Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Hlavním úkolem v 1. fázi činnosti CIIRC, který byl založen rozhodnutím Akademického senátu ČVUT ze dne 22. 4. 2013 s účinností od 1. 7. 2013, je připravit kvalitní projekt tak, aby revitalizací stávajících prostor Technické menzy vznikl adekvátní fyzický prostor pro činnost CIIRC. Neméně důležitým úkolem je postupně budovat CIIRC jako národní vědecko-pedagogické pracoviště evropské či dokonce světové úrovně.

Cíle a zaměření

CIIRC je budován jako vysokoškolský ústav ČVUT zaměřený na integraci informatického výzkumu a vzdělávání na ČVUT opírající se o návaznost na mimopražská centra vybudovaná v rámci VaVpI i na silné vazby s mezinárodními centry výzkumu.

Oblast odborného zájmu je široká: zahrnuje automatické řízení a optimalizaci, robotiku, umělou inteligenci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, distribuované systémy rozhodování, průmyslovou diagnostiku, telematiku i návrh uživatelsky příjemných a výhodných řešení pro občany a obyvatele (včetně smart homes, smart cities).

CIIRC se otevírá směrem ke všem fakultám ČVUT, orientuje se na spolupráci s týmy z dalších VŠ a pracovišť AV ČR a na vtažení těchto týmů do interdisciplinární spolupráce.

Cílem je i pomoci integrovat výzkum spojený s výchovou kvalitních doktorandů v oblasti informatiky, robotiky a kybernetiky na národní úrovni – přivedení dosavadní spolupráce ČVUT, ústavů AV ČR a dalších technických vysokých škol na kvalitativně vyšší úroveň díky propojení s infrastrukturami budovanými z prostředků SF (CEITEC, NTIS, IT4Innovations), a to s využitím zkušeností získaných z působení Centra aplikované kybernetiky.

Cílem je zkvalitnit a internacionalizovat výzkum a výchovu doktorandů, atraktivní excelentní pracoviště bude přitahovat zájem špičkových odborníků a profesorů ze zahraničí.

Záměrem je též postupně vybudovat společné laboratoře s některými předními univerzitami, např. v Evropě, ale i v USA a jinde, a s významnými průmyslovými výzkumnými centry.

V prostorách CIIRC bude umístěn i akcelerátor start-upových firem eClub, který dosud patří k nejlepším v ČR s napojením na inkubátory v USA. Výchova k inovacím a transferu technologií bude součástí aktivit CIIRC.

CIIRC naváže na úspěšnou tradici kybernetických a informatických týmů na ČVUT a bude podporovat dlouhodobou konkrétní výzkumnou spolupráci s významnými globálními firmami i s českými podniky.

V CIIRC bude uveden do života i nový model samosprávy představovaný Sněmem významných vědeckých pracovníků.

CIIRC představuje modelové motivační řešení v ČR. Je to krok k restrukturalizaci ČVUT směrem k moderní výzkumné univerzitě.

Vlastník stránky: Ilona Chalupská