. Kristina Fišerová.

2017

Otevření nových a zrekonstruovaných budov ČVUT v ulici Jugoslávských partyzánů, které začaly sloužit Rektorátu ČVUT, Českému institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, Fakultě elektrotechnické a Fakultě strojní. Slavnostního otevření 2. května se zúčastnili i prezident a premiér České republiky.

Po celý rok probíhaly akce připomínající 310 let od souhlasu císaře Josefa I. s návrhem K. J. Willenberga na zřízení výuky inženýrství v Praze.

2018

27. února se uskutečnila inaugurace doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., novým rektorem ČVUT.

V tomto roce bylo připomenuto 300. výročí zahájení první výuky inženýrství v českých zemích K. J. Willenbergem.

Proběhla celková rekonstrukce objektu Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Rekonstrukce se týkala všech prostor sloužících studiu, vědecké činnosti, děkanátu, knihovně, kancelářím i společenským akcím.

2019

Před 20 lety začal vycházet časopis Pražská technika v současné podobě s širším obsahem, modernější grafikou a barevnou obálkou. Nahradil dřívější Bulletin ČVUT a starší verzi Pražské techniky.

2020

Od počátku pandemie Covid-19 se pracovníci i studenti fakult a součástí ČVUT podíleli na vývoji a výrobě ochranných pomůcek, zejména masek a štítů, a plicního ventilátoru CoroVent, který vznikl na Fakultě biomedicínského inženýrství.

ČVUT zakoupilo budovu Galerie Jaroslava Fragnera stojící poblíž Betlémské kaple a tím rozšířila areál sloužící potřebám ČVUT v těchto místech Prahy.

2021

Ve druhé polovině roku proběhla instalace nových varhan v Betlémské kapli.

V rámci expozice České republiky na výstavě EXPO v Dubaji se představil projekt na výrobu vody ze vzduchu s využitím solární energie S.A.W.E.R., na kterém se podíleli vědci z Fakulty strojní a UCEEB ČVUT.

Vlastník stránky: Ilona Chalupská