You are here

ČVUT v Praze nabízí vedle bakalářských programů vyučovaných v českém jazyce také možnost studia v jazyce anglickém a ruském.

Standardní délka studia je 3 nebo 4 roky, a studovat je možné jak prezenční, tak i kombinovanou formou.

Absolventi získávají při úspěšném zakončení studia akademický titul „bakalář" (Bc.), na Fakultě architektury získávají absolventi studijního programu Design titul „bakalář umění" (BcA.). Absolventi mají potřebné teoretické i praktické znalosti pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách. Jsou však dobře připraveni i na další studium.

Skladba předmětů odpovídá nejvyšším nárokům na kvalitu evropského vzdělávání i na praktickou způsobilost absolventů. Všechny bakalářské studijní programy jsou akreditovány MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Informace o bakalářských studijních programech na stránkách jednotlivých fakult a součástí:

 

 • Přehled akreditovaných bakalářských studijních programů a oborů, uskutečnovaných v cizím jazyce
  • Uvedené akreditované studijní programy a obory nemusí být otvírány v každém akademickém roce.
  • Bližší informace jsou uvedeny na lokálních stránkách fakult v Podmínkách přijímacího řízení na následující akademický rok.
  • Kód studijního programu
   B - bakalářský studijní program
  • Formy studia:
   P – prezenční forma studia
   D – distanční forma studia
   K – kombinovaná forma studia
   A – studijní programy/studijní obory uskutečňované v anglickém jazyce
   R – studijní programy/studijní obory uskutečňované v ruském jazyce
  • Zkratky fakult a ústavů:
   FSv – Fakulta stavební
   FS – Fakulta strojní
   FEL – Fakulta elektrotechnická
   FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
   FA – Fakulta architektury
   FD – Fakulta dopravní
   FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
   FIT – Fakulta informačních technologií
   MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
   KÚ – Kloknerův ústav
  • Ostatní zkratky:
   KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
   KEN - Koeficient ekonomické náročnosti
   SDS - standardní doba studia

 

Vlastník stránky: Josef Svoboda