Aktuality - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

29. 6. 2023

Výzva OP TAK: Spolupráce škol a firem – výzva I

Výzva OP TAK s názvem "Spolupráce škol a firem – výzva I" je zaměřená na malé a střední podniky. Pro ČVUT je to možnost realizovat praktickou výuku a financovat lektory a instruktory.

Shrnutí hlavních informací o výzvě:

 • Zavedení praktického vyučování ve firmě (pro MSP, které nerealizují praktické vyučování a nemají podepsanou smlouvu o spolupráci)
 • Dotace min. 0,5 mil. Kč, max. 10 mil. Kč.
 • Zahájení příjmu žádostí 8. 6. 2023, ukončení 29. 12. 2023
 • Způsobilé výdaje:
  • Investiční výdaje spojené s projektem (de minimis – zařízení, stroje, nezbytné sítě, drobné staveb. úpravy)
  • Vybavení přímo spojené s projektem (drobný hm. Majetek, nábytek, hw a sw, materiál nezbytný pro výuku)
  • Neinvestiční náklady (smluvní plnění instruktorů a lektorů, služby koordinátorů vzdělávání, provozní a osobní náklady instruktorů a lektorů, spotřební materiál použitý pro výuku.
 • Realizace projektu na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • Výstavba a rekonstrukce nejsou způsobilý výdaj
 • Praktické vyučování – odborný výcvik, cvičení, učební práce a oborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava (podle jednotlivých oborů vzdělání)
 • 2 fáze realizace
  • Přípravná: pořízení vybavení
  • Realizační: dva plné školní roky praktického vyučování

Více informací zde.

Evropské strukturální a investiční fondy

3. 1. 2023

HORIZON EUROPE - PRACOVNÍ PROGRAM KLASTRU 4 - PRO OBDOBÍ 2023-2024

 

HORIZONT EVROPA - Globální výzvy a konkurenceschopnost - Klastr 4 - Digitalizace, průmysl a vesmír

Digitalizace a rozvoj technologií, včetně vesmírných, rozhodujícím způsobem ovlivňují všechny ekonomické sektory a celou společnost. Jsou základem transformace průmyslové výroby a vzniku nových výrobků a služeb, které zásadním způsobem ovlivňují způsob našeho života a jsou klíčem budoucího udržitelného rozvoje.  Hlavní strategické priority Klastru 4 jsou:

 • Transformace evropského průmyslu zajišťující čistou, klimaticky neutrální, oběhovou a konkurenceschopnou ekonomiku
 • Zajištění (posílení) vedoucího postavení a strategické autonomie Evropy v klíčových technologiích
 • Rozvoj technologií a inovací, které slouží občanům

 

Očekávané dopady této části druhého pilíře programu Horizont Evropa se promítají do 6 oblastí pracovního programu (tzv. Destinations) 

 1.  Climate neutral, circular and digitised production
 2. Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
 3. World leading data and computing technologies
 4. Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal
 5. Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
 6. A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies

 

Pro oblast průmyslu jsou relevantní především oblasti 1 a 2, pro olast Digitalizace oblasti 3 a 4 a pro oblast vesmír oblast 5. Oblast 6 je více průřezová, nicméně orientovaná na problematiku digitalizace a průmyslu.

Základní informace o programu Horizont Evropa najdete na stránce EK, o Klastru 4 konkrétně zde.

 

Po zveřejnění pracovního programu Horizontu Evropa na roky 2023-2024 byly 8. prosince 2022 otevřeny výzvy roku 2023 - termíny uzávěrek naleznete zde. U dvoukolových výzev se jedná o uzávěrky prvního kola, které budou hodnoceny bez odhalení identity žadatelů hodnotitelům (tzv. Blind evaluations).

