You are here

Rektor ČVUT

Vrcholný představitel ČVUT a reprezentant ČVUT ve vztahu k jiným vysokým školám v České republice i zahraničí, k veřejným institucím a státním orgánům, zejména MŠMT, podnikatelské sféře i občanům. Rektor je z titulu jmenování odpovědný prezidentu republiky a ve věcech stanovených zákonem ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Za výkon své činnosti, upravené zákonem a Statutem ČVUT, odpovídá rektor ČVUT Akademickému senátu ČVUT. Rektor ČVUT jmenuje a odvolává děkany fakult ČVUT, ředitele vysokoškolských ústavů, kvestora, kancléře a ředitele dalších součástí ČVUT.

Vedení ČVUT

Stálý poradní sbor rektora ČVUT složený z prorektorů, kvestora, kancléře a předsedy AS. Jednání vedení ČVUT se z titulu své funkce účastní vedoucí interního auditu.

Členové Vedení ČVUT

Rektor

Picture

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Vojtěch Petráček si za svou kariéru si prošel mnoha významnými institucemi včetně těch zahraničních, roku 2004 přešel na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, kde se v roce 2007 stal docentem. Na fakultě vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a subatomovou fyziku, rovněž je garantem zaměření Experimentální jaderná fyzika. Vede vědecký tým pracující v  experimentech ALICE, CBM a AEGIS. V rámci experimentu ALICE byl za návrh a realizaci lineárního křemíkového driftového detektoru (SDD) v roce 1998 oceněn Cenou AV ČR pro mladé vědecké pracovníky. Za činnost v oblasti detektorů také získal dvakrát Cenu rektora ČVUT. Hlavními obory jeho zájmu je fyzika ultra-relativistických jaderných srážek a částicová fyzika, jejichž experimentální a teoretické aspekty se v rámci výzkumu na FJFI ČVUT snaží spolu se studenty a kolegy propojit. Od roku 2010 do r. 2015 byl prorektorem pro vědu a výzkum na ČVUT v Praze.  

Předseda AS ČVUT

Picture

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Jan Janoušek je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT. V současné době je vedoucím katedry teoretické informatiky na Fakultě informačních technologií. V oblasti výuky garantuje bakalářský a magisterský obor Teoretická informatika a dále garantuje pět předmětů zabývajících se teorií formálních jazyků, funkcionálním programováním, konstrukcí překladačů a stromovými algoritmy. Ve vědecké rovině se stal vedoucím výzkumné skupiny, která se zabývá efektivními algoritmy pro zpracování stromových datových struktur, dále je členem tří vědeckých rad na ČVUT. Ve spolupráci s průmyslem řeší několik projektů TAČR. Od ledna 2017 zastává pozici předsedy Akademického senátu ČVUT. Ve své funkci si jako klíčové stanovil co nejefektivnější řízení senátu, kvalitní komunikaci a nestranné rozhodování založené na základě korektních vstupních dat. Za prioritní považuje oblasti financování a vnitřních předpisů ČVUT. Svojí činností předsedy chce přispět k dobrému jménu univerzity. Ve volném čase se věnuje poslechu jazzové, rockové a vážné hudby. Také rád cestuje a rád získává poznání v širším spektru oborů, jako jsou filozofie, výtvarné umění, architektura a další.

Kvestor

Picture

Mgr. Jan Gazda, Ph.D.

Jan Gazda se v rámci své akademické dráhy věnuje ekonomické teorii se zaměřením na teorie hospodářského cyklu a finanční krize. Několik let působil na ČVUT jako tajemník Fakulty stavební a následně jako kvestor. V roce 2016 byl jmenován vedoucím interního auditu. V metodické rovině odpovídá za celoškolskou ekonomickou, administrativně správní a komerční agendu a současně stojí v čele Rektorátu. Nese hlavní zodpovědnost za hospodaření a provozní fungování univerzity a za její investiční rozvoj. Za cíl svého působení ve funkci kvestora považuje nastolení otevřené a stabilní spolupráce jednotlivých částí univerzity a sjednocení procesů v oblasti vnitřních předpisů a legislativy. V krátkodobém horizontu chce zejména inovovat stávající metodiku rozdělování financí od MŠMT a způsob tvorby rozpočtu s cílem nastavit pravidla v souladu s dlouhodobými cíli ČVUT a s podmínkami čerpání prostředků z evropských fondů. Zastává názor, že univerzita nemůže správně fungovat bez organického propojení akademické sféry s jejím administrativním zázemím. Ve volném čase se věnuje poslechu rockové a jazzové hudby a inspiraci hledá v četbě Joyceova Odyssea a seriálu Teorie velkého třesku.

