Aktuality - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

17. 8. 2022

Technologické centrum vyhlašuje výzvu ESA Spark Funding

Podpora využití kosmických technologií v pozemním sektoru patří mezi priority Evropské kosmické agentury (ESA). Součástí aktivit projektu ESA Technology Broker, který se o komercionalizaci kosmických technologií v rámci Technologického centra zasazuje, je také podpora firem, které se rozhodnou tyto technologie aplikovat pro vývoj, inovaci nebo zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů.

ESA SPARK FUNDING nyní nabízí jedinečnou příležitost financování 60 000 € pro pilotní technologický transfer právě takovým firmám, start-upům či výzkumným centrům, které chtějí svůj produkt kosmickou technologií zdokonalit. 

Výzva ESA SPARK FUNDING je nově spuštěná v České republice od 1. srpna 2022 a bude se konat opakovaně do roku 2024.
Zapojit se mohou malé a střední firmy (SMEs), start-upy i výzkumná centra a univerzity. Přihlášky žadatelů budou hodnoceny na základě business case, vyspělosti technologie a socioekonomického dopadu. Hodnotící komise bude tvořena zástupci týmu ESA Technology Broker, ESA CommercializationGateway a Ministerstva dopravy ČR.   

Termín pro podání přihlášek v první výzvě je 17. října 2022.   

Bližší informace naleznete v sekci SparkFunding na webu www.technology-broker.cz nebo kontaktujte ESA Technology Broker tým SparkFunding@tc.cz. 

 

Ostatní

17. 8. 2022

Inovační vouchery: Dotace na nákup expertních služeb v oblasti inovací

V pondělí 15. 8. 2022 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) výzvy pro rok 2022. Mezi nimi jsou i oblíbené inovační vouchery, které jsou určeny jak podnikům, tak i výzkumným organizacím.

Primárním cílem programu Inovační vouchery je podpořit možnosti nákupu expertních služeb v oblasti inovací, které povedou ke zvýšení odborného know-how podniku a napomohou tak k jeho dalšímu rozvoji. Dotace jsou určeny malým a středním podnikům na patenty a nákup expertního know-how. S textem výzvy se můžete seznámit zde

Lhůta pro podání plných žádostí běží od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2022.

 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

 • měření, diagnostiky, testování, simulace,
 • návrhy nových systémů a konstrukcí,
 • vývoj software, hardware, materiálů,
 • optimalizace procesů a metod s cílen zvýšení efektivity,
 • překlady a správní poplatky.

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě:

 • vynálezů nebo patentů,
 • ochranných známek,
 • užitných vzorů,
 • průmyslových vzorů.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • Malé a střední podniky, které realizují svou činnost mimo území hl. m. Prahy,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání.

S dotazy se můžete obracet na linku OP TAK +420 255 785 590 nebo na ČVUT na Odbor strukturálních fondů

Tuzemské granty
Evropské strukturální a investiční fondy

16. 8. 2022

Výuková videa k programu Horizont Evropa

Na této stránce můžete sledovat výuková videa k programu Horozont Evropa, která vám pomohou zorientovat se např. v ovládání portálu FTO, finančních výkazech nebo roli třetích stran v projektech. S dotazy ohledně programu Horizont Evropa se obracejte na Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost na ČVUT.

Horizon Europe

16. 8. 2022

OP JAK: výzva MSCA Fellowshiops CZ – mobility výzkumných pracovníků

Řídicí orgán OP JAK vyhlásil dne 2. 8. 2022 výzvu č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ na podporu projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu „fellowship“, které v  hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků v dané výzvě nemohly být financovány. Datum uzávěrky prvního běhu žádostí: 30.11.2022. Veškeré informace k výzvě naleznete na webu OP JAK. S dotazy ohledně této aktivity na ČVUT se obracejte na Odbor strukturálních fondů ČVUT

Základní informace k výzvě MSCA-F-CZ:

 • průběžná výzva, až 5 běhů příjmu žádostí, první běh s uzávěrkou 30. 11. 2022
 • v každém běhu může být podpořena pouze jedna žádost o podporu za jednoho žadatele (jedno IČ)
 • alokace výzvy 750 mil. Kč
 • spolufinancování 5 %
 • minimální ani maximální výše rozpočtu projektu není stanovena (resp. maximální výše do alokace výzvy)
 • délka projektu minimálně 12 měsíců, maximálně 66 měsíců
 • ukončení projektu nejpozději k 31. 12. 2028

Podporované aktivity výzvy MSCA-F-CZ:

Aktivita č. 1: Podpora „no money“ projektů MSCA – příjezdy do ČR

V aktivitě č. 1 je možné podpořit mobility typu MSCA Postdoctoral Fellowships (příjezdy do ČR), které byly v programu HE hodnoceny kladně (tj. získaly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů), ale nemohly být z programu HE financovány.

