Česko-anglická terminologie - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

A

akademický pracovník

academic staff member, member of the academic staff

akademický rok

academic year

Akademický senát

Academic Senate

akademický titul (kvalifikace)

academic degree

akreditovaný

accredited

asistent

lecturerStandardně vyžaduje magisterskou kvalifikaci srov. lektor („assistant lecturer“).

ateliér

studio

B

bakalář (kvalifikace)

bachelor’s degree (Bachelor of Science equivalent), Bc. (BS equiv.)Zkratky akademických titulů se podle evropské legislativy nepřekládají; v závorce však lze uvést ekvivalentní kvalifikaci.

bakalář (osoba)

holder of a bachelor’s degree, person with a bachelor’s degreeSlovo „bachelor“ odpovídá v obecné rovině „svobodnému muži“.

bakalářská práce

bachelor’s thesis, bachelor’s (final) project

bakalářský studijní program

bachelor’s degree programme, bachelor’s programme (of study)

C

celoškolní

school-wide

celoživotní vzdělávání

lifelong learning

certifikát znalosti angličtiny

certificate of proficiency in English

cvičení (procvičovací část výuky)

exercise, practical (pl. practicals)

cvičení (v laboratoři)

laboratory exercise, lab, laboratory

Č

časový plán akademického roku fakulty

faculty academic calendar

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Czech Technical University in Prague (CTU)

D

děkan

dean, DeanU funkcí akademických funkcionářů či orgánů lze v oficiální dokumentaci psát velká počáteční písmena v případě, že se jedná o vlastní jméno (proprium).

Den otevřených dveří

Open House

diplom (fyzický dokument)

diploma

diplom (kvalifikace)

degree

diplomová práce

master’s thesis, master’s (final) project

disciplinární komise

disciplinary committee

disciplinární přestupek

disciplinary offence

disciplinární řízení

disciplinary proceeding

disertační práce

dissertation, doctoral thesis, PhD thesis

distanční forma výuky

distance learning

docent

associate professor

dodatek k diplomu

diploma supplement

doktor (kvalifikace)

doctorate, doctoral degree, PhD

doktor (osoba)

holder of a doctorate / doctoral degree / PhD, person with a doctorate / doctoral degree / PhDSlovo „doctor“ odpovídá v obecné rovině „lékaři“.

doktorand

doctoral student, PhD student

doktorský studijní program

doctoral degree programme, doctoral programme (of study), PhD programme

F

fakulta

faculty

Fakulta architektury

Faculty of Architecture

Fakulta biomedicínského inženýrství

Faculty of Biomedical Engineering

Fakulta dopravní

Faculty of Transportation Sciences

Fakulta elektrotechnická

Faculty of Electrical Engineering

Fakulta informačních technologií

Faculty of Information Technology

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering

Fakulta stavební

Faculty of Civil Engineering

Fakulta strojní

Faculty of Mechanical Engineering

forma studia (presenční, kombinovaný, distanční)

mode of study (full-time, part-time, distance learning)

G

garant předmětu

course guarantor

H

harmonogram akademického roku

academic calendar

I

imatrikulace

matriculation

individuální studijní plán

individual plan of study

informační systém

information system

informační technologie

information technology

inženýr (kvalifikace)

master’s degree (Master of Science equivalent), Ing. (MSc equiv.)Zkratky akademických titulů se podle evropské legislativy nepřekládají; v závorce však lze uvést ekvivalentní kvalifikace.

inženýr (osoba)

holder of a master’s degree (in engineering), person with a master’s degreeSlovo „engineer“ je v obecné rovině vnímáno spíše jako povolání než akademický titul, odpovídá tedy osobě působící v oblasti inženýrství, která případně může být i držitelem akademické kvalifikace či profesní licence.

