Aktuality - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

5. 1. 2023

ERC granty - otevřené výzvy v r. 2023

 

Evropská rada pro výzkum (European Research Council, dále ERC) financuje několik typů grantů. Aktuálně jsou otevřeny 2 výzvy: ERC Consolidator granty a ERC Advanced granty. 

ERC financuje špičkový badatelský výzkum ve všech vědních oborech, tzv. frontier research, tj. výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru k průlomovým objevům nebo k výraznému posunu v poznání v dané vědecké oblasti, a to v celosvětovém měřítku. V programu Horizont Evropa je na ERC vyčleněno 16 mld. €. přičemž 66 % alokovaného rozpočtu je vyčleněno pro kategorii vědců 2-12 let po získání titulu Ph.D. (tzv. ERC Starting a Consolidator granty). Základním principem je financování projektů individuálních vědců (Principal Investigator, PI) a jejich týmů bez předepisování jakýchkoli tematických priorit (bottom-up přístup). Žádat o ERC grant mohou jednotlivci z celého světa za předpokladu, že si zvolí hostující instituci v členské zemi EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu EU. 

 

1) ERC Consolidator granty

ERC Consolidator granty se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi, kdy konsolidují (potřebují posílit, resp. rozšířit) vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před fixním datem 1. 1. roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC (tj. 1. 1. 2021 pro výzvy v rámci pracovního programu roku 2021).  Hlavní řešitel se musí zavázat, že bude na ERC projektu pracovat alespoň ze 40 % celkového úvazku a alespoň 50 % času bude působit v členském státě EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu. Výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti let. V odůvodněných případech lze žádat o dodatečné financování ve výši 1 mil. €.

Žádost o grant se podává přes Portál pro finanční příležitosti a veřejné zakázky (FTO), kde naleznete také šablonu projektového návrhu.

Během přípravy svých projektových návrhů se řiďte aktuálními pravidly uvedenými v Pracovním programu ERC pro rok 2023. Seznamte se také s příručkou pro žadatele, tzv. Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant Calls.

Uzávěrka byla stanovena na 2. února 2023 v 17:00:00 (SEČ).

 

2) ERC Advanced granty

ERC Advanced granty se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Jedná se o výjimečné vedoucí osobnosti (co do významu dosažených vědeckých výsledků a jejich originality), které v posledních 10 letech před uveřejněním výzvy prokazatelně ovlivnily daný obor dosažením takových výsledků, které vedly k průlomovým objevům nebo k výraznému posunu v poznání v dané vědecké oblasti, a to v celosvětovém měřítku. Hlavní řešitel se musí zavázat, že bude na ERC projektu pracovat alespoň ze 30 % celkového úvazku a alespoň 50 % času bude působit v členském státě EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu. Výše finanční podpory může činit až 2,5 mil. € na dobu pěti let. V odůvodněných případech (viz výše) lze žádat o dodatečné financování ve výši 1 mil. €.

Žádost o grant se podává přes Portál pro finanční příležitosti a veřejné zakázky (FTO), kde naleznete také šablonu projektového návrhu.

Během přípravy svých projektových návrhů se řiďte aktuálními pravidly uvedenými v Pracovním programu ERC pro rok 2023. Seznamte se také s příručkou pro žadatele, tzv. Information for Applicants to the Advanced Grant Call.

Uzávěrka byla stanovena na 23. května 2023 v 17:00:00 (SEČ).

 

Více informací viz  Výzvy | Portál Horizont Evropa

Zdroj: Technologické centrum Praha

Horizon Europe

3. 1. 2023

HORIZON EUROPE - Pracovní program Klastru 6 - pro období 2023-2024

 

HORIZONT EVROPA - Globální výzvy a konkurenceschopnost - Klastr 6 - POTRAVINY, BIOEKONOMIKA, PŘÍRODNÍ ZDROJE, ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Lidské aktivity v kombinaci se změnou klimatu vyvíjejí významný tlak na přírodní zdroje a systémy, na nichž je přímo závislá výživa rostoucí populace planety. Koncepce oběhového hospodářství, bioekonomiky a ekonomiky založené na využití potenciálu moří a oceánů (blue economics) by měla poskytnout příležitost k vyvážení ekologických, sociálních a ekonomických cílů a nasměrování k udržitelnosti. 

