Kolegium rektora - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Stálý poradní sbor Rektora ČVUT za účasti prorektorů, děkanů, kvestora a předsedy AS.

Rektor:

Předsedkyně AS ČVUT:

Kvestor:

Prorektoři:

Děkani:

Kontakt:

Vlastník stránky: Lucie Orgoníková