Rektor a vedení ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Rektor ČVUT

Vrcholný představitel ČVUT a reprezentant ČVUT ve vztahu k jiným vysokým školám v České republice i zahraničí, k veřejným institucím a státním orgánům, zejména MŠMT, podnikatelské sféře i občanům. Rektor je z titulu jmenování odpovědný prezidentu republiky a ve věcech stanovených zákonem ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Za výkon své činnosti, upravené zákonem a Statutem ČVUT, odpovídá rektor ČVUT Akademickému senátu ČVUT. Rektor ČVUT jmenuje a odvolává děkany fakult ČVUT, ředitele vysokoškolských ústavů, kvestora, kancléře a ředitele dalších součástí ČVUT.

Vedení ČVUT

Členy Vedení ČVUT jsou rektor, prorektoři, kvestor a kancléř; stálým hostem Vedení ČVUT je předseda AS ČVUT, který má přístup ke všem informacím jako člen Vedení ČVUT.  

Členové Vedení ČVUT

Rektor

Picture

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Vojtěch Petráček si za svou kariéru prošel mnoha významnými institucemi včetně těch zahraničních, roku 2004 přešel na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, kde se v roce 2007 stal docentem. Na fakultě vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a subatomovou fyziku, rovněž je garantem zaměření Experimentální jaderná fyzika. Vede vědecký tým pracující v  experimentech ALICE, CBM a AEGIS. V rámci experimentu ALICE byl za návrh a realizaci lineárního křemíkového driftového detektoru (SDD) v roce 1998 oceněn Cenou AV ČR pro mladé vědecké pracovníky. Za činnost v oblasti detektorů také získal dvakrát Cenu rektora ČVUT. Hlavními obory jeho zájmu je fyzika ultra-relativistických jaderných srážek a částicová fyzika, jejichž experimentální a teoretické aspekty se v rámci výzkumu na FJFI ČVUT snaží spolu se studenty a kolegy propojit. Od roku 2010 do roku 2015 byl prorektorem pro vědu a výzkum na ČVUT v Praze.  

Kvestor

Picture

Mgr. Jiří Špelina

Mgr. Jiří Špelina je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dlouhodobě působil ve vedoucích funkcích. Velká část jeho kariéry je spjata s Vojenskými lesy a statky ČR, kde působil mimo jiné jako správní náměstek. Byl také pověřeným Generálním sekretářem Ministra obrany na Ministerstvu obrany ČR. Svůj profesní život spojil především se státní správou. Po absolvování studia na právnické fakultě se věnoval i advokacii. Působil také jako právník na právním odboru Fondu národního majetku ČR. Mezi jeho soukromé zájmy patří myslivost a je také aktivním sportovcem.

Na pozici kvestora si dal za cíl nastavení nových procesů agend a zefektivnění administrativních a řídících činností v návaznosti na finanční řízení.

Prorektoři

Picture

Ing. Veronika Kramaříková, MBA
Prorektorka pro rozvoj a strategie

Veronika Kramaříková získávala od r. 2002 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR bohatou zkušenost ze státní správy, kde se ve svých funkcích podílela na vytvoření mnoha strategických dokumentů a zavádění nových přístupů. Kromě praxe ve státní správě vybudovala vlastní firmu (v letech 2006 až 2013) zaměřenou na administraci veřejných zakázek a projektů včetně vytvoření vlastního certifikovaného systému na administraci veřejných zakázek. Během svého působení na Ministerstvu spravedlnosti ČR (2004 až 2006) řídila kromě jiného PPP (Public Private Partnership) projekty „Výstavby soukromé věznice“ a „Justičního areálu“. Následně čerpala řadu poznatků při sestavování státního rozpočtu na Ministerstvu financí ČR (2013 až 2014). Důležité znalosti fungování akademické sféry dosáhla v době svého působení na Úřadu vlády jako ředitelka kanceláře místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace (2015 až 2017). Jejím poslední funkcí ve státní správě byla pozice ředitelky Odboru digitální společnosti a chytré specializace na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (2018 až 2019). Schválení Národní strategie umělé inteligence, příprava nové RIS3 strategie a velký podíl na naplňování dalších strategií státu by ráda nejvíce promítla v pozici prorektorky pro rozvoj a strategie. V rámci svého působení si dává za cíl vytvořit podmínky pro výraznější zapojení ČVUT v mezinárodní spolupráci a také s průmyslovými partnery. Dále bude usilovat o zvýšení podílu vědeckých týmů ČVUT zapojených v mezinárodních projektech. Ve volném čase se věnuje rodině, sportu a nápadům manžela.