Výzkum a inovace v tomto klastru mají přispět k urychlení dosažení cílů klíčových evropských i globálních strategií a politik. Jedná se především o cíle udržitelného rozvoje definované Organizací spojených národů, mezi kterými jsou zajištění adekvátní výživy, čisté vody, zdraví a kvality života světové populace nebo důraz na udržitelnou produkci a spotřebu. Aktivity v klastru 6 mají také přispět k dosažení klimatické neutrality do roku 2050, což je klíčovým cílem Zelené dohody pro Evropu. Další rozvoj bioekonomiky a oběhového hospodářství má plně využít potenciál biologických zdrojů pro obnovitelnou produkci, snížit závislost EU na neobnovitelných zdrojích, napomoci snížení emisí a produkce odpadů z průmyslových procesů. Ochrana a obnova ekosystémů je jedním z hlavních cílů Evropské strategie pro biodiverzitu. Zamezit ztrátě biodiverzity znamená též zamezit budoucím hrozbám pro lidské zdraví. 

 

Evropské partnerství pro cirkulární bioekonomiku (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking – CBE JU) zveřejnilo pracovní program pro rok 2023, který zahrnuje informace o výzvách k předkládání projektů. Na 18 témat bude věnováno 215,5 mil. €, uzávěrka je plánována na 20. září 2023.

Informační den CBE JU se uskuteční 20. dubna 2023.

Dne 22.12.2022 bylo otevřeno 8 výzev pro předkládání projektů v klastru 6 (Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí) s uzávěrkami 28. března 2023 nebo 12. dubna 2023. Výzvy můžete vyhledat zde nebo si můžete prohlédnout tabulkový přehled všech témat pro rok 2023 zde (pod názvem Přehled témat klastru 6 pro 2023-2024).

 

 

Horizon Europe

3. 1. 2023

HORIZON EUROPE - Pracovní program Klastru 5 - pro období 2023-2024

HORIZONT EVROPA - Globální výzvy a konkurenceschopnost - Klastr 5 - Klima, energetika a mobilita

Hlavními cíli tohoto klastru 5 - klima, energetika a mobilita jsou boj s klimatickými změnami, zlepšení konkurenceschopnosti průmyslu energetiky a dopravy stejně jako kvalita služeb, kterou tyto sektory poskytují společnosti. To vyžaduje lepší porozumění příčinám klimatických změn, jejich vývoji, rizikům, dopadům a příležitostem. Je třeba, aby energetické a dopravní systémy byly přátelské ke klimatu a k životnímu prostředí, aby byly chytřejší, bezpečnější, odolnější, inkluzivnější, konkurenceschopnější a účinnější. 

Hlavní hnací silou je zde potřeba dekarbonizace energetického a dopravního sektoru do roku 2050 a zároveň posílení jejich konkurenceschopnosti. 

 

Dne 6. prosince 2022 schválila Evropská komise Pracovní program Klima, energetika a mobilita pro období 2023-2024.

Část 8. Klima, energetika a mobilita

Dne 13. prosince 2022 se mají otevřít první výzvy, kromě oblasti 6 (Destination 6), kde bude první výzva otevřena až v květnu 2023.

HORIZON-CL5-2023-D1-01: uzávěrka 18. dubna 2023, 11 témat

HORIZON-CL5-2023-D1-02: uzávěrka 18. dubna 2023, 2 témata

HORIZON-CL5-2023-D2-01: uzávěrka 18. dubna 2023, 8 témat

HORIZON-CL5-2023-D3-01: uzávěrka 30. března 2023, 18 témat

HORIZON-CL5-2023-D4-01: uzávěrka 20. dubna 2023, 6 témat

HORIZON-CL5-2023-D5-01: uzávěrka 20. dubna 2023, 19 témat

Část 12. Mise

V misi Města (od str. 86 a str. 145 části 12 programu) bude první výzva otevřena 10. ledna 2023, a uzávěrka je naplánována na 27. dubna 2023. Výzva obsahuje 2 témata.