K

katedra

department

klasifikace (hodnocení)

assessment, grading

klasifikace (klasifikační stupeň)

grade

klasifikační stupnice

grading system, grading scale

klasifikovaný zápočet

graded assessment

Kloknerův ústav

Klokner Institute

kolej

student residence hall, student dormitory

kombinovaná forma výuky

part-time study

kontaktní výuka

contact teaching

kontrola studia

review of academic progress (to verify that a student has met the requirements for advancement to the next academic semester or year)

konzultace

consultation

kredity

ECTS credits

kvestor

bursar, BursarU funkcí akademických funkcionářů či orgánů lze v oficiální dokumentaci psát velká počáteční písmena v případě, že se jedná o vlastní jméno (proprium).

L

laboratoř

laboratory

lektor

assistant lecturerStandardně vyžaduje bakalářskou kvalifikaci srov. asistent („lecturer“).

M

magisterský studijní program

master’s degree programme, master’s programme (of study)

matrika

registrar’s office

matrikář

registrar

maturitní vysvědčení

matura certificate

maturitní zkouška

matura examination

maximální doba studia

maximum duration of studies

mít nárok na stipendium

to be entitled to a scholarshipPodobný výraz „to be eligible for a scholarship“ znamená „splnit podmínky pro udělení stipendia“. V případě stipendia konkurenčního však ze splnění podmínek nevyplývá nárok.

N

náhradní termín konání SZZ

alternative state final examination date

náhradní termín zkoušky

alternative examination date

název předmětu

course title

neprospěl (stupeň hodnocení)

fail

nepřijmout výsledek zkoušky

to reject an examination result

nostrifikace středoškolského vzdělání

certificate of official recognition of secondary education

O

obhajoba závěrečné práce

oral defence

oborová rada

subject-area board

odborná veřejnost

the expert public

odborný asistent

assistant professor

odvolání proti rozhodnutí

an appeal against a decision, an appeal of a decision

odvolat (činitele z funkce)

to recall a person from a position

odvolat proti rozhodnutí

to appeal against a decision, to appeal a decision

online přijímací pohovor

online admissions interview

online přijímací zkouška

online entrance examination

oponent závěrečné práce (na obhájobě)

external examiner

oponent závěrečné práce (pouze zpracuje posudek)

external reviewer

opravná zkouška (student neprospěl nebo nedostavil se bez omluvy)

repeat examination, resit examination

opravná zkouška před komisí

repeat examination by committee

opravný termín (zkoušky)

date (of a repeat/resit examination)

opravný termín SSZ

date of a repeat state final examination, date of a resit state final examination

osvědčení

certificate

P

paralelka

course section

pedagogická způsobilost

pedagogical qualification, teaching qualification / credential

písemná zkouška

written examination

plán studia (studijní plán)

study plan, plan of studySlovo „curriculum“ odpovídá všem předmětům daného studijního programu. Nemusí však obsahovat informaci o tom, které předměty je potřeba v jednotlivých semestrech absolvovat.

plná moc

Power of Attorney

podmínky pro přijetí

admission requirements

pololetní vysvědčení

report card for the first semester

poplatek za přihlášku

application fee

poplatek za přijímací řízení

application fee

poplatek za studium

tuition, tuition fee

posudek závěrečné práce

examiner’s / reviewer’s report on a thesis

povinně volitelný předmět

elective course from a compulsory group of coursesVýraz „elective course“ se používá jak ve smyslu „povinně volitelný předmět“, tak ve smyslu „volitelný předmět“.

povinný předmět

compulsory course

požadavky pro přijetí ke studiu

admission requirements

pracoviště (organizační celek vykonávající určité úkoly)

unit

pracoviště (pracovní prostředí)

workplace

praxe (stáž)

internship

prázdniny

holidays, vacation

prezenční forma

full-time study

proděkan

vice-dean, Vice-DeanU funkcí akademických funkcionářů či orgánů lze v oficiální dokumentaci psát velká počáteční písmena v případě, že se jedná o vlastní jméno (proprium).

