Ochrana osobních údajů – GDPR - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

E-mail:
dpo@cvut.cz

Tel:
+420 224 353 414
+420 737 206 378

Adresa:
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 - Dejvice

Kancelář:
Betlémský palác, Husova 5, Praha 1, 4. patro

Dokumenty ke stažení

GDPR desatero: Doporučení k ochraně osobních údajů na ČVUT
PŘÍKAZ REKTORA č. 04/2018 k ochraně a zpracování osobních údajů na ČVUT
PŘÍKAZ REKTORA č. 05/2018 k naplnění Registru zpracování osobních údajů univerzity
Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
Náležitosti zpracovatelských smluv podle GDPR

Účely zpracování osobních dat (Archiv předchozích verzí)

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ČVUT v Praze

1. Preambule

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – informuje České vysoké učení technické v Praze subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje.

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700, ID schránky: p83j9ee (dále jen "ČVUT").

ČVUT je veřejnou vysokou školou univerzitní, zřízenou dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (dále jen „zákon“); dle tohoto zákona je ČVUT vykonavatelem veřejné správy a to jak státní správy, tak samosprávy. ČVUT je právnickou osobou. ČVUT je dle § 2 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech orgánem veřejné moci.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ČVUT je Ing. Josef Svoboda, Ph.D., e-mail: dpo@cvut.cz, telefon:    + 420 224 353 414.

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

4. Zásady pro zpracování osobních údajů na ČVUT

ČVUT považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí velkou pozornost. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost univerzity, případně souvisí se službou, kterou na ČVUT využíváte. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na ČVUT upravuje PŘÍKAZ REKTORA č. 04/2018 k ochraně a zpracování osobních údajů na ČVUT. Příkaz aplikuje principy a zásady vyplývající z nařízení GDPR:

 1. Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.
 2. Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje poskytnuty. Patří sem také naše povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
 3. Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.
 4. Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.
 5. Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.
 6. Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, Vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s Vaší osobou.
 7. Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů přijímáme četná technická i organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů. Současně dbáme na to, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření zaměstnanci.
 8. Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.

5. Pro které účely osobní údaje zpracováváme 

Při naplňování svého poslání zpracovává ČVUT osobní údaje pro následující účely:

 1. Vzdělávací činnost
  1. studium.
  2. výuka.
  3. přijímací řízení.
  4. výměnné pobyty.
  5. celoživotní vzdělávání.
  6. knihovní služby.
 2. Vědecko-výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost
  1. řešení projektů.
  2. pořádání odborných konferencí.
  3. publikační a vydavatelská činnost.
  4. habilitační a profesorská řízení.
 3. Administrativa a provoz organizace
  1. personalistika a mzdy.
  2. ekonomika a účetnictví.
  3. správa majetku.
  4. provozní agendy.
  5. e-infrastruktura (výpočetní a úložné systémy, počítačová síť, elektronická pošta, hlasová síť).
 4. Ochrana majetku a bezpečnost
  1. kamerové systémy.
  2. přístupy do zabezpečených prostor.
  3. bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě.
  4. zpracování bezpečnostních incidentů.
 5. Komerční činnost
  1. e-obchod ČVUT.
  2. univerzitní knihkupectví odborné literatury.
  3. stravovací a ubytovací služby.
  4. smluvní komerční činnost.
 6. Informační a propagační činnost
  1. webové prezentace.
  2. marketing a propagace.
  3. absolventi.
  4. dětská univerzita.

6. Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme

ČVUT zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů):

 1. zaměstnanec univerzity (resp. osoba v pracovněprávním vztahu s univerzitou),
 2. uchazeč o zaměstnání,
 3. uchazeč o studium,
 4. student univerzity,
 5. bývalý student univerzity (včetně absolventů),
 6. účastník programu CŽV,
 7. student jiné vysoké školy nebo student na krátkodobém studijním pobytu na univerzitě,
 8. obchodní partner (dodavatel, odběratel, zákazník),
 9. účastník výzkumu,
 10. externí spolupracovník (např. školitel, spoluřešitel, spoluautor publikace),
 11. návštěvník nebo účastník akce pořádané univerzitou,
 12. účastník správního nebo soudního řízení s univerzitou,
 13. jiná osoba.

7. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

ČVUT zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), jednak další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

 1.  Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor, podpis apod.).
 2. Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost, apod.).
 3. Studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní ocenění).
 4. Ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, nákupy, daně apod.).
 5. Pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení, pracovní ocenění apod.).
 6. Provozní a lokační údaje (typicky údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o využívání telefonu, o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů apod.).
 7. Údaje o aktivitách subjektu (publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách apod.)
 8. Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner apod.).
 9. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, členství v odborech apod.).

8. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících právních důvodů, kterými jsou:

 1. Plnění právní povinnosti vztahující se na správce:
  Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.
 2. Plnění smlouvy:
  Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy.
 3. Souhlas subjektu údajů:
  souhlas, který jste nám udělil/a ke zpracování Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
 4. Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v:
  • ochraně majetku a zamezení podvodům,
  • předávání osobních údajů v rámci součásti univerzity pro vnitřní administrativní a provozní účely,
  • zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací.

9. Předávání osobních údajů

Za účelem naplnění zákonných povinností může ČVUT předat vybraná data určeným subjektům (například orgánům veřejné moci). Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních dat vně ČVUT je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.

10. Doba uchování osobních údajů

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních údajů a v souladu s platným Spisovým a skartačním řádem jsou pak zlikvidovány nebo archivovány. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

11. Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, počínaje dnem 25. 5. 2018. Práva musí subjekt údajů uplatňovat vůči správci osobních údajů, a to zasláním žádosti na datovou schránku ČVUT p83j9ee, e-mailem na pověřence dpo@cvut.cz nebo osobním či elektronickým podáním pověřenci prostřednictvím podatelny ČVUT. Před zpracováním žádosti má ČVUT právo a povinnost ověřit identitu žadatele. 

12. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Kontakt:
Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

Vlastník stránky: Josef Svoboda