You are here

Cílem bakalářského studia na ČVUT je nabídnout studentům získání takových znalostí a zkušeností, aby mohli pokračovat v dalších navazujících studijních programech nebo aby byli dostatečně způsobilí pro své uplatnění v odborné praxi. Standardní délka studia je 3, případně 3,5 nebo 4 roky a studovat je možné jak prezenční, tak i kombinovanou formou.

Absolventi získávají při úspěšném zakončení studia akademický titul „bakalář" (Bc.), na Fakultě architektury získávají absolventi studijního programu Design titul „bakalář umění" (BcA.). Absolventi mají potřebné teoretické i praktické znalosti pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách. Jsou však dobře připraveni i na další studium.

Skladba předmětů odpovídá nejvyšším nárokům na kvalitu evropského vzdělávání i na praktickou způsobilost absolventů. Všechny bakalářské studijní programy jsou akreditovány MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Pokud se rozhodnete pro bakalářské studium na jedné z našich fakult, musíte v řádném termínu podat přihlášku ke studiu, doložit potvrzení o složení státní maturitní zkoušky, doklad o zaplacení poplatku a dále splnit podmínky přijímacího řízení vybrané fakulty.

Absolventi bakalářského studia zpravidla získávají velmi rychle uplatnění ve vystudovaných technických oborech, kde jejich nástupní plat převyšuje republikový průměr. Mnoho z nich dostává lukrativní pracovní nabídky již během studia.

Informace o bakalářských studijních programech na stránkách jednotlivých fakult a součástí:

 

 • Přehled akreditovaných bakalářských studijních programů a oborů, uskutečnovaných v českém jazyce
  • Uvedené akreditované studijní programy a obory nemusí být otvírány v každém akademickém roce.
  • Bližší informace jsou uvedeny na lokálních stránkách fakult v Podmínkách přijímacího řízení na následující akademický rok.
  • Kód studijního programu
   B - bakalářský studijní program
  • Formy studia:
   P – prezenční forma studia
   D – distanční forma studia
   K – kombinovaná forma studia
  • Zkratky fakult a ústavů:
   FSv – Fakulta stavební
   FS – Fakulta strojní
   FEL – Fakulta elektrotechnická
   FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
   FA – Fakulta architektury
   FD – Fakulta dopravní
   FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
   FIT - Fakulta informačních technologií
   MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
  • Ostatní zkratky:
   KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
   KEN - Koeficient ekonomické náročnosti
   SDS - standardní doba studia
Vlastník stránky: Josef Svoboda