You are here

V magisterských programech, které jsou vyučovány na ČVUT v Praze, je vedle studia v českém jazyce také možné studovat v jazyce anglickém a ruském.

Magisterské studium navazuje na bakalářské studijní programy. Jeho standardní délka je 1,5 nebo 2 nebo 3 roky. Studium probíhá jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem studia je prohloubení znalostí studentů získaných v bakalářském programu a příprava na odbornou praxi. V magisterském programu také nabízíme studentům možnost praxe v zahraničí v rámci programů Erasmus, Double degree a dalších.

V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů, které odpovídají nejvyšším nárokům kvality evropského vzdělávání i na praktickou způsobilost absolventů. Všechny navazující magisterské programy jsou akreditovány u MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Absolvent získává titul Ing., na Fakultě architektury ČVUT a Fakultě stavební ČVUT v programu Architektura a stavitelství získává titul Ing. arch.

Informace o magisterských studijních programech na stránkách jednotlivých fakult a součástí:

 

 • Přehled akreditovaných magisterských studijních programů a oborů, uskutečnovaných v cizím jazyce
  • Uvedené akreditované studijní programy a obory nemusí být otvírány v každém akademickém roce. Bližší informace jsou uvedeny na lokálních stránkách fakult v Podmínkách přijímacího řízení na následující akademický rok.
  • Kód studijního programu:
   M - magisterský studijní program
   N - magisterský navazující na bakalářský studijní program
  • Formy studia:
   P – prezenční forma studia
   D – distanční forma studia
   K – kombinovaná forma studia
   A – studijní programy/studijní obory uskutečňované v anglickém jazyce
   R – studijní programy/studijní obory uskutečňované v ruském jazyce
  • Zkratky fakult a ústavů:
   FSv – Fakulta stavební
   FS – Fakulta strojní
   FEL – Fakulta elektrotechnická
   FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
   FA – Fakulta architektury
   FD – Fakulta dopravní
   FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
   FIT – Fakulta informačních technologií
   MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
  • Ostatní zkratky:
   KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
   KEN - Koeficient ekonomické náročnosti
   SDS - standardní doba studia
Vlastník stránky: Josef Svoboda