 

Horizon Europe

3. 1. 2023

HORIZON EUROPE - PRACOVNÍ PROGRAM KLASTRU 4 - PRO OBDOBÍ 2023-2024

 

HORIZONT EVROPA - Globální výzvy a konkurenceschopnost - Klastr 4 - Digitalizace, průmysl a vesmír

Digitalizace a rozvoj technologií, včetně vesmírných, rozhodujícím způsobem ovlivňují všechny ekonomické sektory a celou společnost. Jsou základem transformace průmyslové výroby a vzniku nových výrobků a služeb, které zásadním způsobem ovlivňují způsob našeho života a jsou klíčem budoucího udržitelného rozvoje.  Hlavní strategické priority Klastru 4 jsou:

 • Transformace evropského průmyslu zajišťující čistou, klimaticky neutrální, oběhovou a konkurenceschopnou ekonomiku
 • Zajištění (posílení) vedoucího postavení a strategické autonomie Evropy v klíčových technologiích
 • Rozvoj technologií a inovací, které slouží občanům

 

Očekávané dopady této části druhého pilíře programu Horizont Evropa se promítají do 6 oblastí pracovního programu (tzv. Destinations) 

 1.  Climate neutral, circular and digitised production
 2. Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
 3. World leading data and computing technologies
 4. Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal
 5. Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
 6. A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies

 

Pro oblast průmyslu jsou relevantní především oblasti 1 a 2, pro olast Digitalizace oblasti 3 a 4 a pro oblast vesmír oblast 5. Oblast 6 je více průřezová, nicméně orientovaná na problematiku digitalizace a průmyslu.

Základní informace o programu Horizont Evropa najdete na stránce EK, o Klastru 4 konkrétně zde.

 

Po zveřejnění pracovního programu Horizontu Evropa na roky 2023-2024 byly 8. prosince 2022 otevřeny výzvy roku 2023 - termíny uzávěrek naleznete zde. U dvoukolových výzev se jedná o uzávěrky prvního kola, které budou hodnoceny bez odhalení identity žadatelů hodnotitelům (tzv. Blind evaluations).

Pracovní program Klastru 4 naleznete zde

 

 

 

Horizon Europe

3. 1. 2023

HORIZON EUROPE - Pracovní program Klastru 3 - pro období 2023-2024

 

HORIZONT EVROPA - Globální výzvy a konkurenceschopnost - Klastr 3 - Civilní bezpečnost pro společnost

Bezpečnost je jednou z priorit v životě naší společnosti a jejímu zabezpečení je třeba věnovat náležitou pozornost. Bezpečnostní hrozby nemají hranice, proto je nezbytné společné a koordinované úsilí od politiků, průmyslu a bezpečnostních složek až po výzkum, který přinese potřebné inovace technologií a postupů a pochopení lidského faktoru. Klastr 3 je zaměřen na komplexní, multioborový  přístup k řešení otázek civilní bezpečnosti a podporuje tak implementaci odpovídajících EU priorit,

Cílem je především ochrana občanů a evropské ekonomiky, veřejných prostor a kritických infrastruktur všech typů před terorismem a trestnou činností a dále zajištění bezpečného digitálního prostředí. Součástí výzkumu je pochopení příčin terorismu a trestné činnosti, aby mohla být zajištěna účinná prevence a inovace technologií a postupů pro včasné varování a také pro rychlou a účinnou reakci v případě reálného nebezpečí. Ochrana vnějších hranic je zaměřena na legální, bezpečný a zároveň rychlý pohyb lidí i zboží.  Cílem v oblasti kybernetické bezpečnosti je vytvoření důvěryhodného a hlavně bezpečného digitálního prostředí s využitím nejnovějších technologií a služeb.

Klastr3 bude pracovat v synergii s programem Digitální Evropa, Fondem pro vnitřní bezpečnost a Fondem pro integrovanou správu hranic a v oblastech duálního užití aplikací bude koordinován s obranným výzkumem EU.  Výzkum je zaměřen na potřeby identifikované koncovými uživateli a na budování kapacit sektoru bezpečnosti, schopnosti předvídat hrozby a reagovat optimálním způsobem na následky incidentů a dále na pochopení lidského faktoru a společenského kontextu.

