Volby do akademického senátu - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Volby do Akdemického senátu ČVUT se v souladu s Volebním řádem AS ČVUT konají odděleně po komorách akademických pracovníků a studentů, a dál odděleně po volebních obvodech jednotlivých fakult a ve volebním obvodu nefakultních součástí. Akademičtí pracovníci jsou voleni tři z každého volebního obvodu na dobu tří let. Z každého studentského volebního obvodu jsou v AS ČVUT dva zástupci, přičemž se volí každý rok jeden student na období 2 let. Ve studentské komoře se tedy každý rok mění polovina senátorů obdobně, jako je tomu po třetinách každé dva roky v Senátu Parlamentu České republiky.

Tento rok již pokračujeme v zavedené metodice a v každém z devíti studentských volebních obvodů (osm fakultních a jeden pro nefakultní součásti) bude zvolen jeden senátor. Vítěz voleb se stane senátorem na dva roky.

Funkční období letos zvolených senátorů začne 1. ledna 2024 a samotné hlasování proběhne v období od 13. do 26. listopadu. Konkrétní termíny hlasování stejně jako termíny pro podávání kandidátek a další podrobnosti jsou v gesci dílčích volebních komisí pro jednotlivé obvody a jsou (příp. brzy budou) dostupné mj. skrze odkazy na této stránce.

I tento rok proběhne volba pomocí jednotné volební aplikace pro všechny volební obvody AS ČVUT. Tato aplikace bude použita i pro volby do některých fakultních senátů. Více informací najdete na stránkách příslušných volebních komisí.

Proč kandidovat?

Pravomoci Akademického senátu podrobně stanovuje Zákon o vysokých školách. Mezi ty nejzásadnější patří volba rektora, schvalování rozpočtu a vnitřních předpisů (např. Studijního a zkušebního řádu) nebo schvalování strategických dokumentů. Mimo tyto a další jasně určené pravomoci zákonem pak mohou senátoři diskutovat v podstatě libovolná témata a přijímat k nim usnesení, a tím ovlivňovat chod univerzity.

Dokumenty

Vlastník stránky: Radek Zeman