Ochrana oznamovatelů - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

České vysoké učení technické v Praze, jakožto povinný subjekt, zřizuje vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a souvisejících právních předpisů.

Zaměstnanci, studenti a některé další osoby mohou jeho prostřednictvím podávat oznámení týkající se protiprávní činnosti nebo její hrozby.  

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ČVUT, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v ČVUT a které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 5. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 6. ochrany finančních zájmů Evropské unie (Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo
 7. fungování vnitřního trhu (Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Za oznámení podle odstavce 1 se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:

 1. informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit
  1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
  2. vnitřní pořádek a bezpečnost,
  3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
  4. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie (Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadávajícími orgány nebo zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES),
  5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
  6. významné bezpečnostní operace,
  7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
 2. informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,
 3. jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství (§ 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů).

 

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném porušení právních předpisů, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Za práci nebo obdobnou činnost se považuje:

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • služba,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž.

 

Jak podat oznámení

1. Písemné podání oznámení prostřednictvím elektronické platformy Whispero

Oznámení lze podat na adrese https://app.whispero.eu/f/mt8r8ugfwqgy23fr.

Po odeslání oznámení prostřednictvím formuláře se oznamovateli zobrazí ID oznámení. Po jeho zadání na https://app.whispero.eu/followup lze do oznámení vstoupit a není-li již uzavřeno, je možno ho doplnit. U uzavřených oznámení je oznamovatel informován, že došlo k uzavření a v případě přijetí opatření v návaznosti na oznámení je zde pro oznamovatele k dispozici přijaté opatření.

 

2. Písemné podání prostřednictvím e-mailové adresy

Oznámení lze zaslat v písemné podobě elektronicky, a to na e-mailovou adresu 495469397@whispero.eu

 

3. Písemné podání v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence či osobně do sídla ČVUT

Oznámení lze podat v listinné podobě, a to buď poštou nebo osobně, na následující adresu:

České vysoké učení technické v Praze

„Ochrana oznamovatelů“, k rukám PŘISLUŠNÉ OSOBY

Jugoslávských partyzánů 1580/3

160 00 Praha 6 - Dejvice

 

Obálka bude opatřena nápisem „NEOTVÍRAT“.

Oznámení lze podat rovněž do schránky umístěné v recepci vchodu A budovy Rektorátu ČVUT na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6.

 

4. Telefonické oznámení

Oznámení lze podat telefonicky na telefonním +420239050505. Po vytočení telefonního čísla bude oznamovatel vyzván k zadání kódu společnosti. Tento kód je 495469397. Po jeho zadání dojde k výzvě sdělení oznámení. Oznamovatel telefonicky sdělí oznámení a uzavře ho stisknutím mřížky.

Nahrávka je z technických důvodů limitována na 15 minut. Následně bude oznamovateli automaticky přiděleno ID oznámení, formou SMS zprávy. Prostřednictvím ID se může přihlásit na adrese https://app.whispero.eu/followup. Zde může oznámení rovněž doplnit přílohami a sledovat průběh jeho řešení a přijaté opatření po jeho uzavření. 

 

5. Ústní podání oznámení po předchozí dohodě s příslušnou osobou

O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

 

6. Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

 

Proces vyřízení oznámení

 1. Oznámení lze provést ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
 2. Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
 3. Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
 4. Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.
 5. Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
 6. Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.

 

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat.

Příslušnou osobou pro výkon této činnosti je Ing. Jiří Kubela.

Vlastník stránky: Hynek Vlas