You are here

Akademický senát ČVUT je samosprávným zastupitelským orgánem ČVUT. AS ČVUT volí akademická obec tak, aby každá fakulta v něm byla zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty, vysokoškolské ústavy ČVUT a další součásti ČVUT dohromady třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty.

AS ČVUT mimo jiné schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí, schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy a schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předloženou rektorem.

Funkční období AS ČVUT je tříleté, členové AS voleni za odstupující členy jsou voleni do konce jeho funkčního období.

Schválené termíny dalších zasedání AS ČVUT v roce 2018:

  • 3. 10. 2018, 31. 10. 2018, 21. 11. 2018 a 12. 12. 19.12. 2018.
  • Pozvánka na 26. zasedání AS ČVUT - ve středu 19. prosince 2018 ve 13:30 hodin v Kongresovém sále Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6

Materiály ke schválení AS přístupné akademické obci a další materiály z AS zpřístupněné akademické obci (vyžaduje přihlášení)

Aktuální informace o činnosti komise pro rozvoj a kvalitu

Předsednictvo AS ČVUT:

Předsedové komisí

Členové akademického senátu

Fakulta stavební

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta strojní

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta elektrotechnická

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta architektury

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta dopravní

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta informačních technologií

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Ostatní součásti ČVUT

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Vlastník stránky: Jan Janoušek