Žadatel je dále oprávněn předložit k podpoře také mobility typu MSCA Individual Fellowships – European (příjezdy do ČR), které byly ve výzvě programu H2020 (H2020-MSCA-IF-2020) hodnoceny kladně (tj. získaly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů), ale nemohly být z programu H2020 financovány.

Délka mobility mezi 12 až 24 měsíci.

Aktivita č. 2: Podpora „no money“ projektů MSCA – výjezdy z ČR

V aktivitě č. 2 je možné podpořit mobility typu MSCA Postdoctoral Fellowships (výjezdy z ČR), které byly v programu HE hodnoceny kladně (tj. získaly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů včetně), ale nemohly být z programu HE financovány.

Žadatel je dále oprávněn předložit k podpoře také mobility typu MSCA Individual Fellowships – European (výjezdy z ČR), které byly ve výzvě programu H2020 (H2020-MSCA-IF-2020) hodnoceny kladně (tj. získaly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů), ale nemohly být z programu H2020 financovány.

Délka mobility mezi 12 až 24 měsíci.

Aktivita č. 3: Podpora „no money“ projektů MSCA – Global Postdoctoral Fellowships

V aktivitě č. 3 je možné podpořit mobility typu Global Postdoctoral Fellowships s následným výzkumným pobytem, který je nedílnou součástí projektu v HE, v ČR, které byly v programu HE hodnoceny kladně (tj. získaly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů), ale nemohly být z programu HE financovány.

Délka mobility v zahraničí mezi 12 až 24 měsíci, následná mobilita v ČR v délce 12 měsíců.

Evropské strukturální a investiční fondy
Horizon Europe

20. 7. 2022

OP JAK (MŠMT) - Byla vyhlášena výzva na špičkový výzkum

Dne 14. 7. 2022 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v rámci operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) dlouho očekávanou výzvu zaměřenou na špičkový výzkum.

Alokace výzvy je 8 miliard Kč. V rámci této výzvy budou podpořeny projekty interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků, výzkumu postaveného na excelentním výzkumném týmu a rozvoji mezinárodní spolupráce VO. Realizace aktivit podpořených z výzvy přispěje ke zvýšení mezinárodního zapojení českých VO, k zintenzivnění produkce špičkových (a potenciálně aplikovatelných) výzkumných výsledků a k rozvoji konkurenceschopnosti ČR. Minimální rozpočet projektu je 50 milionů Kč a maximální výše je 500 milionů Kč. Délka realizace projektů je 3 - 6 let.

Veškeré informace k výzvě naleznete na tomto letáku a na webu MŠMT.

Koordinaci projektů z programu OP JAK zajišťuje na ČVUT Odbor strukturálních fondů, kam můžete také směrovat své dotazy.

Evropské strukturální a investiční fondy

12. 7. 2022

Příručka o evropských fondech

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci „Abeceda fondů EU 2021-2027“, která souhrnně představuje dotační programy financované Evropskou unií v období 2021-2027. V pěti kapitolách se dozvíte, jak fungují Evropské fondy v České republice, v jakých oblastech a na co konkrétně lze žádat o dotaci nebo kam se obrátit pro radu.

Příručku si zdarma stáhněte na www.dotaceEU.cz nebo bude od poloviny července k dispozici na regionálních pobočkách informační sítě  Eurocenter.

Ostatní

12. 5. 2022

Cena Inovace roku

Asociace inovačního podnikání ČR vyhlašuje 27. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2022. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2022. 

Podmínky soutěže:

 • soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR;
 • do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba);
 • přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi).

Hodnotící kritéria:

A - Technická úroveň produktu
B - Původnost řešení
C - Postavení na trhu
D - Vliv na životní prostředí

Přihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2022, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 6. – 9. 12. 2022.

Produkty přijaté komisí Inovace roku budou zveřejněny v odborném časopise vydávaném AIP ČR, z.s., dalších médiích a na internetových stránkách AIP ČR, z.s..

Účastníci, kteří získají ocenění v rámci soutěže o Cenu „INOVACE ROKU 2022“, se mohou stát členy Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s.

 

Přihlášky:

K účasti v soutěži o Cenu INOVACE ROKU 2022 je možno získat podrobnější informace spolu s přihláškou (uzávěrka přihlášek 31. října 2022; možnost konzultace komplexnosti připravené přihlášky do 17. října 2022 nebo podle dohody) na adrese:

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 
tel.: 221082275, 723 633 070, e-mail: redakce@aipcr.czwww.aipcr.cz

Registrační poplatek za přihlášení do soutěže činí 4000 Kč.

 

Přihláškový formulář naleznete zde.

Brožuru k Inovaci roku naleznete zde.

Ostatní
Vlastník stránky: Veronika Kramaříková