Česko-anglická terminologie - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

 • A

akademický pracovník - member of the academic staff
akademický rok - academic year
akademický titul - academic degree, academic title
akreditovaný - accredited
ateliér - studio

 • B

bakalář - bachelor
bakalářská práce - bachelor(‘s) (final) project
bakalářský studijní program  - bachelor study programme

 • C

cvičení - tutorial, training course
cvičení (v laboratoři) - laboratory exercise

 • Č

časový plán - time schedule
České vysoké učení technické v Praze - Czech Technical University in Prague

 • D

děkan - dean
diplom - degree, diploma
diplomová práce - master's project, master‘s thesis
disciplinární přestupek - disciplinary offence
disertační práce - dissertation
distanční forma - distance study, part-time study
dodatek k diplomu - diploma supplement
doktor - doctor
doktorský studijní program - doctoral study programme

 • F

fakulta - faculty
Fakulta architektury - Faculty of Architecture
Fakulta biomedicínského inženýrství - Faculty of Biomedical Engineering
Fakulta dopravní - Faculty of Transportation Sciences
Fakulta elektrotechnická - Faculty of Electrical Engineering
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Fakulta stavební - Faculty of Civil Engineering
Fakulta strojní - Faculty of Mechanical Engineering
forma studia - form of study (full-time, part-time, distance-study)

 • H

harmonogram akademického roku - schedule for the academic year

 

 • I

imatrikulace - immatriculation
index - student's record (booklet)
informační systém - information system
inženýr - Engineer / Eng. 

 • K

katedra - department
klasifikace (hodnocení) - grading
klasifikace (klasifikační stupeň) - grade
klasifikační stupnice - grading scale
klasifikovaný zápočet - graded assessment
Kloknerův ústav - Klokner Institute
kombinovaná forma - part-time study
kontrola studia - study inspection
konzultace - consultation
kredit - credit
kvestor - bursar

 • L

laboratoř - laboratory

 • M

magisterský studijní program - master('s) study programme
matrika - register, registration office

 • N

název předmětu - course title
neprospěl (stupeň hodnocení) - fail

 • O

obhajoba - presentation and defence
odborná zkouška - technical examination
opakování zkoušky - resit
opravná zkouška - resit examination, make-up examination
opravný termín - date for a make-up examination

 • P

plán studia - study plan, curriculum
poplatek za studium - tuition fee, tuition
povinně volitelný předmět - compulsory optional course
povinný předmět - compulsory course
praktická cvičení - training course
praxe (aplikace) - practical application
praxe (studentská) - internship
prázdniny - vacation
prezenční forma - full-time study
proděkan - vice-dean
prorektor - vice-rector
profesní postavení - professional status
projekt - project
promoce - graduation ceremony
prospěl (stupeň hodnocení) - pass
prospěl s pochvalou (stupeň hodnocení) - pass with merit
prospěl s vyznamenáním (stupeň hodnocení) - pass with distinction
průkaz studenta - student card
předmět - course
přednáška - lecture
přerušené studium - interrupted studies
přezkoumání rozhodnutí - review of a decision
přijímací zkoušky - entrance test, entrance examination

 • R

rektor - rector

 • S

semestr - semester
semestrální práce - semester project
seminární cvičení - seminar
seminář - seminar
souborná zkouška - comprehensive examination
standardní délka programu - standard length of a study programme
standardní doba studia - standard length of a study programme, standard length of studies
státní jazyková zkouška - state language examination
státní závěrečná zkouška - final state examination
student - student 
studijní obor - field of study
studijní plán - study plan
studijní program - study programme
studium - studies
studovna - study, study room
školicí pracoviště - training workplace
školitel - supervisor, advisor

 • T

tajemník fakulty - faculty treasurer

 • U

udělit zápočet klasifikovaný - award a graded assessment
udělit zápočet neklasifikovaný - award an ungraded assessment
ukončení studia (úspěšné) - graduation
ukončení studia (neúspěšné) - termination of studies
uznání zahraničního vzdělání - recognition / nostrification of education undertaken abroad
ústní zkouška - oral examination

 • V

vědecko-technický park - science and technology park
volitelný předmět - optional course
vysokoškolský diplom - university degree,  certificate
vysokoškolský diplom s pochvalou - degree with merit
vysokoškolský diplom s vyznamenáním - degree with distinction
vysokoškolský ústav - university institute
vyučující - course tutor
výuka - classes

 • Z

zapsání předmětů - registration of courses
zápis - registration
zápočet klasifikovaný - graded assessment
zápočet neklasifikovaný - ungraded assessment
zkušební komise - examination board, examination commission
zkouška - examination
zkouškové období - examination period
známka - grade

Vlastník stránky: Andrea Vondráková