Zásady poskytování informací - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
________________________________________________________________

Úplné znění po dodatku č. 1 účinné od 1.11.2011
PŘÍKAZ REKTORA Č. 10/2007
k poskytování informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Čj.:1093/07-910/2-práv. V Praze dne 13.7. 2007

I.

1. Na základě § 2 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění (dále jen zákon) je veřejná vysoká škola povinným subjektem, který je povinen podle tohoto zákona poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
2. Příslušnými k vyřízení žádostí o poskytnutí informací podle citovaného zákona jsou děkani a ředitelé jednotlivých součástí ČVUT, kterým byla žádost ve smyslu § 13 zákona doručena, pokud se týká její působnosti. V opačném případě předají žádost té součásti, jejíž působnosti se žádost o informace týká.
3. Při vyřizování žádostí jsou součásti povinny řídit se zákonem.
4. Příslušným k rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona je rektor ČVUT. Součást, proti jejímuž rozhodnutí bylo odvolání podáno, je povinna do 3 dnů postoupit odvolání spolu se spisovým materiálem odboru interního auditu a kontroly, který zajistí zpracování návrhu rozhodnutí rektora o odvolání.
5. Příslušným k vyřízení stížnosti podle § 16a zákona na postup při vyřizování žádosti o informace je rektor ČVUT. Součást, proti jejímuž postupu byla stížnost podána, je povinna do 3 dnů postoupit stížnost spolu se spisovým materiálem odboru interního auditu a kontroly, který zajistí zpracování návrhu rozhodnutí rektora v souladu se zákonem.

II.

1. Jednotlivé součásti jsou povinny vést evidenci žádostí o poskytnutí informací podaných dle zákona v tomto členění:
- počet podaných žádostí,
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
- počet podaných stížností podle § 16a zákona, důvody podání stížnosti a způsob vyřízení.
Údaje z této evidence budou použity ve Výroční zprávě o činnosti ČVUT .
2. V případě, že bude součást za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s předpokládanou výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých předpokladů a jakým způsobem byla úhrada vyčíslena. Stanovení výše úhrady se řídí sazebníkem, který tvoří přílohu č. l tohoto příkazu.
3. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Placení bude prováděno bezhotovostní na účet součásti, jehož číslo a VS sdělí součást žadateli. Úhrada je příjmem součásti. Je-li odhad nákladů vyšší než 200,- Kč, vyžaduje se splacení zálohy ve výši 50% odhadu nákladů. Splacením této zálohy je podmíněno zahájení zpracování požadované informace. O tom je žadatel neprodleně informován.
4. Po předání dokladu o zaplacení je žadateli informace neprodleně poskytnuta.
5. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, součást žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady, tato lhůta neběží.

III.

Zrušuje se Příkaz rektora č. 9/2007 k poskytování informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

IV.

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem vydání.

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
rektor ČVUT


Příloha č. 1

Sazebník za poskytování informací
1. Materiálové náklady za papír a kopírování připravených informací a za pořízení technického nosiče dat a kopírek:

a) kopírka ( čb )
jednostranné kopie formátu A4   2,00 Kč
oboustranná kopie formátu A4   4,00 Kč
jednostranné kopie formátu A3   4,00 Kč
oboustranná kopie formátu A3   8,00 Kč

b) poskytnutý technický nosič dat
CD   20 Kč

c) tiskárna
1 strana tisku (čb)   3,00 Kč

2. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování (hledání v archivech, na několika pracovištích, výpisy z rozsáhlých spisů apod.)
Za prvních započatých 15 minut   100 Kč
Za každých dalších i započatých 15 minut   75 Kč

3. Ceny uvedené v sazebníku jsou bez DPH, jejíž výše je dána zákonem a bude k ceně připočtena.

4. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem bude účtováno poštovné dle platného ceníku za poštovní služby.

Vlastník stránky: Ivo Drážný