profesní postavení (pracovní zařazení)

position

profesor

(full) professor

projekt

project

promoce

graduation ceremony, commencementOba výrazy se používají jak v americké, tak v britské angličtině.

prorektor

vice-rector, Vice-RectorU funkcí akademických funkcionářů či orgánů lze v oficiální dokumentaci psát velká počáteční písmena v případě, že se jedná o vlastní jméno (proprium).

prospěchové stipendium

merit scholarship

prospěl (stupeň hodnocení)

pass

prospěl s vyznamenáním (stupeň hodnocení)

pass with distinction

průkaz studenta

student identification card, student ID

předběžné přijetí (ke studiu)

provisional admission (to a programme of study)

předmět

course

přednáška

lecture

přerušení studia, přerušit studium

an interruption of studies, to interrupt studies

přestoupit (z oboru do oboru, ze specializace do specializace a z programu do programu)

to transfer (from one field/specialisation/programme to another)

přezkoumat, přezkoumat rozhodnutí

a review of a decision, to review a decision

Přijímací komise

Admissions Committee

přijímací řízení (obecně ve smyslu postupu pro přijímání studentů na VŠ)

admissions, admissions process, admissions procedure

přijímací řízení (v úředním slova smyslu, tj. konkrétní správní řízení týkající se přijímání popř. nepřijímání studenta na VŠ)

admissions proceeding

přijímací řízení (v úzkém smyslu přijímací zkoušky)

entrance examination

přijímací zkoušky

entrance examinations

R

rektor

rector, RectorU funkcí akademických funkcionářů či orgánů lze v oficiální dokumentaci psát velká počáteční písmena v případě, že se jedná o vlastní jméno (proprium).

ročník studia

programme year

rozhodnutí

decision

rozhodnutí o udělení stipendia

decision to grant a scholarship

rozložit ročník

re-distribute one programme year over two academic years

rozsah výuky

extent of instruction (e.g. hours per week, hours per semester)

Ř

řešitel (výzkumník v grantovém projektu)

investigator, principal investigator (hlavní řešitel), co-investigater (spoluřešitel)

S

semestr

semester

semestrální práce

semester project

seminární cvičení

seminar exercise, seminar practical (pl. practicals)

seminář

seminar

skriptum (vypracováno jako kniha)

textbook (usually in the form of a self-published manuscript)

skriptum (vypracováno jako poznámky k přednášce)

lecture notes

směrnice

guideline(s), directive(s)

Smlouva o studiu

Agreement on a Student’s Studies

smlouva o studiu

Student Contract

Smlouva o studiu zahraničního studenta

Agreement on a Foreign Student’s Studies

smlouva o studiu zahraničního studenta

Agreement on a Foreign Student’s Studies

sociální stipendium

social scholarship

souborná zkouška

comprehensive examination (an examination covering the curriculum of multiple courses)

specializace

specialisation

splnit podmínky (obecně)

to meet/fulfil/satisfy conditions

splnit podmínky (ve smyslu požadavků)

to meet/fulfil/satisfy requirements (e.g. admission requirements, course requirements, programme requirements, language proficiency requirements)

Správní rada ČVUT

CTU Board of Trustees

standardní délka programu

standard programme duration

standardní doba studia

standard duration of studies

státní jazyková zkouška

state language examination

státní závěrečná zkouška (SSZ)

state final examinationNeexistuje pro tento pojem anglická zkrátka, která by byla obecně srozumitelná.

stipendium

scholarship

student

student

Studijní a zkušební řád

Academic and Examination Regulations

studijní obor

field of study

Studijní oddělení

Department of Academic Affairs (“Studijní oddělení”)Vzhledem k rozšířenosti nesprávného překladu „Study Department“ doporučujeme vždy uvést v závorce i ekvivalentní český termín. Dalším možným anglickým překladem je „Department of Student Affairs“.

