You are here

Akademický senát ČVUT je samosprávným zastupitelským orgánem ČVUT. AS ČVUT volí akademická obec tak, aby každá fakulta v něm byla zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty, vysokoškolské ústavy ČVUT a další součásti ČVUT dohromady třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty.

AS ČVUT mimo jiné schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí, schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy a schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předloženou rektorem.

Funkční období AS ČVUT je tříleté, členové AS voleni za odstupující členy jsou voleni do konce jeho funkčního období.

Schválené termíny dalších zasedání AS ČVUT v roce 2018:

  • 10. 1. 2018 (mimořádné), 31. 1. 2018, 21. 2. 2018, 28. 3. 2018, 25. 4. 2018, 30. 5. 2018 a 27. 6. 2018
  • Pozvánka na 22. zasedání AS ČVUT - ve středu 27. června 2018 ve 13:30 hodin v budově FJFI, Břehová 6, Praha 1, ve Velké posluchárně.

Materiály ke schválení AS přístupné akademické obci a další materiály z AS zpřístupněné akademické obci (vyžaduje přihlášení)

Aktuální informace o činnosti komise pro rozvoj a kvalitu

Předsednictvo AS ČVUT:

Předsedové komisí

Členové akademického senátu

Fakulta stavební

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta strojní

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta elektrotechnická

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta architektury

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta dopravní

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta informačních technologií

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Ostatní součásti ČVUT

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Vlastník stránky: Jan Janoušek