Picture

doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
prorektorka pro bakalářské a magisterské studium

Gabriela Achtenová vystudovala Fakultu strojní ČVUT a její doktorské studium pod dvojím vedením probíhalo také na francouzské Ecole Supérieure d’Energie et des Matériaux v Orléans. V roce 2001 absolvovala pracovní stáž jako Research Fellow na nizozemské TU Delft a v roce 2005 byla na studijním pobytu na nizozemské Eindhoven University of Technology. V současné době působí na Fakultě strojní ČVUT, v Centru vozidel udržitelné mobility Josefa Božka. Její specializací jsou automobilové převody. Funkci prorektorky pro bakalářské a magisterské studium zastává od roku 2018. Kromě běžné agendy řeší především nastavení vhodných administrativních postupů, zjednodušení a sladění se zákonnými normami. Jedním z jejích hlavních cílů je zpřehlednění a zatraktivnění nabídky celoživotního vzdělávání tak, aby ČVUT fungovalo pro firmy i širokou veřejnost jako vědomostní základna, v níž si snadno vyberou kurzy podle svých potřeb. Ráda by nastavila systém studia tak, aby ČVUT mělo ještě více kvalitních zahraničních studentů. 

Picture

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium

Zbyněk Škvor působí na katedře elektromagnetického pole Fakulty elektrotechnické ČVUT. Odborně se zabývá mikrovlnnou technikou, zejména mikrovlnným měřením a numerickými výpočty elektromagnetických polí. V roce 2002 a 2004 obdržel Cenu Wernera von Siemense. Je jedním ze tří nositelů IEEE 2-nd Millenium Award v České republice. Prorektorem pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT byl jmenován v roce 2015. Do jeho kompetence spadá v pedagogické rovině doktorské studium ČVUT, habilitační a jmenovací řízení a studentská grantová soutěž. V oblasti výzkumu odpovídá za předávání informací a podporu žadatelů o granty, za vykazování výsledků vědy, vyhledávání a oceňování vynikajících výsledků dosažených na univerzitě. V rámci svého manažerského působení si dal za cíl zlepšit vnímání výzkumu na technické vysoké škole. Ve svém volném čase se věnuje turistice, sci-fi a fantasy.  

Picture

prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
prorektor pro zahraniční vztahy

Oldřich Starý je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT. Působí na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické a v letech 2000 až 2020 byl na téže fakultě proděkanem pro vnější vztahy. Ve vědecké rovině se zabývá reálnými opcemi a efektivností investic, finančním řízením v energetice a efektivností obnovitelných zdrojů elektřiny. V roce 1995 byl prof. Starý přednášejícím na Engineering and Management Institute, Flint, Michigan v USA. Od roku 2001 doposud je členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Praha. V roce 2017 se stal předsedou Poradního sboru ministra spravedlnosti pro elektroniku a elektrotechniku. Ve funkci prorektora pro zahraniční vztahy ČVUT působí od roku 2020. Ve volném čase se věnuje rodině, sportu a kultuře.