Prorektoři

Picture

doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.
prorektor pro bakalářské a magisterské studium

Josef Jettmar absolvoval obor Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební ČVUT. S výjimkou let 1991 až 1995 působí na ČVUT v Praze, v současné době jako vedoucí katedry geotechniky Fakulty stavební. Je soudním znalcem, členem řady společností jako je Česká geotechnická společnost při ČSSI, místopředsedou Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství a Jednoty českých matematiků a fyziků. Funkci prorektora pro studium a studentské záležitosti zastává od roku 2010 a od roku 2014 je statutárním zástupcem rektora. Odpovídá za agendu přezkumů v oblasti poplatků spojených se studiem, stipendií, nepřijetí ke studiu či ukončení studia. Rozhoduje o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, tak zvané nostrifikace, dále o návrzích na financování ve Fondu studentských projektů, vyřizuje žádosti o příspěvek na ubytování v Hlávkově koleji. Jedním z jeho hlavních cílů je dosažení „opět“ jednotného procesního prostředí, efektivní a „téměř dokonalé“ administrativy a organizace studia na ČVUT, sledování kvality ve všech ukazatelích vzdělávání, snižování předčasného ukončování studií na univerzitě. V minimu volného času se věnuje rodině, chalupaření, historii, v poslední době zejména ČVUT, genealogii a heraldice, ruční vazbě knih. Je filantrop, bibliofil a sběratel. K jeho oblíbeným seriálům z poslední doby patří Hra o trůny, Outlander, Grey‘ s Anatomy.

Picture

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium

Zbyněk Škvor působí na katedře elektromagnetického pole Fakulty elektrotechnické ČVUT. Odborně se zabývá mikrovlnnou technikou, zejména mikrovlnným měřením a numerickými výpočty elektromagnetických polí. V roce 2002 a 2004 obdržel Cenu Wernera von Siemense. Je jedním ze tří nositelů IEEE 2-nd Millenium Award v České republice. Prorektorem pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT byl jmenován v roce 2015. Do jeho kompetence spadá v pedagogické rovině doktorské studium ČVUT, habilitační a jmenovací řízení a studentská grantová soutěž. V oblasti výzkumu odpovídá za předávání informací a podpory žadatelům o všechny granty mimo výzev operačních programů, za vykazování výsledků vědy, vyhledávání a oceňování vynikajících výsledků dosažených na univerzitě. V rámci svého manažerského působení si dal za cíl zlepšit vnímání výzkumu na technické vysoké škole. Ve svém volném čase se věnuje turistice, sci-fi a fantasy.

Picture

prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.
prorektor pro zahraniční vztahy

Miroslav Vlček je vedoucím ústavu aplikované matematiky Fakulty dopravní ČVUT. Zabývá se využitím matematiky ve složitých inženýrských disciplínách, například nové spektrální transformaci pro nestacionární signály. Prorektorem pro zahraniční vztahy ČVUT byl jmenován v roce 2014. Odpovídá za veškeré mezinárodní aktivity ČVUT, ať už se jedná o přímé kontakty na zahraniční partnery, bilaterální jednání nebo pořádání prestižních setkání a konferencí na univerzitě. Největší úsilí aktuálně věnuje projektu Study in Prague, který považuje za unikátní příležitost pro spolupráci významných pražských univerzit při získávání zahraničních studentů. Jeho osobním cílem je zvýšit počet studentů samoplátců na ČVUT na 800 a iniciovat pro ty nejlepší z nich stipendium. Když se nevěnuje pracovním povinnostem, rád poslouchá barokní hudbu a věnuje se četbě společensko-vědných knih.

