Aktuality - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

18. 5. 2022

9. společná výzva pro spolupráci s Japonskem (materiálový výzkum)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje 9. společnou výzvu v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) na téma „Design of Materials with Atomic Precision“. 

Soutěž byla vyhlášena na základě „Memoranda o spolupráci – EIG CONCERT Japan“, které bylo ze strany MŠMT podepsáno dne 8. ledna 2021. Cílem Memoranda je posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu. 9. společná výzva v roce 2022 vychází z celosvětové potřeby vyvinout nové materiály s atomovou přesností, které budou znamenat krok vpřed v oblasti multifunkčního designu a vývoje pokročilých materiálů pro mnohostranné společenské a průmyslové aplikace.

9. společná výzva byla vyhlášena v pondělí 9. května 2022 na těchto webových stránkách s uzávěrkou v pondělí 18. července 2022 v 10:00 hodin SELČ a s vyhlášením výsledků v prosinci 2022. V rámci této výzvy bude podpořeno maximálně 6 projektů.

Finanční podpora z MŠMT otevírá možnosti financování vědeckých pracovníků z univerzitních pracovišť, výzkumných organizací, a malých a středních podniků z oblasti základního i průmyslového výzkumu. Finanční podpora je určena na realizaci společných projektů v podobě pořízení drobného majetku, materiálu pro provádění výzkumu, osobních nákladů, nákladů na mobilitu (pobytové a cestovní náklady). O grant mohou žádat konsorcia složená minimálně z 3 účastníků/projektových partnerů, z čehož jeden partner bude z Japonska a dva z vybraných evropských zemí (ČR, Bulharska, Maďarksa, Polska, Slovenska, Španělska a Turecka)

Návrhy projektů budou předkládány v on-line aplikaci na sekretariát Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem. Čeští žadatelé zároveň předkládají návrh projektu na MŠMT podle pokynů uvedených v textu výzvy.

Více informací lze získat na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ostatní

18. 5. 2022

Soutěž v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu, která se zaměří na řešení projektů aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví. Účelová podpora Ministerstva zdravotnictví (MZ) je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví, zaměřeného na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Zahájení řešení vybraných projektů je předpokládáno na květen 2023. Řešení projektu musí být ukončeno nejpozději do 31. 12. 2026, předpokládaná délka trvání řešení projektů je tak 44 měsíců.

Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně žádostí zajistí orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ.

Lhůta pro podávání žádostí je vypsána od 17. 5. 2022 do 29. 6. 2022 (do 12:00 hod.).

Výsledky hodnocení budou známy do 24. 2. 2023.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány zde.

Tuzemské granty

18. 5. 2022

Pozvánka na 3. česko-izraelské inovační fórum k technologiím „Smart Cities“

25. května 2022 se uskuteční 3. česko-izraelské inovační fórum, tentokrát k technologiím „Smart Cities“. Celodenní akce proběhne v Černínském paláci v Praze od 8:30 do 17:00 hodin. Akce proběhne v anglickém jazyce a můžete se zúčastnit fyzicky na místě či online.

Cílem konference je podpořit spolupráci mezi českými a izraelskými výzkumníky a inovátory při vývoji technologií “smart cities” se zaměřením na výzkum chování lidí, výběr jejich aktivit a chování při cestování. Stejně jako v minulých letech bude toto fórum příležitostí pro navázání kontaktů a identifikaci možných společných projektů. Součástí programu bude nabídka “matchmaking,” díky které si můžete najít projektového partnera. Pozváni jsou opět zástupci relevantních resortů a institucí, výzkumníci i podnikatelé.

Program Česko-izraelské inovačního fóra i registraci na akci naleznete na těchto webových stránkách.  Fórum organizuje Fakulta dopravní ČVUT v Praze.

 

ČVUT
Vzdělávací akce
Ostatní

12. 5. 2022

Stipendia japonské vlády pro VŠ studenty

Studenti magisterských a doktorských studijních programů a absolventi bakalářských programů všech oborů se i letos mohou ucházet o stipendijní pobyty v kategorii Research Students v Japonsku.

