You are here

ČVUT v Praze nabízí vedle doktorských programů vyučovaných v českém jazyce také možnost studia v jazyce anglickém.

Doktorské studijní programy ČVUT, které navazují na magisterské studium, nabízejí vyšší a náročnější formu vzdělání. Pro tento typ studia je charakteristický individuální přístup ke studentovi, zaměřený na rozvoj jeho vědeckých aktivit. Cílem studia je připravit studenta na jeho další vědeckou kariéru, nebo na jeho vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání. Celé studium probíhá v úzké spolupráci se školitelem a pod dohledem oborové rady.

Standardní délka studia je 3 nebo 4 roky. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterou doktorand prokazuje způsobilost k samostatné tvůrčí vědecké práci. Absolvent doktorského studia získává akademický titul „doktor" (Ph.D.).

Všechny doktorské studijní programy jsou akreditovány MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Informace o doktorských studijních programech na stránkách jednotlivých fakult a součástí:

 • Přehled akreditovaných doktorských studijních programů a oborů, uskutečnovaných v cizím jazyce
  • Uvedené akreditované studijní programy a obory nemusí být otvírány v každém akademickém roce. Bližší informace jsou uvedeny na lokálních stránkách fakult v Podmínkách přijímacího řízení na následující akademický rok.
  • Kód studijního programu:
   P - doktorský studijní program
  • Formy studia:
   P – prezenční forma studia
   D – distanční forma studia
   K – kombinovaná forma studia
   A – studijní programy/studijní obory uskutečňované v anglickém jazyce
   R – studijní programy/studijní obory uskutečňované v ruském jazyce
  • Zkratky fakult a ústavů:
   FSv – Fakulta stavební
   FS – Fakulta strojní
   FEL – Fakulta elektrotechnická
   FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
   FA – Fakulta architektury
   FD – Fakulta dopravní
   FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
   FIT – Fakulta informačních technologií
   MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
  • Ostatní zkratky:
   KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
   KEN - Koeficient ekonomické náročnosti
   SDS - standardní doba studia
Vlastník stránky: Josef Svoboda