You are here

Cílem bakalářského studia na ČVUT je nabídnout studentům získání takových znalostí a zkušeností, aby mohli pokračovat v dalších navazujících studijních programech nebo aby byli dostatečně způsobilí pro své uplatnění v odborné praxi. Standardní délka studia je 3, případně 3,5 nebo 4 roky a studovat je možné jak prezenční, tak i kombinovanou formou.

Absolventi získávají při úspěšném zakončení studia akademický titul „bakalář" (Bc.), na Fakultě architektury získávají absolventi studijního programu Design titul „bakalář umění" (BcA.). Absolventi mají potřebné teoretické i praktické znalosti pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách. Jsou však dobře připraveni i na další studium.

Skladba předmětů odpovídá nejvyšším nárokům na kvalitu evropského vzdělávání i na praktickou způsobilost absolventů. Všechny bakalářské studijní programy jsou akreditovány MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Pokud se rozhodnete pro bakalářské studium na jedné z našich fakult, musíte v řádném termínu podat přihlášku ke studiu, doložit potvrzení o složení státní maturitní zkoušky, doklad o zaplacení poplatku a dále splnit podmínky přijímacího řízení vybrané fakulty.

Absolventi bakalářského studia zpravidla získávají velmi rychle uplatnění ve vystudovaných technických oborech, kde jejich nástupní plat převyšuje republikový průměr. Mnoho z nich dostává lukrativní pracovní nabídky již během studia.

Uvedené akreditované studijní programy a obory nemusí být otvírány v každém akademickém roce.
Bližší informace jsou uvedeny na lokálních stránkách fakult v Podmínkách přijímacího řízení na následující akademický rok.

 • Kód studijního programu
  B - bakalářský studijní program
 • Formy studia:
  P – prezenční forma studia
  D – distanční forma studia
  K – kombinovaná forma studia
 • Zkratky fakult a ústavů:
  FSv – Fakulta stavební
  FS – Fakulta strojní
  FEL – Fakulta elektrotechnická
  FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  FA – Fakulta architektury
  FD – Fakulta dopravní
  FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
  FIT - Fakulta informačních technologií
  MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
 • Ostatní zkratky:
  KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
  KEN - Koeficient ekonomické náročnosti
  SDS - standardní doba studia

 

Vlastník stránky: Josef Svoboda