Řešená témata budou důsledně koordinována s klíčovými evropskými agenturami jako FRONTEXJRCENISA i Evropská obranná agentura EDA. Výzkumné úkoly jsou přizpůsobeny postupu od prevence k řešení situace a nápravě následků s důrazem na interoperabilitu technologií a služeb.  Při řešení je důsledně dbáno na dodržování lidských práv, ochranu osobnosti a na sociální kontext dopadu technologií. Je sledována provázanost na výsledky předchozích projektů a návaznost na další programy, zejména na EU programy pro vnitřní bezpečnost a digitální technologie.

Klastr 3 je strukturován do šesti oblastí (destinací):

 • Lepší ochrana Evropy a jejích obyvatel před kriminalitou a terorismem
 • Efektivní ochrana vnějších hranic EU
 • Odolné infrastruktury  
 • Zlepšená kybernetická bezpečnost
 • Společnost odolná vůči katastrofám
 • Posílený bezpečnostní výzkum a inovace

Informace EK k celému programu HE jsou zde a podrobnosti o Klastru 3 jsou zde

Evropská komise publikovala 6. prosince 2022 pracovní program Klastru 3 s výzvami pro období 2023-24. Program je ke stažení zde. Ve výzvách bude otevřeno 42 témat o celkovém rozpočtu téměř 320 milionů EUR. Uzávěrky výzev jsou v listopadu 2023.

K výzvám roku 2023 uspořádalo Technologické centrum Praha dne 24. listopadu Národní informační den.  

 

 

Horizon Europe

3. 1. 2023

HORIZON EUROPE - Pracovní program Klastru 2 - pro období 2023-2024

 

HORIZONT EVROPA - Globální výzvy a konkurenceschopnost - Klastr 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Společenské a humanitní vědy dostaly v programu Horizont Evropa svůj prostor v Klastru 2. Jeho hlavním záměrem je posilovat demokratické vládnutí a občanskou účast v Evropě, chránit a zpřístupňovat evropské kulturní dědictví, a hledat odpovědi na současnou společenskou, ekonomickou a technologickou transformaci.

Aktivity podpořené Klastrem 2 mají získávat a koordinovat mezioborové poznatky z evropských společenských věd tak, aby pomohly porozumět současným přeměnám společnosti, ekonomiky, politiky i kultury. Nově získané poznání má pomoci navrhnout konkrétní politická opatření, která by přispěla k sociálně spravedlivější a inkluzivnější Evropě a podpořila její zelené a digitální oživení. Tématy výzkumu v Klastru 2 jsou demokratické principy, vzdělávání, nerovnosti, nezaměstnanost, diskriminace, radikalizace či dodržování lidských práv. Zkoumá se kulturní rozmanitost a způsoby uchování evropského kulturního dědictví. Nově je zkoumána také role kulturních a kreativních průmyslů jako jednoho z důležitých ekonomických sektorů v EU. Nové sociální inovace mají posilovat postavení občanů. Klastr je otevřen pro společenské a humanitní vědy, umění, jakož i pro kulturní a kreativní odvětví. 

Klastr Kultura, kreativita a inkluzivní společnost se dělí do 3 základních oblastí, tzv. Destinations. Přehled otevřených, připravovaných či uzavřených výzev uvádí evropský portál:

 • Výzkum demokracie a vládnutí/DEMOCRACY
 • Výzkum evropského kulturního dědictví a kulturních a kreativních průmyslů/HERITAGE
 • Výzkum společenské a ekonomické transformace/TRANSFORMATIONS

Základní informace o programu Horizont Evropa jsou na stránkách Evropské komise, o Klastru 2 konkrétně zde. Zadání výzkumu jednolivých témat je uvedeno v Pracovním programu pro Kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost 2023-2024. Všechny příležitosti pro část Kultura, kreativita a inkluzivní společnost mapuje Portál pro finanční příležitosti a veřejné zakázky.   

Informace o společenskovědním/humanitním výzkumu a přehled úspěšných projektů financovaných Evropskou unií přináší stránky Social sciences and humanities.

