You are here

Doktorské studijní programy ČVUT, které navazují na magisterské studium, nabízejí vyšší a náročnější formu vzdělání. Pro tento typ studia je charakteristický individuální přístup ke studentovi, zaměřený na rozvoj jeho vědeckých aktivit. Cílem studila je připravit studenta na jeho další vědeckou kariéru, nebo na jeho vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání. Celé studium probíhá v úzké spolupráci se školitelem a pod dohledem oborové rady.

Standardní délka studia je 3 nebo 4 roky. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterou doktorand prokazuje způsobilost k samostatné tvůrčí vědecké práci. Absolvent doktorského studia získává akademický titul „doktor" (Ph.D.).

Všechny doktorské studijní programy jsou akreditovány MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Pokud se rozhodnete pro doktorské studium na ČVUT, musíte v řádném termínu podat přihlášku ke studiu, doložit potvrzení o úspěšném absolvování odpovídajícího magisterského studijního programu, doklad o zaplacení poplatku a dále splnit podmínky přijímacího řízení vybrané fakulty.

Absolventi doktorského studia na ČVUT se na trhu práce uplatňují ve vyšších manažerských pozicích, nebo v aplikovaném výzkumu. Zpravidla již během studia velmi úzce spolupracují s průmyslovými podniky nebo vědeckými pracovišti. Velice často je jim nabízeno pracovní uplatnění ve špičkových zahraničních podnicích a institucích, neboť naši studenti získávají i velice kvalitní jazykové vzdělání.

Uvedené akreditované studijní programy a obory nemusí být otvírány v každém akademickém roce.
Bližší informace jsou uvedeny na lokálních stránkách fakult v Podmínkách přijímacího řízení na následující akademický rok.

