You are here

ČVUT v Praze nabízí vedle bakalářských programů vyučovaných v českém jazyce také možnost studia v jazyce anglickém a ruském.

Standardní délka studia je 3 nebo 4 roky, a studovat je možné jak prezenční, tak i kombinovanou formou.

Absolventi získávají při úspěšném zakončení studia akademický titul „bakalář" (Bc.), na Fakultě architektury získávají absolventi studijního programu Design titul „bakalář umění" (BcA.). Absolventi mají potřebné teoretické i praktické znalosti pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách. Jsou však dobře připraveni i na další studium.

Skladba předmětů odpovídá nejvyšším nárokům na kvalitu evropského vzdělávání i na praktickou způsobilost absolventů. Všechny bakalářské studijní programy jsou akreditovány MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Uvedené akreditované studijní programy a obory nemusí být otvírány v každém akademickém roce.

Bližší informace jsou uvedeny na lokálních stránkách fakult v Podmínkách přijímacího řízení na následující akademický rok.

 • Kód studijního programu
  B - bakalářský studijní program
 • Formy studia:
  P – prezenční forma studia
  D – distanční forma studia
  K – kombinovaná forma studia
  A – studijní programy/studijní obory uskutečňované v anglickém jazyce
  R – studijní programy/studijní obory uskutečňované v ruském jazyce
 • Zkratky fakult a ústavů:
  FSv – Fakulta stavební
  FS – Fakulta strojní
  FEL – Fakulta elektrotechnická
  FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  FA – Fakulta architektury
  FD – Fakulta dopravní
  FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
  FIT – Fakulta informačních technologií
  MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
  KÚ – Kloknerův ústav
 • Ostatní zkratky:
  KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
  KEN - Koeficient ekonomické náročnosti
  SDS - standardní doba studia

 

 

Vlastník stránky: Josef Svoboda