Kloknerův ústav - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Ve většině uvedených činností má KÚ výlučné a nezastupitelné postavení v rámci ČVUT v Praze i celé České republiky. Důležitý je podíl KÚ na rozvoji mezinárodní spolupráce ve výzkumu i standardizaci. KÚ je zakládajícím členem RILEM, aktivně působí v CIB, WTA, IABSE, CEN, ISO.

Kloknerův ústav (KÚ) byl založen v roce 1921 pod názvem Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních. KÚ vstoupil do historie jako první výzkumný ústav na ČVUT a zařadil se mezi čtyři nejstarší samostatná vědecká pracoviště v Evropě. Iniciátorem, zakladatelem a prvním přednostou byl profesor ČVUT František Klokner.

V současnosti má ústav čtyři odborná oddělení, akreditovanou zkušební laboratoř č. 1061. Od r. 1986 má rovněž soudně znalecké oprávnění v oboru stavebnictví „pro diagnostiku, analýzu poruch a zkoušky betonových, ocelových, dřevěných a zděných objektů a jejich částí; pro stavební mechaniku (deformace betonových a ocelových konstrukcí), vliv dynamických účinků na tyto konstrukce, ocelové a betonové konstrukce, využití plastických hmot ve stavebních konstrukcích".

Vědecko-výzkumná činnost

Výsledky dosažené v posledním období prokazují naše výsadní postavení jak v rámci ČR, tak i ve světě zejména v těchto oblastech:

 • teorie spolehlivosti stavebních soustav včetně pravděpodobnostní analýzy rozvoje poškození a životnosti konstrukcí;
 • materiálové inženýrství zaměřené na technologii, mikro a makromechaniku konstrukčních materiálů se zvláštním zřetelem na beton, zdivo, vláknové kompozity, ocel, sklo;
 • modelování nosných soustav s ohledem na vytváření výpočtových modelů konstrukcí, účinků zatížení a odezvy konstrukčních systémů;
 • větrné a seizmické inženýrství, ověřování konstrukcí na statické a dynamické účinky způsobené větrem, přírodní a technickou seizmicitou, klimatickými zatíženími, účinky strojů apod.;
 • diagnostika, monitorování a hodnocení konstrukcí;
 • degradace železobetonových a zděných konstrukcí vlivem vnějšího prostředí a návrhy způsobů jejich sanace.

V KÚ je v současné době řešeno 23 projektů základního i aplikovaného výzkumu. Projekty jsou podporovány ze strany GAČR, MPO-TRIO, TAČR, MK-NAKI, MŠMT.

 

Pedagogická činnost

KÚ vychovává doktorandy ve studijním programu P 3607 Stavební inženýrství ve dvou oborech, a to:

 • nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách,
 • teorie konstrukcí.

V současné době se zaměstnanci KÚ podílejí na výuce magisterských a bakalářských předmětů na fakultách domovské univerzity.

 

Centrum technické normalizace

Centrum technické normalizace (CTN) bylo zřízeno na smluvním podkladě s ÚNMZ v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze a při TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí. Vedoucím CTN je prof. Ing. Milan Holický, DrSc., který je zároveň předsedou TNK 38. CTN je pověřeno spoluprací s technickou komisí CEN/TC 250, s její subkomisí CEN/TC 250/SC1 pro zatížení a také s technickou komisí ISO/TC 98. Hlavní náplní centra je vypracování národních příloh k evropským normám (Eurokódům) a zapracování oprav a změn k těmto normám.

 

Centrum kompozitů

Centrum zajišťuje vývoj kompozitních materiálů pro různé konstrukční aplikace, konstrukční návrhy a ověření mechanickými zkouškami včetně nedestruktivního testování. Centrum kompozitů je vedoucím pracovištěm mezinárodní normalizace v ČR v oboru kompozitů (a plastů) v rámci ISO a CEN (ISO TC 61 a ISO TC 131) a účastní se normotvorné činnosti v rámci ISO TC 229 (Nanotechnologie).

 

Experimentální vybavení

Mechanické zkušebny ústavu jsou vybaveny řadou zkušebních zařízení propojitelných s měřicí ústřednou či přenosným PC. Laboratoře využívají mohutný zkušební lis Amsler o kapacitě 10 MN, nebo moderní univerzální zatěžovací stroj od fy MTS, který je použitelný v rozsahu sil ±500 kN pro statické i dynamické zkoušky. Řídicí elektronickou jednotku TESTSTAR lze použít pro simultánní řízení čtyř hydraulických válců fy INOVA na lámací dráze. Pro zkoušky mrazuvzdornosti betonu a dalších stavebních materiálů slouží mrazicí komora firmy Frigera, ve které lze provádět automaticky řízené cyklické zkoušky v rozmezí -30 °C až +30 °C, včetně zaplavení vodou, použití agresivních roztoků (např. NaCl). Průběh funkce zatěžovacích režimů je možno nastavit dle příslušných speciálních zkušebních norem, ale i individuálně podle nestandardních potřeb. Abychom byli schopni plnit jak vědecko-výzkumné, tak i expertní zakázky, byly uvolněny nemalé prostředky na modernizaci přístrojového vybavení.

