You are here

Magisterské studium navazuje na bakalářské studijní programy. Jeho standardní délka je 1,5 nebo 2 nebo 3 roky. Studium probíhá jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem studia je prohloubení znalostí studentů získaných v bakalářském programu a příprava na odbornou praxi. V magisterském programu také nabízíme studentům možnost praxe v zahraniční v rámci programů Erasmu, Double degree a dalších.

V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů, které odpovídají nejvyšším nárokům kvality evropského vzdělávání i na praktickou způsobilost absolventů. Všechny navazující magisterské programy jsou akreditovány u MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Absolvent získává titul Ing., na Fakultě architektury ČVUT a Fakultě stavební ČVUT v programu Architektura a stavitelství získává titul Ing. arch.

Studenti, kteří úspěšně zakončí studium magisterského programu na ČVUT, jsou na pracovním trhu velice žádaní a často získávají nadstandardní finanční ohodnocení. Mnoho z nich dostává lukrativní nabídky již během studia ve významných českých nebo nadnárodních firmách a společnostech.

Pokud se rozhodnete pro magisterské studium na jedné z našich fakult, musíte v řádném termínu podat přihlášku ke studiu a doložit potvrzení o úspěšném absolvování odpovídajícího bakalářského studijního programu a doklad o zaplacení poplatku a dále splnit podmínky přijímacího řízení vybrané fakulty.

Informace o magisterských studijních programech na stránkách jednotlivých fakult a součástí:

 

 • Přehled akreditovaných magisterských studijních programů a oborů, uskutečnovaných v českém jazyce
  • Uvedené akreditované studijní programy a obory nemusí být otvírány v každém akademickém roce.
  • Bližší informace jsou uvedeny na lokálních stránkách fakult v Podmínkách přijímacího řízení na následující akademický rok.
  • Kód studijního programu
   M - magisterský
   N - magisterský navazující na bakalářský studijní program
  • Formy studia:
   P – prezenční forma studia
   D – distanční forma studia
   K – kombinovaná forma studia
  • Zkratky fakult a ústavů:
   FSv – Fakulta stavební
   FS – Fakulta strojní
   FEL – Fakulta elektrotechnická
   FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
   FA – Fakulta architektury
   FD – Fakulta dopravní
   FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
   FIT - Fakulta informačních technologií
   MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
  • Ostatní zkratky:
   KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
   KEN - Koeficient ekonomické náročnosti
   SDS - standardní doba studia
Vlastník stránky: Josef Svoboda