Komise - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Komise AS ČVUT připravují dle jednacího řádu doporučení, stanoviska a souhrnné informace pro rozhodnutí v AS ČVUT. Členem komise se může stát kterýkoli člen AS, vysloví-li o to veřejně na zasedání AS ČVUT zájem. Předsedu komise volí ze svých řad AS ČVUT tajným hlasováním.

Typicky v týdnu před zasedáním jsou svolávány k předloženým (a pro akademickou obec zveřejněným) materiálům schůzky tématicky souvisejících pracovních komisí AS ČVUT. Tyto schůzky nejsou veřejně přístupné, ale členové AS ČVUT na nich mohou tlumočit názory akademické obce ČVUT. Komise také připravují stanoviska k předloženým návrhům zveřejňovaná pak na zasedáních AS ČVUT.

AS ČVUT ustanovil následující tématicky zaměřené stálé komise:

Legislativní komise (LK)

Projednává zejména legislativní návrhy, tj. návrhy vnitřních předpisů školy a součástí. Dále se vyjadřuje obecně k otázkám legislativní povahy. Partnery komise jsou především rektor a kancléř.

 • Zobrazit členy

Hospodářská komise (HK)

Projednává zejména návrhy rozpočtu ČVUT, zprávy o hospodaření a vyjadřuje se k dalším otázkám souvisejícím s hospodařením a s kontrolou využívání finančních prostředků na ČVUT. Partnery komise jsou především rektor a kvestor.

 • Zobrazit členy

Předseda

Členové

Komise pro pedagogické záležitosti (KPZ)

Projednává zejména návrhy, které se dotýkají pedagogické činnosti na ČVUT. Partnerem komise je především prorektor pro bakalářské a magisterské studium.

 • Zobrazit členy

Komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium (KVTDS)

Projednává zejména návrhy, které se týkají vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti a které se týkají doktorského studia. Partnerem komise je především prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium.

 • Zobrazit členy

Komise pro informační strategii (KIS)

Projednává zejména návrhy na část rozpočtu ČVUT související s provozem informačních technologií na celoškolské úrovni a vyjadřuje se ke strategickým otázkám rozvoje informačních technologií a kontroly využití finančních prostředků v této oblasti. Partnerem komise je především prorektor pro informatiku.

 • Zobrazit členy

Komise pro rozvoj a kvalitu (KRK)

Projednává zejména Strategický záměr a jeho každoroční aktualizace, vyjadřuje se k otázkám z oblasti rozvoje a řízení kvality. Partnery komise jsou především rektor, prorektor pro rozvoj a strategie a dále Rada pro vnitřní hodnocení.

 • Zobrazit členy

 • Webové stránky komise

Komise pro SÚZ (KSUZ)

Projednává zejména otázky týkající se ubytovaní a stravování a dalších služeb, které na ČVUT zajišťuje Správa účelových zařízení (SÚZ). Partnerem komise je především ředitel SÚZ.

 • Zobrazit členy

Předseda

Členové

Studentská komise (SK)

Projednává zejména otázky dotýkající se studentů ČVUT.

 • Zobrazit členy

Komise pro udržitelnost (KUDR)

Ad-hoc komise pro podporu témat udržitelnosti na univerzitě ve smyslu společenské zodpovědnosti, s cílem napomáhat shromažďování příkladů dobré praxe, napomáhat sběru dat pro účely hodnocení univerzity v mezinárodních žebříčcích a spolupracovat s Kanceláří udržitelnosti ČVUT.

 • Zobrazit členy

Předseda

Členové

  Vlastník stránky: Radek Zeman