Studijní programy a obory - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Ve výuce ČVUT uskutečňuje akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Studijní plány všech studijních programů jsou uvedeny zde.

Informace o dostupnosti studijních programů dle § 21 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů, platného od 1. 9. 2016.

Přehled akreditovaných studijních programů a oborů

Přehled zrušených studijních programů a oborů

Pro bližší informace o studijních programech se obracejte na fakulty, kde jsou vyučovány, nebo na Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT, tel.: 224 358 460, cips@cvut.cz.

Bakalářský studijní program

 • má standardní dobu studia 3 nebo 4 roky,
 • studovat je možno formou prezenčního nebo kombinovaného studia,
 • absolvent bakalářského studijního programu získává akademický titul bakalář (Bc.), na Fakultě architektury získává absolvent studijního programu Design titul bakalář umění (BcA.),
 • absolvent má potřebné teoretické i praktické znalosti pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu, službách a dalších.

Magisterský studijní program

 • navazující na bakalářský studijní program má standardní délku studia 1,5 nebo 2 nebo 3 roky,
 • studovat je možno formou prezenčního nebo kombinovaného studia,
 • v oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů,
 • absolvent magisterského studijního programu získává titul inženýr (Ing.), na Fakultě architektury získává absolvent studijního programu Design titul magistr umění (MgA.), studijního programu Architektura a urbanismus titul inženýr architekt (Ing. arch.) a na Fakultě stavební získává absolvent studijního programu Architektura a stavitelství titul inženýr architekt (Ing. arch.).

Doktorský studijní program

 • má standardní délku 3 nebo 4 roky studia,
 • studovat je možno formou prezenčního nebo kombinovaného studia,
 • studenti jsou připravováni pro řešení nejnáročnějších úkolů aplikované vědy a praxe,
 • studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterou doktorand prokazuje způsobilost k samostatné tvůrčí vědecké práci,
 • absolvent doktorského studijního programu získává titul doktor (Ph.D.).
Vlastník stránky: Renáta Matoušková