You are here

Vědecká rada ČVUT se vyjadřuje k věcem, které jí předloží rektor; mimo jiné projednává dlouhodobý záměr ČVUT a schvaluje studijní programy.

Členy vědecké rady ČVUT jsou významní představitelé oborů, v nichž ČVUT uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí technickou i uměleckou činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce ČVUT.

Funkční období vědecké rady je čtyřleté a jeho konec je zpravidla shodný s koncem funkčního období rektora.

Seznam členů Vědecké rady ČVUT pro funkční období 2018 - 2021

Předseda:

Prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost:

Interní členové VR ČVUT:

doc. Dr. ir. Henri Hubertus Achten
prof. MUDr. Ivan Dylevský DrSc.
prof. Ing. Petr Hájek CSc.
doc. Ing. Pavel Hrubeš Ph.D.
prof. Ing. Hana Jelínková DrSc.
prof. Ing. Igor Jex DrSc.
prof. Ing. Ondřej Jiroušek Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina Ph.D.
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus Hon. FAIA
prof. Ing. Jiří Máca CSc.
prof. Ing. Jan Macek DrSc.
doc. Ing. Jaroslav Machan CSc.
prof. Ing. Jiří Matas Ph.D.
prof. MUDr. Leoš Navrátil CSc., MBA
doc. RNDr. Vojtěch Petráček CSc.
prof. Ing. Pavel Ripka CSc.
prof. Ing. Zbyněk Škvor CSc.
prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc.
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel dr. h. c.

 

Externí členové VR ČVUT:

prof. RNDr. Miroslav Doupovec CSc., dr. h. c., VUT Brno
Ing. Dana Drábová PhD., SÚJB
prof. Ing. Jiří Homola CSc., DSc., ÚFE AV ČR
prof. RNDr. Jan Kratochvíl CSc., UK MFF
Dr. František Kraus Dr. Sc. Wiss Adjunkt, ETH Zurich
prof. Ing. Petr Noskievič CSc., VŠB TUO
prof. Ing. Ivo Provazník PhD., VUT Brno
prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, Česká komora architektů
doc. Ing. Libor Švadlenka PhD., Univerzita Pardubice
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, VUT Brno

Mimořádní členové:

prof. Ing. Zdeněk Bittnar DrSc., Fakulta stavební
prof. Dr.-Ing. Vladimír Blažek dr. h. c., RWTH Aachen
doc. PaeDr. Jiří Drnek CSc., ÚTVS
doc. Ing. Lukáš Ferkl PhD., UCEEB
prof. Ing. František Hrdlička CSc., Fakulta strojní
prof. Ing. Stanislava Hronová CSc., dr. h. c., VŠE
doc. Ing. Jiří Kolísko Ph.D., KÚ
doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl DSc., VŠCHT
prof. Ing. Karel Melzoch CSc., VŠCHT
RNDr. Michael Prouza Ph.D., FÚ AV ČR
prof. RNDr. Karel Šafařík CSc., CERN

Emeritní rektoři ČVUT v Praze:

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. FEng.
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c.
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c., FEng.

Vlastník stránky: Lucie Orgoníková