Tato prestižní stipendia dávají úspěšným kandidátům možnost studovat v Japonsku s dostatečnou administrativní i finanční podporou (včetně uhrazení zpáteční letenky), a tak jim umožňují plně se věnovat svému vzdělávání. Součástí programů v délce 18 až 24 měsíců je i intenzivní jazyková příprava.

Stipendium dosahuje až 145 000 JPY měsíčně. Studenti prvních ročníků VŠ mohou vyzkoušet víceletý program Undegraduate Students a absolvovat celé bakalářské studium v libovolném oboru na vysoké škole v Japonsku včetně roční jazykové přípravy. Výše stipendia činí minimálně 117 000 JPY měsíčně. Žádosti přijímá MŠMT do 31. května, výzvu naleznete ve vyhledávači stipendií.

 

Ostatní

12. 5. 2022

Cena Inovace roku

Asociace inovačního podnikání ČR vyhlašuje 27. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2022. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2022. 

Podmínky soutěže:

 • soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR;
 • do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba);
 • přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi).

Hodnotící kritéria:

A - Technická úroveň produktu
B - Původnost řešení
C - Postavení na trhu
D - Vliv na životní prostředí

Přihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2022, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 6. – 9. 12. 2022.

Produkty přijaté komisí Inovace roku budou zveřejněny v odborném časopise vydávaném AIP ČR, z.s., dalších médiích a na internetových stránkách AIP ČR, z.s..

Účastníci, kteří získají ocenění v rámci soutěže o Cenu „INOVACE ROKU 2022“, se mohou stát členy Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s.

 

Přihlášky:

K účasti v soutěži o Cenu INOVACE ROKU 2022 je možno získat podrobnější informace spolu s přihláškou (uzávěrka přihlášek 31. října 2022; možnost konzultace komplexnosti připravené přihlášky do 17. října 2022 nebo podle dohody) na adrese:

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 
tel.: 221082275, 723 633 070, e-mail: redakce@aipcr.czwww.aipcr.cz

Registrační poplatek za přihlášení do soutěže činí 4000 Kč.

 

Přihláškový formulář naleznete zde.

Brožuru k Inovaci roku naleznete zde.

Ostatní

12. 5. 2022

Aktualizace harmonogram OP TAK na rok 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Řídicí orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zveřejnil aktualizovaný Harmonogram výzev OP TAK na rok 2022.

Aktuálně probíhá proces vyjednávání operačního programu s Evropsku komisí. Rovněž je dokončováno schvalování Dohody o partnerství, která je zastřešujícím dokumentem pro čerpání fondů EU, a musí být schválena ještě před schválením samotného programu. Z těchto důvodů dochází ke změně celého harmonogramu. Při pozitivním vývoji můžeme předpokládat schválení OP TAK v červnu 2022. První výzvy by se pak mohly otevírat v červenci 2022.

Evropské strukturální a investiční fondy

6. 5. 2022

Výzva k podávání česko-francouzských projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté, přičemž je prosazována zásada, aby se poskytnutí institucionální podpory na mezinárodní spolupráci projektům řešitelských týmů o témže personálním složení (zejména osoby v roli hlavního řešitele) neopakovalo třikrát za sebou. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022

Text výzvy: Výzva_Mobility_ČR_ Francie_ 2023_2024.pdf (270,8 kB)

Formuláře pro uchazeče: Formuláře_Mobility_ČR_Francie_2023_2024.zip (56,59 kB)

Výzva francouzského partnera je publikována zde: https://www.campusfrance.org/fr/barrande

Ostatní

6. 5. 2022

TA ČR: Program TREND - vyhlášení 6. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 27. dubna 2022 šestou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – podprogram 1 – “Technologičtí lídři“ (dále jen PP1).

Předmětem šesté veřejné soutěže Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři” je výběr návrhů projektů zaměřených na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který řeší projekt samostatně, a/nebo řeší projekt ve spolupráci s dalšími podniky a/nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (formou kolaborativního výzkumu v souladu s Rámcem).

Hlavní uchazeč může podat maximálně jeden návrh projektu do této veřejné soutěže a maximálně jeden návrh projektu do souběžně vyhlášené 7. veřejné soutěže programu TREND. Návrhy projektů nesmí být obdobné, jinak budou oba návrhy projektů vyloučeny z obou veřejných soutěží.

