Vědecká rada ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Vědecká rada ČVUT se vyjadřuje k věcem, které jí předloží rektor; mimo jiné projednává dlouhodobý záměr ČVUT a schvaluje studijní programy.

Členy vědecké rady ČVUT jsou významní představitelé oborů, v nichž ČVUT uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí technickou i uměleckou činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce ČVUT.

Funkční období vědecké rady je čtyřleté a jeho konec je zpravidla shodný s koncem funkčního období rektora.

Termíny nadcházejících zasedání

  • 18. května 2021
  • 15. června 2021

Seznam členů Vědecké rady ČVUT pro funkční období 2018 - 2021

Předseda:

Prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost:

Interní členové VR ČVUT:

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. Ing. František  Wald, CSc.
prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

 

Externí členové VR ČVUT:

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., VUT Brno
Ing. Dana Drábová, PhD., SÚJB
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, VUT Brno
prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., ÚFE AV ČR
Ing. arch. Jan Kasl, Česká komora architektů
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., UK MFF
Dr. František Kraus, Dr. Sc. Wiss Adjunkt, ETH Zurich
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, VŠB TUO
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., VŠB TUO
prof. Ing. Ivo Provazník, PhD., VUT Brno
prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, Česká komora architektů
doc. Ing. Libor Švadlenka, PhD., Univerzita Pardubice
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, VUT Brno

Mimořádní členové:

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., MÚVS
prof. Dr. ir. Henri Hubertus Achten, Fakulta architektury
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., Fakulta stavební
prof. Dr.-Ing. Vladimír Blažek, dr. h. c., RWTH Aachen
doc. PaeDr. Jiří Drnek, CSc., ÚTVS
doc. Ing. Lukáš Ferkl, PhD., UCEEB
prof. Ing. František Hrdlička, CSc., Fakulta strojní
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c., VŠE
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., KÚ
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc., VŠCHT
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., VŠCHT
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., FÚ AV ČR
prof. RNDr. Karel Šafařík, CSc., CERN
doc. Ing. Ivan  Štekl, CSc., ÚTEF

Emeritní rektoři ČVUT v Praze:

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. FEng.
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c.
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c., FEng.

Vlastník stránky: Lucie Orgoníková