K nově pořízeným špičkovým zařízením patří:

 • Tlakový zkušební systém Instron 3 MN s kontrolní jednotkou a softwarem Merlin, je určen hlavně pro vyšetřování materiálových vlastností betonu.
 • Akustický analyzátor AEDSP-32/16B Physical Acc. Corp., který umožňuje dvoukanálové snímání a analýzu signálů akustické emise při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukčních prvků v laboratoři.
 • Sekvenční vlnově disperzní rentgenfluorescenční spektrometr Spectroscan MAKC GVII (zařízení je určeno pro prvkové analýzy pevných látek, kapalin, prášků a dalších forem).
 • Mikroskop LEXT fi rmy Olympus, který je určen pro vysoce přesná měření a pozorování na nejvyšší úrovni spolehlivosti.
 • Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender. Spektrometr umožňuje analýzu odebraných vzorků (kapaliny, prášky, pevné vzorky) ve vialkách (má prostor pro vkládání vialek) nebo i přímou bezdotykovou analýzu volně rozlitých, vysypaných vzorků.
 • Klima-komora MYTRON zahrnující kromě řízení teplot a vlhkosti prostředí také UV záření a sluneční záření. V současnosti je to unikátní komora pro provádění korozních testů v rámci ČVUT.
 • Termokamera testo 885-2 sada s funkcí SuperResolution a rádiového měření vlhkosti.
 • Modernizace zatěžovacího stroje Tiratest pro testy s malými zatěžovacími silami v řádu N.

Investováno bylo také do softwarového vybavení, a to do nejnovějších verzí programů:

 • SCIA Engineering pro statickou i dynamickou analýzu konstrukcí;
 • ATHENA pro nelineární analýzu materiálů a konstrukcí;
 • AUTOCAD pro zpracování výkresové dokumentace.

Expertní činnost

Mezi velmi významné aktivity ústavu je možno řadit expertní činnost, a to jak pro subjekty v České republice, tak i pro zahraniční zákazníky. V rámci této činnosti provedeme ročně více než 600 protokolů o zkouškách, expertních či znaleckých posudků, které zahrnují zejména:

 • Stavebně technické průzkumy a diagnostiku obytných, průmyslových a zemědělských objektů nejrůznějších konstrukcí (betonové, zděné, dřevěné a ocelové).
 • Statické zatěžovací zkoušky silničních a železničních mostů.
 • Dynamické zkoušky (např. měření vibrací základu turbogenerátorů, absorbérů odsíření, základů komínů, mostních konstrukcí apod.
 • Pasportizace objektů a dlouhodobé monitorování objektů.
 • Vlhkostní průzkumy a chemické rozbory stavebních materiálů včetně návrhů sanačních opatření.
 • Zkušebnictví, např. zkoušky předpínacích lan, izolátorů vysokého napětí, stavebních prvků, zkoušky pevnosti materiálů, zkoušky korozní odolnosti jako mrazuvzdornost, odolnost vůči UV záření, různým agresivním kapalinám a plynům, apod.

K významným akcím patří například:

 • Stavebně technické průzkumy a diagnostika objektů zastupitelských úřadů USA a Japonska v Praze, zastupitelských úřadů ČR v Londýně a Moskvě, chladících věží, komínů a dalších objektů v elektrárnách ČEZ, stanic metra Florenc a Vltavská, Kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Praze, Letohrádku královny Anny na Pražském hradě, řady kulturních nemovitých památek a dalších objektů.
 • Měření vibrací základu turbogenerátoru TG1 v teplárně v Kralupech nad Vltavou, absorbérů odsíření v elektrárně Dětmarovice, základů komínu v teplárně Vřesová a v areálu nemocnice Motol, mostní konstrukce estakády Prackovice apod.
 • Pasportizace objektů v zóně možného ovlivnění výstavbou trasy metra V. A.
 • Mechanické zkoušky keramických, skleněných a plastových izolátorů (pro NGK Japonsko, IAC Malajsie, PCI Rakousko, SEFAG Švýcarsko, CERAM Rakousko, Francie a Slovensko).
 • Mechanické zkoušky prvků a celých výseků speciální ozdobné mříže pro objekt Louis Vuitton v Paříži (pro společnost Sipral).
 • Zkoušky ocelových nosných prvků skleněného pláště nové budovy Národní technické knihovny v Praze v dejvickém areálu ČVUT.
 • Kontrolní mechanické zkoušky vyřezaných prvků z betonu panelů Spiroll (pro Goldbeck Prefabeton SRN).
 • Statické zatěžovací zkoušky silničních a železničních mostů, např. pro Bögl a Krýsl k. s., Metrostav a. s., SSŽ a. s., SMP Construction a. s., Skanska a. s.).
 • Experimentální vyšetřování únosnosti prefabrikovaných betonových segmentů ostění (tubinků) metra Metrostav a.s.
 • Experimentální ověření zvedacích táhel na stavbě Trojského mostu zatížených kombinací osových a příčných sil Metrostav a.s.
 • Sanační návrhy objektů nebo jejich částí z hlediska vlhkosti např. objekt rekonstruovaný pro knihovnu V. Havla na Loretánském náměstí, rekonstrukce zámečku v rámci akce Kajetánka na P6.
 • Znalecký posudek v kauze pádu mostu na koleje a následné vlakové havárie ve Studénce.

 

Vlastník stránky: Ilona Chalupská