Soutěžní lhůta začíná dnem 28. dubna v 9:00 hodin a končí dnem 16. června 2022

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením veřejné soutěže. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. Více informací včetně veškeré dokumentace najdete zde.

Tuzemské granty

6. 5. 2022

Program TREND: Vyhlášení 7. veřejné soutěže z prostředků Národního plánu obnovy „Technologičtí lídři“

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 27. dubna 2022 sedmou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – podprogram 1 – “Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších.

Předmětem sedmé veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále jen “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Hlavním uchazečem může být výzkumná organizace nebo podnik. Hlavní uchazeč může (na jedno IČO) podat pouze jeden návrh projektu do této soutěže a může podat maximálně jeden návrh projektu do souběžně vyhlášené 6. veřejné soutěže programu TREND.

Soutěžní lhůta začíná dnem 28. dubna v 9:00 hodin a končí dnem 13. června 2022.

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů. Pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR. Více informací včetně potřebné dokumentace najdete zde. V rámci ČVUT se s dotazy ohledně programů TAČR lze obrátit na Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost.  

 

Tuzemské granty

6. 5. 2022

Výzva k podávání česko-rakouských projektů

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024.

Až do 30. 6. 2022 lze podávat žádosti o podporu mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu v jakémkoliv oboru. Podporované výzkumné projekty jsou dvouleté. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

V rámci výzvy budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. Na výzvu jsou alokovány celkem 3 000 000 Kč.

 

Ostatní

22. 4. 2022

Ministerstvo vnitra ČR otevřelo výzvu v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC)

Výzva byla otevřena 20. dubna 2022, hlásit se je možné až do 8. června 2022. Uchazečem o podporu mohou být výzkumné organizace a podniky. Návrh projektu může být podán jedním uchazečem, anebo více uchazeči ve spolupráci. Doba trvání projektu je min. 24 měsíců a max. 48 měsíců. Podporu lze poskytnout na poskytovatelem uznané způsobilé náklady projektu v souladu se ZD.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

V programu OPSEC je vyhlašována jedna veřejná soutěž pro všechny podprogramy a pro všechny typy projektů.

 • Podprogram 1: Rozvoj schopností vymáhání práva
 • Podprogram 2: Krizová připravenost bezpečnostních a záchranných sborů
 • Podprogram 3: Odolná společnost

V Programu jsou podporovány tři typy projektů:

 • Proof-of-concept (koncepty)
 • Technologický vývoj (demonstrátory)
 • Metody, postupy, evaluace, společenské inovace (metody)

Více informací o výzvě najdete zde.

Tuzemské granty

21. 4. 2022

Výzva k podávání návrhů česko-německých výzkumných projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024. Návrhy je možné předkládat až do 30. června 2022

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podporované společné výzkumné projekty jsou dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory společným výzkumným projektům řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než dvakrát. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění. 

Tuzemské granty
Ostatní

8. 4. 2022

OP TAK 2021–2027 zveřejnil harmonogram výzev

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) zveřejnil předběžný harmonogram výzev na rok 2022.

Tuzemské granty

8. 4. 2022

TA ČR: M-ERA.NET 3 Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací

Od 15. 3. 2022 je otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2022, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci o výzvu podávat do 15. 6. 2022, 12:00 SEČ.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Podmínkou způsobilosti výzkumných organizací je zapojení alespoň jednoho českého podniku do projektového konsorcia. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu Epsilon a Národního plánu obnovy, ze kterého je předpokládané financování výzvy. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu je
1 000 000 €, z toho maximálně 350 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektů.

Témata výzvy (v originálním znění):

1. Materials for energy
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
(TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Materials for electronics

Veškeré informace o výzvě naleznete zde.

Tuzemské granty

8. 4. 2022

TA ČR: Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 6. dubna 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+ (dále jen Program DOPRAVA 2020+). Soutěžní lhůta končí 1. června 2022.