studijní plán (plán studia)

study plan, plan of studySlovo „curriculum“ odpovídá všem předmětům daného studijního programu. Nemusí však obsahovat informaci o tom, které předměty je potřeba v jednotlivých semestrech absolvovat.

studijní program (obecně)

programme of study, academic programme

studijní program (vedoucí k udělení akademického titulu)

degree programme, programme of study

studijní program (vedoucí k udělení osvědčení apod., nikoli však akademického titulu)

non-degree programme

studijní průměr

grade point average (GPA)Standardně se jedná o systém klasifikace, ve kterém je nejlepší známkou „A“ (s hodnotou 4 body) a nejhorší známkou „F“ (s hodnotou 0 bodů). Perfektní studijní průměr činí tedy 4.0 body.

studium

studies

studovna

study hall, study room

sylabus (materiál rozdávaný k přednášce)

handout

sylabus (učební osnova předmětu)

syllabus

Š

školicí pracoviště (např. CŽV)

training unit

školicí pracoviště pro vedení PhD

doctoral training unit

školicí zařízení

training facility

školitel

PhD thesis supervisor, PhD thesis advisor

T

tajemník fakulty

faculty secretary-treasurer

test s výběrem odpovědí

multiple-choice test

tutor

student advisor

U

účelové stipendium

special-purpose scholarship

udělit zápočet klasifikovaný

award a graded assessment

udělit zápočet neklasifikovaný

award an ungraded assessment

uchazeč (o jmenování, o cenu)

candidate

uchazeč (o studium, o zaměstnání)

applicant

ukončení studia (neúspěšné)

termination of studies

ukončení studia (úspěšné)

graduation, completion of studies

Univerzita 3. věku

University of the Third Age (U3A)

úplné středoškolské vzdělání

completed secondary education

usnesení

resolution

ústní zkouška

oral examination

uznání předmětů (z předchozího studia)

recognition of courses (from previous studies)

uznání zahraničního vzdělání

recognition/nostrification of education undertaken abroad

V

vážený studijní průměr

weighted grade point average

Vědecká rada ČVUT

CTU Research Board

vědecko-technický park

science and technology park

vedoucí závěrečné práce

thesis supervisor

volitelný předmět

elective course

výpis vykonaných zkoušek

transcript of examinations

vyplácení stipendia

disbursement of a scholarship

vyplnit přihlášku

to fill in an applicationDalší možnost „to fill out“ se v britské angličtině používá méně často.

vysokoškolský diplom (fyzický dokument)

university diploma

vysokoškolský diplom (kvalifikace)

university degree

vysokoškolský diplom s vyznamenáním

degree with honours, degree with distinction

vysokoškolský ústav

university institute

výuční list

apprenticeship certificate, craft certificate

vyučovací hodina

hour of instruction (pl. hours of instruction)

vyučovací jazyk

language of instruction

vyučování

teaching/instruction

vyučující (osoba, která vyučuje)

instructor, course instructorSlovo „instructor“ odpovídá osobě, která předmět vyučuje, bez ohledu na svou pracovní pozici či postavení na VŠ. Může se tedy jednat např. o pedagoga, externistu, doktoranda či výjimečně i studenta.

výuka

instruction

Z

zanechání studia

withdrawal from studies

zápis

registration

zápis do studia

enrolment

zápočet klasifikovaný

graded assessment

zápočet neklasifikovaný

ungraded assessment

zapsání předmětů

course registration

závěrečná práce / VŠKP

thesis

zdravotní způsobilost ke studiu na vysoké škole

medical fitness for university studies

získat body (z přijímací zkoušky)

to receive points (in the entrance examination)

získat kredity / získané kredity

to earn credits / earned credits

zkouška

examination

zkouškové období

examination period

zkušební komise

examination board, examination committee

změnit zadání závěrečné práce

to change one’s thesis topic

známka

grade

zveřejnit závěrečné práce

to publish a thesis

Vlastník stránky: Ilona Chalupská