 

Evropská komise zveřejnila 6. prosince 2022 Pracovní program Klastru 2 pro kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost pro období 2023-24. Program je ke stažení zde.

Uzávěrka pro předkládání projektů do výzev roku 2023 je 14. března 2023. Výzvy pro rok 2024 se otevírají 4. října 2023 a uzavírají 7. února 2024. 

Technologické centrum Praha uspořádalo 21. listopadu k nově otevíraným výzvám v Klastru 2 Národní informační den. Evropská komise pořádá k výzvám Informační den 17. ledna 2023.

Příležitosti k financování jsou rozděleny do tří hlavních oblastí:

 • DEMOKRACIE A VLÁDNUTÍ: Financování výzkumu, který posílí demokratické vládnutí, důvěru v instituce a ochranu základních práv. Pro rok 2023 je připraveno 8 výzev a celkový rozpočet ve výši 75 mio €. Pro rok 2024 bude k dispozici 12 výzev a rozpočet ve výši 95 mio €.
 • EVROPSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ A KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY: Financování výzkumu, který zlepší přístup ke kulturnímu dědictví, podpoří jeho ochranu a zároveň přispěje k vytváření pracovních míst v kreativních odvětvích. Pro rok 2023 je připraveno 10 výzev a celkový rozpočet ve výši 113 mio €. Pro rok 2024 bude k dispozici 5 výzev a rozpočet ve výši 65 mio €.
 • SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÁ TRANSFORMACE: Financování výzkumu, který pomůže řešit sociální, ekonomické a politické nerovnosti a podpoří rozvoj lidského kapitálu. Pro rok 2023 je připraveno 10 výzev a celkový rozpočet ve výši 80 mio €. Pro rok 2024 se otevře 11 výzev a rozpočet ve výši 96 mio €.

 

Horizon Europe

3. 1. 2023

HORIZON EUROPE - Pracovní program Klastru 1 - Zdraví - 2023-2024

 

HORIZONT EVROPA - Globální výzvy a konkurenceschopnost - Klastr 1 - Zdraví

 

Zdraví a životní pohoda lidí jsou ústředním cílem politik EU a jejích programů. V oblasti sociálních práv pak tyto programy směřují k férovější, inkluzivní a více sociální Evropě pro všechny evropské občany, a to na základě Evropského sociálního modelu pro výzvy 21. století. Poskytování včasného přístupu ke zdravotní péči v dobré kvalitě pro všechny občany patří ke klíčovým cílům EU. Toto je v souladu s cílem OSN v oblasti udržitelného rozvoje, který požaduje do roku 2030 všeobecnou zdravotní péči pro všechny občany, tak by bylo možné vymýtit úmrtí, kterým lze předejít.

Hlavní výzvou je práce na přetrvávajících nerovnostech v oblasti zdraví mezi jednotlivými zeměmi EU i uvnitř nich samých. A dále potřeba  reagovat na nárůst některých typů onemocnění, jako jsou například onkologická onemocnění, nepřenosná onemocnění či nemoci duševní a v neposlední ředě nemoci infekční. Výzvou taktéž bude zlepšení propagace prevence nemocí  a to i v oblasti očkování. Dalšími oblastmi, na které je potřeba se zaměřit jsou: vliv vzrůstajícího znečištění životního na lidské zdraví, rostoucí rezistence k antimikrobiálním léčivům, demografické změny a to i v kontextu stárnutí populace.

Výzkumy a inovace, které budou podpořeny v Klastru 1, by měly mířit k pokrokům ve znalostech, k budování kapacit, k vývoji inovativních řešení, která zlepší zdraví a životní pohodu lidí a podpoří transformaci systémů zdravotní péče.

 

Evropská komise zveřejnila dne 6.prosince 2022 pracovní program Klastru 1 Zdraví na roky 2023-2024. Tento dokument naleznete zde.

Další informace, výzvy, dokumenty a kontakty jsou uvedeny zde.

 

 

Horizon Europe

3. 1. 2023

NOVÁ BROŽURA Granty Evropské rady pro výzkum (ERC)

 

Technologické centrum Praha představuje novou brožuru ze série VADEMECUM – Granty Evropské rady pro výzkum (ERC).  

