Etická komise - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Komise se při svém jednání řídí  Etickým kodexem ČVUT  a Jednacím řádem Etické komise ČVUT. Komise projednává podněty týkající se porušení Etického kodexu ČVUT nebo obecně uznáuznávaných mravních zásad. Tyto podněty mohou podávat členové akademické obce a zaměstnanci ČVUT předsedovi Etické komise. V usnesení komise k projednávaným podnětům bude vždy uvedeno, zda komise došla k závěru, že došlo k porušení Etického kodexu nebo zásad a jak závažné bylo toto porušení. Toto usnesení se  předkládá rektorovi, který rozhoduje o přijetí opatření k nápravě.

Složení komise

Předseda:

Členové:

Dokumenty

Vlastník stránky: Ilona Chalupská