Uznávání studia ze zahraničí - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Kontakty

ČVUT v Praze – rektorát
Odbor pro studium a studentské záležitosti
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00  Praha 6 – Dejvice

Kontaktní osoby:

Mgr. Ludmila Drahošová
ludmila.drahosova@cvut.cz
Tel. +420 224 353 498

Petra Marečková
petra.mareckova@cvut.cz
Tel. +420 224 353 473

Úřední hodiny:

Z důvodu epidemie COVID jsou zrušeny úřední hodiny.
Kontaktujte příslušnou referentku mailem, buď Vám odpoví z kanceláře nebo z domova.
Děkujeme za pochopení
Tým OSSZ

 

Orgány rozhodující o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace:

Veřejná vysoká škola, která má obsahově obdobný akreditovaný studijní program. Příslušnou veřejnou vysokou školu je možné najít podle seznamu akreditovaných studijních programů v seznamu veřejných vysokých škol v ČR na webových stránkách MŠMT ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které v případě pochybností určí příslušnost veřejné vysoké školy k uznání zahraničního vzdělání nebo rozhodne o uznání samo. Zároveň je odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti.

Ministerstvo obrany- rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti vojenství

Ministerstvo vnitra- rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti bezpečnostních sil

 

Uznávání zahraničního vzdělávání na ČVUT v Praze:

Uznávání vysokoškolského studia, absolvovaného v zahraničí se řídí Metodickým pokynem č. 2 / 2016 o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

Postup při podání žádosti

 1. Ověření studijního programu – před podáním žádosti je nutné ověřit, zda ČVUT má akreditovaný obdobný studijní program - Akreditované studijní programy a obory na ČVUT.
 2. Vyplnění žádosti
  Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace ve formátu MS Word
  Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace ve formátu PDF
  Žádost musí být vlastnoručně podepsaná.
 3. Zaplacení poplatku za nostrifikaci 3 000,- Kčpoplatek je třeba zaplatit před podáním žádosti. Při podání žádosti je nezbytné doložit potvrzení o zaplacení poplatku za nostrifikaci.
 4. Přiložení povinných příloh žádosti
 5. Zaslání žádosti v písemné podobě na adresu:
  ČVUT v Praze – rektorát
  Odbor pro studium a studentské záležitosti
  Jugoslávských partyzánů 1580/3
  160 00  Praha 6 – Dejvice

Poplatek za nostrifikaci

Podle § 90a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů České vysoké učení v Praze požaduje poplatek 3 000,- Kč za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace.

Při podání žádosti je nezbytné doložit potvrzení o zaplacení poplatku za nostrifikaci.

Platební údaje:
Poplatek uhraďte přednostně bankovním převodem.
V případě, že poplatek ČVUT věcně nepřísluší nebo do 1 měsíce od jeho úhrady neobdržíme úplnou žádost o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace s povinnými přílohami, bude poplatek vrácen na číslo bankovního účtu, ze kterého byl zaslán.

název účtu ČVUT V PRAZE - REKTORÁT
číslo účtu / account number:  19 - 5504780277/0100
specifický symbol / specific symbol:  DDMMRRRR (den, měsíc a rok narození žadatele)
variabilní symbol/ variable symbol:  55555
SWIFT:         KOMBCZPP
IBAN:      CZ2701000000195504780277

Jako specifický symbol uveďte své datum narození a do poznámky uveďte jméno a příjmení ve tvaru uvedeném v pase nebo občanském průkazu.

Poplatky spojené s bankovním převodem hradí žadatel.

Poplatek v CZK je možné uhradit v hotovosti v pokladně Rektorátu na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 v 7. patře, číslo dveří B-732 v úředních hodinách :
Po – Čt : 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
Pá : 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 14.00 hod.

 

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů v souladu s § 90 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, musí být ověřena.
Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu závisí na zemi, kde byl diplom vydán.

Postup při ověřování lze rozdělit do tří skupin podle mezinárodních smluv

 1. S příslušným státem je uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci
  umožňující předkládat veřejné listiny (diplomy a další doklady o vzdělání) vydané ve smluvním státě orgánům druhého smluvního státu bez dalšího ověření.
 2. Ověření formou Apostilly
  Signatáři Haagské úmluvy - mnohostranná smlouva o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin – pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokumentů musí být ověřena formou Apostilly. Apostillu vystavuje pověřený orgán státu (tzv. apostilní úřad), ve kterém byl doklad vydán. Seznam apostilních úřadů je k dispozici na webových stránkách Haagské konference
 3. Superlegalizace
  Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena Ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem ČR v zemi, kde sídlí vysoká škola, která diplom vydala.
  Otázku legalizace a superlegalizace diplomů a dokladů o ukončení studia v zahraničí lze konzultovat s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Oddělení legalizace dokladů konzulárního odboru. Adresy zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a zastupitelství zahraničních najdete na internetové adrese Ministerstva zahraničních věcí.

Seznam států – požadované ověření diplomů

 

Povinné přílohy žádosti

 1. Originál nebo úředně ověřená kopie diplomu
  Odpovídajícím způsobem musí být ověřena pravost podpisů a otisků razítek.
 2. Dodatek k diplomu nebo výpisu všech zkoušek za celou dobu studia včetně hodinové dotace nebo kreditového hodnocení.
  Diplom i dodatek k diplomu musí být úředně přeložen do českého nebo anglického jazyka.
  U dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují.
  Seznam soudních tlumočníků a notářů
 3. V případě zastupování žadatele zmocněncem ověřená plná moc.

 

Doporučené přílohy žádosti:

V případě změny jména doporučujeme přiložit ověřenou kopii dokladu o změně jména (oddací list apod.).

V průběhu řízení může být požadováno doplnění dalších dokumentů potřebných pro posouzení zahraničního vzdělání a kvalifikace.

Doklady o vzdělání doložené k žádosti se automaticky nevrací.

 

Odvolání

Do 15 dní od rozhodnutí má žadatel právo se odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím veřejné vysoké školy, která rozhodnutí vydala, k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Odvolání proti zamítavému rozhodnutí.

 

Druhopis osvědčení o uznání zahraničního vzdělávání

Žádost o vydání druhopisu ve formátu MS Word

Žádost o vydání druhopisu ve formátu PDF

 

Zpětvzetí žádosti z důvodu věcné nepříslušnosti vysoké školy

Zpětvzetí žádosti ve formátu MS Word

Zpětvzetí žádosti ve formátu PDF

 

Změna žádosti o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace

Změna žádosti o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace

 

Upozornění

Držitelé slovenských, maďarských, polských nebo slovinských dokladů o vzdělání a kvalifikaci je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, které by vydala veřejná vysoká škola v České republice nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Nelze uznávat tyto univerzity:

 

Další informace

Informační portál o uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ekvivalence-ceskeho-a-zahranicniho-vzdelani

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zavedeni-poplatku-uznavani-zahranicniho-vysokoskolskeho

Vlastník stránky: Dana Dubnová