Tato publikace je určena nejen žadatelům o granty ERC, ale i jejich řešitelům, stejně jako projektovým manažerům, a to jak ve fázi přípravy projektů, tak při jejich implementaci. Nabízí rychlou orientaci v pěti typech grantů ERC, informuje o způsobu předkládání projektových návrhů a jejich hodnocení, představuje základní principy financování grantů ERC vč. vykazování nákladů, reportování, kontrol a auditů a v neposlední řadě také stručně shrnuje otázky etiky, otevřené vědy, šíření a využití výsledků výzkumu i práva k duševnímu vlastnictví. Obsahuje užitečné rady a tipy shromážděné národními kontaktními pracovníky (NCP) při jejich každodenní práci a především díky spolupráci se členy Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC, dalšími hodnotiteli a držiteli grantů ERC.

Zdroj: Technologické centrum Praha

Prezentace z Národního informačního dne ke grantům ERC, který se konal dne 15.11.2022, jsou k dispozici zde

Videozáznam z Národního informačního dne je dostupný na Youtube kanálu TC Praha zde.

Ostatní

3. 1. 2023

Call for proposals for Luxembourg-Czech cooperation projects

The Grant Agency of the Czech Republic (GA CR) announces a call for proposals for projects based on the Lead Agency evaluation principle with an expected start date of 2024. The competition period starts on 19 December 2022. The Czech part of the application can be submitted until 27 April 2023 at the latest.

The call concerns projects funded in cooperation with the Luxembourg National Research Fund (FNR) under the initiative Weave. In this call, the Luxembourg agency FNR acts as Lead Agency, i.e. evaluates the project proposals scientifically and the GA CR takes over the results of the evaluation process.

Application form

The competition period starts on 19 December 2022. The Czech part of the application can be submitted until 27 April 2023 at the latest, i.e. 7 days after the official deadline of 20 April 2023 at 14:00, set by the FNR for Luxembourg applicants.

Please note that it is necessary for the joint international team to ensure that the application is submitted within the above deadlines to both the FNR (according to the relevant FNR rules) and the GA CR, i.e. by the Luxembourg applicant to the FNR and by the Czech applicant to the GA CR. If the two grant applications are not paired, the application will be excluded from the evaluation. In the case of trilateral projects, the application must also be submitted to a third relevant agency.

The rules for the submission of project proposals and the forms of the affidavits to demonstrate eligibility can be found in the annex below or under the "Tender documentation" tab.

 

The projects have a maximum duration of three years; the GA CR allows a project duration of 24 or 36 months.

Project proposal files

For co-proposals involving the same proposer or co-proposer, the rule set out in Article 3(17) of the Rules applies, except that projects submitted to this call will count towards the maximum number of project proposals submitted to calls with an expected start date of 2024.

Project proposals submitted to this call will not count towards the maximum number of project proposals submitted to calls with an expected start date of 2023.

 

Source: the Grant Agency of the Czech Republic

 

Ostatní

3. 1. 2023

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž v podprogramu INTER-COST

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo 14. prosince 2022 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, jejímž cílem je výběr výzkumných projektů navázaných na akce COST. Návrhy projektů je možné podávat do 6.2.2023.

Záměrem této soutěže (SMSM2022LU002 v programu INTER-EXCELENCE II, podprogramu INTER-COST) je výběr výzkumných projektů navázaných na akce COST mezinárodního programu COST a to v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů musí být minimálně 20 měsíců a nesmí zároveň přesáhnout dobu trvání příslušné akce COST. 

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu je zadávací dokumentace předložená zde.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 15. prosince 2022 a končí dne 6. února 2023. Hodnotící lhůta potrvá od 7. února 2023 do 31. července 2023. 

Více informací a potřebné dokumenty naleznete zde

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Tuzemské granty
Ostatní

3. 1. 2023

Otevřena výzva ERA-MIN 3 Call 2023

 

Aktuálně byla otevřena nová mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2023. Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Termín pro příjem návrhů projektů trvá do 30. března 2023.