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury. Výzkumná organizace může vystupovat v roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

K této veřejné soutěži bude TA ČR dne 25. 4. 2022 pořádat informační webinář. Program webináře, včetně možnosti přihlášení, bude včas zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

Tuzemské granty
Vzdělávací akce

8. 2. 2022

Evropská rada pro výzkum: předběžný kalendář výzev na rok 2023

Výkonná agentura ERC se po dvou letech vrací k původnímu harmonogramu termínů uzávěrek pro jednotlivé výzvy. Ve výzvách pro rok 2023 se počítá s otevřením všech pěti grantů. Kalendář výzev na rok 2023 je předběžný, lze tudíž očekávat změny.

Uzávěrky v průběhu roku 2022 se budou týkat výzev ERC Starting grantů (termín uzávěrky 25. října 2022) a ERC Synergy grantů (předpokládaný termín uzávěrky 8. listopadu 2022). Zbylá tři schémata – ERC Consolidator grant, ERC Advanced grant a ERC Proof of Concept mají uzávěrky stanovené v průběhu příštího roku. Detailnější harmonogram otevření výzev:

 • ERC Starting grant – výzva by měla být otevřená od 12. července 2022 do 25. října 2022
 • ERC Consolidator grant – výzva by měla být otevřená od 28. září 2022 do 2. února 2023
 • ERC Advanced grant – výzva by měla být otevřená od 8. prosince 2022 do 23. května 2023
 • ERC Synergy grant – výzva by měla být otevřená od 13. července 2022 do 8. listopadu 2022
 • ERC Proof od Concept – průběžné uzávěrky k 24. lednu 2023; 20. dubnu 2023 a 14. září 2023

Více informací naleznete na webových stránkách Evropské rady pro výzkum.

Evropské strukturální a investiční fondy

7. 2. 2022

Horizont Evropa: výzva nástroje Hop On pro přistoupení partnera z „widening“ zemí

Technologické centrum AV ČR, které je členem projektu FIT-4-NMP, nabízí bezplatnou službu projektům financovaným v rámci 2. pilíře programu Horizont Evropa nebo programů EIC Pathfinder v rámci nově otevřené výzvy nástroje „Horizont Evropa Hop-On Facility“. Tato výzva umožňuje přistoupení jednoho partnera pocházejícího z tzv. Widening zemí (vč. ČR) ke konsorciu podpořenému ve výzvách Pilíře 2 nebo ve schématu EIC Pathfinder Pilíře 3. Zároveň se musí jednat o konsorcium, ve kterém zatím žádný jiný partner z Widening země nefiguruje.

Nástroj Hop-On Facility programu Horizont Evropa je otevřen všem tématům v rámci Pilíře 2 a EIC Pathfinder nástroje a má dvě uzávěrky: 20. dubna 2022 a 10. listopadu 2022. Pro zařazení dalšího partnera lze požádat o dodatečný rozpočet v rozmezí 200 000 - 500 000 EUR, přičemž až 10 % je přiděleno koordinátorovi konsorcia.

Projekt FIT-4-NMP je tzv. podpůrná akce Horizontu Evropa (Grantová dohoda č. 958255), jejímž cílem je zvýšit účast talentovaných nováčků z nedostatečně zastoupených regionů v programu Horizont Evropa v oblasti pokročilých materiálů, výrobních technologií, čistého průmyslu a oběhového hospodářství (NMP)

Nabízené služby zahrnují:

 1. praktickou podporu při hledání partnera z ČR, který se zabývá pokročilými materiály, výrobními technologiemi, čistým průmyslem nebo oběhovým hospodářstvím;
 2. praktickou pomoc při poskytování informací o partnerovi pro část A (např. administrativní údaje, rozpočet atd.) a část B (např. popis nového úkolu atd.) pro žádost do nástroje Hop-On;
 3. praktickou pomoc při přípravě změny grantu při přistoupení nového partnera.

Webové stránky projektu FIT-4-NMP: https://www.fit-4-nmp.eu. V případě dotazů kontaktujte: Jiří Janošec, janosec@tc.cz, Petr Pracna, pracna@tc.cz nebo fit-4-nmp@intelligentsia-consultants.com.

Evropské strukturální a investiční fondy
Vlastník stránky: Veronika Kramaříková