Picture

doc. Ing. Jan Chyský, CSc.
prorektor pro rozvoj a strategie

Jan Chyský se specializuje na Fakultě strojní ČVUT na oblast elektrotechniky a elektroniky se zaměřením na automatické řízení, elektrické pohony a vestavěné systémy. Podílel se například na realizaci řídicího systému pro kogenerační elektrárnu nebo řízení absorpčních chladníků na Bali. V listopadu 2015 byl jmenován do funkce prorektora pro rozvoj ČVUT. Je odpovědný za přípravu a aktualizaci strategických dokumentů ČVUT, jako je dlouhodobý záměr nebo výroční zprávy o činnosti. Má na starosti administraci projektů institucionálního rozvojového plánu a centrálních rozvojových projektů MŠMT a agendu spojenou s hodnocením ČVUT v národních i mezinárodních žebříčcích kvality univerzit. Ve své funkci prorektora pro rozvoj si stanovil jako stěžejní modernizaci halových laboratoří a oživení prostor v dejvickém kampusu a dostavbu nové budovy na Vítězném náměstí. Ve volném čase rád lyžuje, věnuje se cyklistice a poslouchá country hudbu.

Picture

RNDr. Igor Čermák, CSc.
prorektor pro informační systém

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2006 působí na ČVUT, v současné době na katedře počítačových systémů Fakulty informačních technologií ČVUT. Má rozsáhlé teoretické znalosti z oblasti řízení infomačních systémů a dlouholeté zkušenosti z oblasti řízení IS/IT a informační bezpečnosti na manažerských pozicích v mezinárodní IT společnosti i na veřejných vysokých školách. Je držitelem mezinárodní certifikace americké organizace ISACA pro oblast vrcholového řízení IT (CGEIT) a managementu informační bezpečnosti (CISM), dále mezinárodních certifikátů pro řízení IT služeb (ITIL). V roce 2014 byl jmenován prorektorem pro informační systém. Odpovídá za informační strategii ČVUT, nastavení systému řízení IS/ICT, rozvoj informačního systému a informačních a komunikačních technologií, plnění rozvojových záměrů a jednotlivých projektů na celoškolské úrovni, rozvoj intranetu, elektronického oběhu dokladů, elektronického úložiště dokumentů, portálu ČVUT a systému pro využití elektronické podpory manažerských činností. Za klíčové ve své funkci považuje uplatnění programového a projektového řízení rozvoje informačního systému ČVUT a principů strategického řízení IS/IT, zpracování a prosazení informační strategie ČVUT, přijetí standardů provozu IS a standardů řízení IT služeb a rozvoj klíčových komponent informačního systému. Ve svém volném čase rád čte a sleduje filmy, především žánru sci-fi.

Kancléř

Picture

Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

Josef Svoboda působil několik let ve vedení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, dále jako pedagog, ředitel vydavatelství, kontrolor a auditor. Od února 2014 zastává funkci kancléře ČVUT. Řídí a koordinuje administrativní složky Rektorátu ČVUT, právních služeb včetně obchodního práva a dalších oblastí administrativy, řízení a organizace Rektorátu a univerzity. Je odpovědný za věcnou správnost podkladů pro rektora, jednání Vedení, Kolegia rektora a Grémia rektora. Je tajemníkem Správní rady ČVUT. Ve své funkci kancléře si jako prioritní stanovil posílit koordinaci v oblasti řízení a správy celoškolské administrativy, zvýšit kredit ČVUT jako prestižní technické vzdělávací instituce v čele s jeho rektorem ve společenském a občanském vnímání doma i v zahraničí. Důraz dává také na rozvíjení mezilidské komunikace mezi zaměstnanci ČVUT. Ve svém volném čase rád běhá v přírodě, lyžuje, čte historické knihy a podporuje občanské aktivity.

Kontakty

Sekretariát rektora

Jana Jarešová
tel.: 224 353 486
e-mail: jana.jaresova@cvut.cz

Sekretariát kvestora

Mgr. Eva Piknová
tel.: 224 353 349
e-mail: eva.piknova@cvut.cz

Vlastník stránky: Josef Svoboda