Centralizovaný rozvojový program - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Podpora vyčleněná na Centralizované rozvojové programy (CRP) v rámci několika tematických okruhů je každoročně stanovená MŠMT. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Informace o vyhlášeních CRP a přehledy podpořených projektů jsou k dispozici vždy pro aktuální rok včetně dokumentace a příloh na oficiálních webových stránkách MŠMT.


CRP 2022 realizované ČVUT

MŠMT schválilo pro realizaci prostřednictvím ČVUT v roce 2022 celkem 14 projektů financovaných v rámci Centralizovaných rozvojových programů s celkovým rozpočtem 11,025 tis. CZK (z toho 8,225 tis. CZK NIV, 2,800 tis. CZK INV). Výčet projektů pro rok 2022 s jejich řešiteli se uvádí níže.

Projekt Název Řešitel Závěrečná zpráva
C03-2022 Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR Kateřina Veselá  
C04-2022 Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy) PhDr. Marta Machytková  
C07-2022 Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ Ing. Radek Holý, Ph.D.  
C08-2022 Zvýšení dostupnosti ekonomických informací vysokých škol Ing. Radek Holý, Ph.D.  
C10-2022 University Leaders in SDG Ing. Veronika Kramaříková, MBA  
C12-2022 Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol Ing. Milan Kubín  
C13-2022 Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ Ing. Jiří Richter  
C14-2022 Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky Ing. Monika Vodičková  
C16-2022 Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách Ing. Volfgang Melecký, Ph.D.  
C19-2022 Zefektivnění systému studijního a psychologického poradenství vč. poskytování online služeb pro studenty a zaměstnance VVŠ MgA. Iva Hájková Peláková  
C20-2022 Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ Mgr. Michaela Kučerová  
C27-2022 NOC VĚDCŮ 2022 - celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR Adriana Rajmová  
C29-2022 EVROPĚ TO PROZRADÍME - Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU s ohledem na problematiku vysokého školství v ČR i zahraničí Mgr. Ilona Chalupská  
C33-2022 Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative Ing. Ivo Prajer  


CRP 2021 realizované ČVUT

MŠMT schválilo pro realizaci prostřednictvím ČVUT v roce 2021 celkem 10 projektů financovaných v rámci Centralizovaných rozvojových programů s celkovým rozpočtem 10,528 tis. CZK (z toho 8,046 tis. CZK NIV, 2,482 tis. CZK INV). Výčet projektů pro rok 2021 s jejich řešiteli se uvádí níže.

Projekt Název Řešitel Závěrečná zpráva
C05-2021 Personalizované intervence na základě analýzy studijních dat jako nástroj ke snížení studijní neúspěšnosti doc. Ing. Zdeněk Zdráhal, CSc.  
C06-2021 Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol Ing. Radek Holý, Ph.D.  
C11-2021 Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ Ing. Milan Kubín  
C12-2021 Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VŠ Ing. Jiří Richter  
C15-2021 Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách Ing. Volfgang Melecký, Ph.D.  
C19-2021 Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku Ing. Radek Holý, Ph.D.  
C25-2021 Noc vědců jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti VŠ v ČR Ing. Lucie Orgoníková  
C29-2021 Připravenost VŠ na krizi (PRVOK) Ing. Radek Holý, Ph.D.  
C32-2021 Implementace iniciativy EK Erasmus Without Paper na VŠ a sdílení zkušeností z praxe prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.  
C33-2021 Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová  


CRP 2020 realizované ČVUT

V roce 2020 ČVUT v Praze realizovalo celkem 8 projektů financovaných v rámci Centralizovaných rozvojových programů MŠMT s celkovým rozpočtem 8 436 tis. CZK (z toho 5 611 tis. CZK NIV, 2 825 tis. CZK INV). Vyčerpáno bylo celkem 8 100 tis. CZK (z toho 5 275 tis. CZK NIV, 2 825 tis. CZK INV). Vratka byla v celkové výši 336 tis. CZK s ohledem na restrikce dané pandemií koranaviru SARS –CoV-2.

Projekt Název Řešitel Závěrečná zpráva
C04-2020 Study in Prague, rozvoj infrastruktury pro mezinárodní spolupráci pražských vysokých škol Ing. Lucie Orgoníková  
C06-2020 Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol Ing. Radek Holý, Ph.D.  
C09-2020 Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend  Ing. Milan Kubín  
C12-2020 Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol jako popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR PaedDr. Lenka Kubešová Zápotocká  
C14-2020 Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami  Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.  
C19-2020 Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint Degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními VŠ doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová  
C30-2020 Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech Mgr. Andrea Vondráková  
C33-2020 Variabilita studijní (ne)úspěšnosti – faktory, prevence, dopady Ing. Radek Holý, Ph.D.  
Vlastník stránky: Veronika Kramaříková