Témata výzvy (v originálním znění):

 • Topic 1. Supply of raw materials from exploration and mining
 • Topic 2. Strengthening the Circular Economy
 • Topic 3. Processing, Production and ICT
 • Topic 4. Environmental assessment, climate and policy development for sustainability
 • Topic 5: Social sustainability in health, safety and public perception-cutting topics.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče v celkové alokaci 800 000 EUR. Maximální výše podpory na jeden projekt je 350 000 EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace.

Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe“ a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace“.

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí (seznam zemí je ze dne 7. 12. 2022 a čeká se na potvrzení účasti některých agentur):

Belgie (VLAIO/FIO, SPW‐Recherche, FWO); Bulharsko (BNSF); Česko (TA ČR); Estonsko (ETAg); Finsko (Business Finland); Francie (Région Nouvelle Aquitaine*), Irsko (GSI/EPA); Jihoafrická republika (DSI); Kanada (PRIMA); Německo (BMBF/JÜLICH*); Polsko (NCBR); Portugalsko (FCT); Rumunsko (UEFISCDI); Slovensko (SAS*); Slovinsko (MIZS); Španělsko (AEI, IDEPA, EJ/GV – Innobasque, CFNA); Švédsko (Vinnova), Turecko (TUBITAK)

Více informací k výzvě naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR

Horizon Europe
Ostatní

3. 1. 2023

Přihlašování do programu Barrande Fellowships

 

Velvyslanectví Francie v Praze ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo další ročník výzvy v programu Barrande Fellowships, který je určen na podporu mobility doktorandů mezi Českou republikou a Francií. Zájemci se mohou hlásit do 12. února 2023.

Velvyslanectví Francie v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR koordinují program Barrande Fellowships, výměnný program mobility pro Ph. D. studenty mezi Českou republikou a Francií. Cílem programu je poskytnout doktorandům v České republice možnost studijního pobytu ve Francii. Díky zastoupení všech vědních oborů umožňuje doktorandům získat mezinárodní zkušenosti v humanitních, přírodních a biologických, exaktních a technických, ekonomických a právních vědách, medicíně a dalších.

Cílem programu je posílit mezinárodní výměnu v oblasti vzdělávání a zároveň podpořit vědeckou spolupráci mezi francouzskými a českými výzkumnými týmy. Za tímto účelem program financuje:

 • Cotutelle, doktorský studijní program, který je realizován společně na dvou partnerských vysokých školách, jedné ve Francii a druhé v České republice. Stipendista absolvuje každoročně pětiměsíční pobyt ve Francii po dobu maximálně 3 let.
 • Krátkodobý pobyt ve výzkumné laboratoři ve Francii v délce 1 až 3 po sobě jdoucích měsíců.

Od podpisu tohoto bilaterálního partnerství v roce 2020 využilo této příležitosti více než 75 studentů doktorského programu.

„Tento program mi umožnil osobní I vědecký růst a obohatil mé vědomosti a zkušenosti vice, než jsem očekávala,“ říká Anastasia Cassisa, Ph. D. studentka v oboru jaderné fyziky, která fellowship získala v roce 2020. „Díky dvěma měsícům strávených v GANIL jsem si rozšířila své vědecké dovednosti a obohatila i své osobní zázemí. Zdokonalila jsem se nejen v jazycích, ale i v komunikaci.“

Henok Tegegne, Ph. D. student oboru epidemiologie a veřejného zdraví dodává, že: „pracovní prostředí ve Francii je velmi dobré a jedno z mých nejoblíbenějších míst, kde trávit čas, bylo mé pracoviště.“ Podělil se i o své zkušenosti s University of Lyon mezi lety 2018 a 2020: „Školitelé mě velmi podporovali a byl jsem velmi samostatný. Mohl jsem využít veškerý svůj potenciál, zejména ve výzkumu, takže to bylo velmi odlišné od jiných zemí.“

Zkušenosti dalších stipendistů si můžete poslechnout na YouTube

Přihlášky je možné podávat do 12. února 2023.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: Francouzský institut v Praze

Ostatní
Vlastník stránky: Veronika Kramaříková