You are here

Doktorské studijní programy ČVUT, které navazují na magisterské studium, nabízejí vyšší a náročnější formu vzdělání. Pro tento typ studia je charakteristický individuální přístup ke studentovi, zaměřený na rozvoj jeho vědeckých aktivit. Cílem studila je připravit studenta na jeho další vědeckou kariéru, nebo na jeho vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání. Celé studium probíhá v úzké spolupráci se školitelem a pod dohledem oborové rady.

Standardní délka studia je 3 nebo 4 roky. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterou doktorand prokazuje způsobilost k samostatné tvůrčí vědecké práci. Absolvent doktorského studia získává akademický titul „doktor" (Ph.D.).

Všechny doktorské studijní programy jsou akreditovány MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Pokud se rozhodnete pro doktorské studium na ČVUT, musíte v řádném termínu podat přihlášku ke studiu, doložit potvrzení o úspěšném absolvování odpovídajícího magisterského studijního programu, doklad o zaplacení poplatku a dále splnit podmínky přijímacího řízení vybrané fakulty.

Absolventi doktorského studia na ČVUT se na trhu práce uplatňují ve vyšších manažerských pozicích, nebo v aplikovaném výzkumu. Zpravidla již během studia velmi úzce spolupracují s průmyslovými podniky nebo vědeckými pracovišti. Velice často je jim nabízeno pracovní uplatnění ve špičkových zahraničních podnicích a institucích, neboť naši studenti získávají i velice kvalitní jazykové vzdělání.

Informace o doktorských studijních programech na stránkách jednotlivých fakult a součástí:

 

 • Přehled akreditovaných doktorských studijních programů a oborů, uskutečnovaných v českém jazyce
  • Uvedené akreditované studijní programy a obory nemusí být otvírány v každém akademickém roce.
  • Bližší informace jsou uvedeny na lokálních stránkách fakult v Podmínkách přijímacího řízení na následující akademický rok.
  • Kód studijního programu
   P - doktorský studijní program
  • Forma studia
   P – prezenční forma studia
   D – distanční forma studia
   K – kombinovaná forma studia
  • Zkratky fakult a ústavů:
   FSv – Fakulta stavební
   FS – Fakulta strojní
   FEL – Fakulta elektrotechnická
   FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
   FA – Fakulta architektury
   FD – Fakulta dopravní
   FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
   FIT - Fakulta informačníchtechnologií
   MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
   KÚ - Kloknerův ústav
  • Ostatní zkratky:
   KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
   KEN - Koeficient ekonomické náročnosti
   SDS - standardní doba studia
Vlastník stránky: Josef Svoboda