Picture

Ing. Radek Holý, Ph.D.
prorektor pro řízení kvality

Radek Holý je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT. V současné době působí na ústavu aplikované informatiky v dopravě na Fakultě dopravní ČVUT. V oblasti výuky garantuje předměty zabývající se bezdrátovými technologiemi a získáváním informací z dat. Ve vědecké rovině je členem laboratoře biometrické identifikace a lokalizace v dopravě, která se zabývá analýzou, přípravou nových služeb a návrhem praktických aplikací v oblasti identifikace a lokalizace v dopravě. Dlouhodobě řeší jako koordinátor za ČVUT centralizované rozvojové projekty MŠMT. Prorektorem pro informační systém ČVUT byl jmenován v roce 2018. Do jeho kompetence spadá návrh strategií a koncepcí rozvoje informačního systému (informační strategie), zajištění nastavení systému řízení IS/ICT, systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) a uplatnění programového a projektového řízení rozvoje informačního systému. Dohlíží na činnost Výpočetního a informačního centra ČVUT a Ústřední knihovny ČVUT. V rámci svého manažerského působení si dal za cíl zlepšit vnímání informačního systému ČVUT a pokročit v dalším procesu digitalizace univerzity. Ve svém volném čase se věnuje rodině a sportu.  

Picture

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.
prorektorka pro výstavbu

Alena Kohoutková je absolventkou Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zpočátku pracovala jako statik a analytik v Projektovém ústavu Výstavby hl. m. Prahy, poté jako vědecký pracovník na ČVUT v Kloknerově ústavu a později na katedře betonových konstrukcí a mostů Fakulty stavební ČVUT. V současné době vede katedru betonových a zděných konstrukcí na Fakultě stavební ČVUT. Odborně se zabývá oblastí betonových konstrukcí se zaměřením na analýzu, modelování a navrhování, inovativní materiály na bázi vláknobetonů a jejich aplikaci ve stavebních konstrukcích, na mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí, jejich trvanlivost a recyklaci. Je manažerkou Centra kompetence pro udržitelnou a efektivní dopravní infrastrukturu. Působila jako prorektorka ČVUT pro studium, jako děkanka Fakulty stavební ČVUT, je členkou několika vědeckých rad, České betonářské společnosti ČSSI, Inženýrské akademie a International Federation for Structural Concrete. Je členkou redakční rady časopisu Beton TKS a držitelkou ceny Milady Paulové. Od roku 2018 působí jako prorektorka pro výstavbu a má na starosti investiční činnost univerzity. Dala si za cíl především nový investiční program, který je zaměřen na rekonstrukce a modernizaci stávající infrastruktury a má podpořit zejména modernizaci budov s cílem zajistit provozní úspory a kvalitní zázemí pro výuku a navazující činnosti včetně synergie univerzity.

Kancléřka

Picture

Ing. Lucie Orgoníková 

Lucie Orgoníková působila jako náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu výzkum a inovace. Od března 2018 zastává funkci kancléřky ČVUT, v níž vědomosti a kontakty, získané na předchozí pozici, efektivně uplatňuje v zájmu rozvoje univerzity. Jako členka Vedení ČVUT koordinuje administrativní složky Rektorátu ČVUT, přímo řídí odbor PR a marketingu a zastává pozici předsedkyně Rady zřizovatele v rámci Univerzitní mateřské a Základní školy Lvíčata. Je tajemnicí Správní rady ČVUT. Ve své funkci kancléřky si jako prioritní cíl stanovila zlepšit vnitřní a vnější komunikaci univerzity, zejména zviditelněním vynikajících vědeckých a výzkumných výsledků. Důraz dává také na kvalitativní posun ČVUT v mezinárodních žebříčcích hodnocení technických univerzit. V neposlední řadě chce podporovat akce zaměřené na popularizaci vědy a výzkumu, a to zejména pro žáky základních škol, pro které ČVUT pořádá například stále více oblíbenou Dětskou univerzitu. Ve volném čase ráda sportuje, především na rodné Vysočině, čte knihy s historickou tematikou a věnuje se svému chlupatému psovi.

Kontakty

Sekretariát rektora

Martina Kvičerová, DiS.
tel. 224 353 486
e-mail: martina.kvicerova@cvut.cz

Radka Suranová
tel. 224 353 474
e-mail: radka.suranova@cvut.cz

Sekretariát kvestora

Mgr. Eva Piknová
tel.: 224 353 349
e-mail: eva.piknova@cvut.cz

Vlastník stránky: Lucie Orgoníková