Pracovní program Klastru 4 naleznete zde

 

 

 

Horizon Europe

3. 1. 2023

HORIZON EUROPE - Pracovní program Klastru 3 - pro období 2023-2024

 

HORIZONT EVROPA - Globální výzvy a konkurenceschopnost - Klastr 3 - Civilní bezpečnost pro společnost

Bezpečnost je jednou z priorit v životě naší společnosti a jejímu zabezpečení je třeba věnovat náležitou pozornost. Bezpečnostní hrozby nemají hranice, proto je nezbytné společné a koordinované úsilí od politiků, průmyslu a bezpečnostních složek až po výzkum, který přinese potřebné inovace technologií a postupů a pochopení lidského faktoru. Klastr 3 je zaměřen na komplexní, multioborový  přístup k řešení otázek civilní bezpečnosti a podporuje tak implementaci odpovídajících EU priorit,

Cílem je především ochrana občanů a evropské ekonomiky, veřejných prostor a kritických infrastruktur všech typů před terorismem a trestnou činností a dále zajištění bezpečného digitálního prostředí. Součástí výzkumu je pochopení příčin terorismu a trestné činnosti, aby mohla být zajištěna účinná prevence a inovace technologií a postupů pro včasné varování a také pro rychlou a účinnou reakci v případě reálného nebezpečí. Ochrana vnějších hranic je zaměřena na legální, bezpečný a zároveň rychlý pohyb lidí i zboží.  Cílem v oblasti kybernetické bezpečnosti je vytvoření důvěryhodného a hlavně bezpečného digitálního prostředí s využitím nejnovějších technologií a služeb.

Klastr3 bude pracovat v synergii s programem Digitální Evropa, Fondem pro vnitřní bezpečnost a Fondem pro integrovanou správu hranic a v oblastech duálního užití aplikací bude koordinován s obranným výzkumem EU.  Výzkum je zaměřen na potřeby identifikované koncovými uživateli a na budování kapacit sektoru bezpečnosti, schopnosti předvídat hrozby a reagovat optimálním způsobem na následky incidentů a dále na pochopení lidského faktoru a společenského kontextu.

Řešená témata budou důsledně koordinována s klíčovými evropskými agenturami jako FRONTEXJRCENISA i Evropská obranná agentura EDA. Výzkumné úkoly jsou přizpůsobeny postupu od prevence k řešení situace a nápravě následků s důrazem na interoperabilitu technologií a služeb.  Při řešení je důsledně dbáno na dodržování lidských práv, ochranu osobnosti a na sociální kontext dopadu technologií. Je sledována provázanost na výsledky předchozích projektů a návaznost na další programy, zejména na EU programy pro vnitřní bezpečnost a digitální technologie.

Klastr 3 je strukturován do šesti oblastí (destinací):

 • Lepší ochrana Evropy a jejích obyvatel před kriminalitou a terorismem
 • Efektivní ochrana vnějších hranic EU
 • Odolné infrastruktury  
 • Zlepšená kybernetická bezpečnost
 • Společnost odolná vůči katastrofám
 • Posílený bezpečnostní výzkum a inovace

Informace EK k celému programu HE jsou zde a podrobnosti o Klastru 3 jsou zde

Evropská komise publikovala 6. prosince 2022 pracovní program Klastru 3 s výzvami pro období 2023-24. Program je ke stažení zde. Ve výzvách bude otevřeno 42 témat o celkovém rozpočtu téměř 320 milionů EUR. Uzávěrky výzev jsou v listopadu 2023.

K výzvám roku 2023 uspořádalo Technologické centrum Praha dne 24. listopadu Národní informační den.  

 

 

Horizon Europe

1. 1. 2023

NPO - webinář k realizaci projektu

Dne 31. 5. 2022 proběhl webinář k projektu Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na ČVUT (reg. č. NPO_ČVUT_MSMT-16597/2022). Webinář přednesla koordinátorka celého projektu, Mgr. Tereza Přecechtělová a Ing. Jiří Hájek, Ph.D. Záznam z webináře naleznete zde

Tuzemské granty
Vlastník stránky: Veronika Kramaříková