 • Kód studijního programu
  P - doktorský studijní program
 • Forma studia
  P – prezenční forma studia
  D – distanční forma studia
  K – kombinovaná forma studia
 • Zkratky fakult a ústavů:
  FSv – Fakulta stavební
  FS – Fakulta strojní
  FEL – Fakulta elektrotechnická
  FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  FA – Fakulta architektury
  FD – Fakulta dopravní
  FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
  FIT - Fakulta informačníchtechnologií
  MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
  KÚ - Kloknerův ústav
 • Ostatní zkratky:
  KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
  KEN - Koeficient ekonomické náročnosti
  SDS - standardní doba studia
Fakulta Kód programu KEN Studijní program KKOV Studijní obor SDS Forma Platnost
od
Platnost
do
FSv P 3607 1,65 Stavební inženýrství 3608V001 Pozemní stavby 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FSv       3607V009 Konstrukce a dopravní stavby 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FSv       3607V027 Vodní hospodářství a vodní stavby 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FSv       3607V034 Matematika ve stavebním inženýrství 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FSv       3902V034 Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FSv       3911V005 Fyzikální a materiálové inženýrství 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FSv       3607V054 Stavební management a inženýring 4 PK 19.10.2015 1.11.2019
FSv       3904V007 Inženýrství životního prostředí 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FSv P 3646 1,65 Geodézie a kartografie 3646V003 Geodézie a kartografie 4 PK 17.7.2015 31.12.2023
FSv P 3502 2,25 Architektura a stavitelství 3501V011 Architektura a stavitelství 4 PK 21.2.2011 31.8.2019
FSv       3501V013 Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví 4 PK 21.2.2011 31.8.2019
FS P 2301 1,65 Strojní inženýrství 3901V010 Biomechanika 4 PK 25.7.2016 31.8.2024
FS       2612V045 Technická kybernetika 4 PK 25.7.2016 31.8.2024
FS       3909V001 Konstukční a procesní inženýrství 4 PK 25.7.2016 31.8.2024
FS       2305V003 Řízení a ekonomika podniku 4 PK 7.10.2008 31.8.2019
FS       2301V024 Technika prostředí 4 PK 25.7.2016 31.8.2024
FS       2302V004 Dopravní stroje a zařízení 4 PK 25.7.2016 31.8.2024
FS       2303V002 Strojírenská technologie 4 PK 25.7.2016 31.8.2024
FS       3911V011 Materiálové inženýrství 4 PK 25.7.2016 31.8.2024
FS       3901V024 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí 4 PK 25.7.2016 31.8.2024
FS       2302V006 Energetické stroje a zařízení 4 PK 25.7.2016 31.8.2024
FS       3901V028 Termomechanika a mechanika tekutin 4 PK 25.7.2016 31.8.2024
FS       3901V020 Matematické a fyzikální inženýrství 4 PK 25.7.2016 31.8.2020
FEL P 2612 1,65 Elektrotechnika a informatika 1701V011 Fyzika plazmatu 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2609V001 Akustika 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FEL       3901V021 Matematické inženýrství 4 PK 6.10.2014 1.11.2022
FEL       2642V004 Elektrické stroje, přístroje a pohony 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FEL       3907V001 Elektroenergetika 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2612V015 Elektronika 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2602V009 Elektrotechnologie a materiály 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2601V006 Měřicí technika 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2601V010 Radioelektronika 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2608V003 Řízení a ekonomika podniku 4 PK 6.10.2014 31.8.2019
FEL       3902V035 Umělá inteligence a biokybernetika 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2612V042 Řídicí technika a robotika 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2601V013 Telekomunikační technika 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2602V013 Teoretická elektrotechnika 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2612V025 Informatika a výpočetní technika 4 PK 30.4.2012 31.12.2019
FEL       3708V017 Provoz a řízení letecké dopravy 4 PK 6.10.2014 1.11.2022
FJFI P 3913 2,8 Aplikace přírodních věd 3901V012 Fyzikální inženýrství 4 PK 11.5.2015 31.7.2023
FJFI       3901V021 Matematické inženýrství 4 PK 16.10.2009 31.8.2019
FJFI       3901V021 Matematické inženýrství 4 PK 22.12.2010 31.8.2019
FJFI       1408V001 Jaderná chemie 4 PK 11.5.2015 31.7.2023
FJFI       3901V016 Jaderné inženýrství 4 PK 11.5.2015 31.7.2023
FJFI       3901V034 Radiologická fyzika 4 PK 11.5.2015 31.7.2023
FA P 3501 2,25 Architektura a urbanismus 3501V015 Architektura - teorie a tvorba 4 PK 5.3.2013 31.12.2020
FA       3501V010 Urbanismus a územní plánování 4 PK 5.3.2013 31.12.2020
FA       3501V016 Dějiny architektury a památková péče 4 PK 5.3.2013 31.12.2020
FA       3501V017 Architektura, stavitelství a technologie 4 PK 5.3.2013 31.12.2020
FA P 8208 3,5 Design 8206V043 Průmyslový design 4 PKD 26.2.2016 31.3.2024
FD P 3710 1,65 Technika a technologie v dopravě a spojích 3708V024 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 3 PK 22.12.2010 31.8.2019
FD       3708V009 Dopravní systémy a technika 3 PK 22.12.2010 31.8.2019
FD       3708V017 Provoz a řízení letecké dopravy 3 PK 24.4.2009 31.8.2019
FD P 3902 1,65 Inženýrská informatika 3902V036 Inženýrská informatika v dopravě a spojích 3 PK 22.12.2010 31.8.2019
FD P 3713 1,65 Logistika 3706V006 Dopravní logistika 3 PK 22.7.2011 31.8.2019
FBMI P 3921 2,25 Biomedicínská a klinická technika 3901V031 Biomedicínská a klinická technika 4 PK 6.10.2010 31.8.2019
FBMI P 2825 1,65 Ochrana obyvatelstva 2804V004 Civilní nouzová připravenost 4 PK 11.5.2015 31.8.2019
FIT P 1801 1,65 Informatika 1801V000 bez studijního oboru 4 PK 4.5.2010 31.8.2019
MÚVS P 6232 1 Kvantitativní metody v ekonomii 6207V022 Výpočtová ekonomie a finance 4 PK 11.7.2014 31.8.2019
MÚVS P 7108 1 Historie techniky 7105V081 Historie techniky 4 PK 17.7.2015 1.11.2023
P 3607 1,65 Stavební inženýrství 3607V025 Teorie konstrukcí 4 PK 16.7.2009 31.8.2019
      3906V002 Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách 4 PK 16.7.2009 31.8.2019
Vlastník stránky: Josef Svoboda