Archiv - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Rozcestník

Pro veřejnost

Opisy a potvrzení

Archiv nejčastěji vystavuje:

 • potvrzení o studiu (potvrzení doby studia) – pro úřední účely (např. ČSSZ) bezplatně, v jiném případě za poplatek 50 Kč
 • duplikát diplomu (listina s platností opisu vysokoškolského diplomu) – poplatek 50 Kč
 • potvrzení o vykonání státní závěrečné zkoušky – poplatek 50 Kč
 • výpis klasifikace – poplatek 50 Kč za každou započatou stranu

Jak postupovat:

 • vyplněnou žádost o vystavení dokumentu zašlete prosím podepsanou poštou na adresu: Rektorát Českého vysokého učení technického - Archiv ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice; nebo datovou zprávou do datové schránky p83j9ee; žádost můžete podat i osobně v Archivu ČVUT
 • podle správního řádu vyřídí Archiv ČVUT žádost do 30 dnů od jejího podání, nebo informuje žadatele o překážkách, které vyhotovení brání
 • archiv si nárokuje poplatky za vystavení opisu a výpisu dle sazebníku vyhlášky 645/2004 Sb. Uhradit částku lze po informaci pracovníka Archivu o kladném vyřízení žádosti na účet č. 19-5504780277/0100 (IBAN: CZ2701000000195504780277, SWIFT: KOMB CZPP), variabilní symbol 51951, do poznámky uveďte své jméno a příjmení; nebo hotově při osobním při osobním převzetí v úředních hodinách (PO – PÁ 8:00 – 15:00, jinak dle dohody). Při platbě v hotovosti si, prosím, připravte přesnou částku.
 • vystavené dokumenty budou zaslány poštou doporučeně na adresu zadanou žadatelem (dokumenty nelze zaslat e-mailem)
 • v Archivu jsou uloženy studijní spisy nejdříve po 10 letech od ukončení studia. V opačném případě kontaktujte příslušné fakulty.

Badatelna

Badatelna je veřejnosti přístupná v badatelských hodinách Archivu: PO, ST 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:30, jinak dle dohody.

Badatelské dotazy můžete zasílat e-mailem na adresu: archiv@cvut.cz

Badatelnu Archivu ČVUT lze navštívit pouze po předchozím objednání a potvrzení dohodnutého termínu archivářem. Badatelna bude fungovat v režimu jednoho badatele na den. Badatel se musí prokázat bezinfekčností v souladu s nařízením Vlády ČR. Po dobu pobytu v badatelně musí mít badatel nasazený respirátor minimálně třídy FFP2 či KN95.

Verifikace studia

Informace ohledně verifikace studia naleznete na stránce https://www.cvut.cz/verifikace-studia.

Pomozte doplnit historii ČVUT

Archiv ČVUT přivítá veškeré jednotlivé dokumenty, pozůstalosti i ucelené osobní fondy, knihy a knihovní sbírky, fotografie a audio- či videonahrávky týkající se dějin školy, techniky nebo technického vzdělávání. Oceníme také psané osobní vzpomínky spojené s léty strávenými na univerzitě, ať již jako studenti, pedagogičtí, vědečtí a výzkumní pracovníci nebo řadoví zaměstnanci. Alternativně s Vámi také může archivář Vaše vzpomínky nahrát ve formě rozhovoru. V případě zájmu se můžete obracet na e-mailovou adresu: archiv@cvut.cz.

Jak se k nám dostanete

Vstup do Archivu je vchodem do Kloknerova ústavu (Zikova 2), v přízemí budovy vpravo. Trasa metra A, stanice Dejvická, výstup pohyblivými schody, směr „Šolínova ulice – Vysoké školy“.

Z důvodu probíhající rekonstrukce budovy je hlavní vchod dočasně uzavřen. Využijte prosím postranní vchod z ulice Šolínova (velká hnědá vrata), kde si Vás po domluvě jeden z našich pracovníků vyzvedne. Volejte na tel. 224 353 551, nebo 224 353 553.Mapa.

Knihovna

Knihovna spravuje specializovaný fond korespondující s odborným zaměřením a činností Archivu ČVUT. Podstatnou část fondu tvoří publikace z oblasti dějin vědy, techniky, průmyslu, řemesel a školství, a to jak vysokého, tak i středního. Fond obsahuje dále svazky týkající se historie, práva, sociologie, filosofie, umění apod. Významnou část představují knihy získané z pozůstalostí osobností vědeckého i veřejného života. Knihovní fond je dále doplňován podle možností a aktuálních potřeb archivu. Část fondu slouží jako příruční knihovna pro vědeckou a odbornou archivní práci.

Knihy a časopisy z fondu knihovny se badatelům půjčují pouze prezenčně v badatelně Archivu ČVUT.

Spisová služba

Archiv ČVUT má dohled nad výkonem spisové služby na všech součástech ČVUT a v případě potřeby jim poskytuje metodickou pomoc a podporu. Fakulty a další součásti o své spisovny pečují samy prostřednictvím svých pověřených pracovníků, zpravidla jednou ročně mají povinnost jejich prostřednictvím oslovit Archiv ČVUT za účelem provedení skartačního řízení na součásti. Archiv ČVUT zároveň přímo spravuje spisovnu Rektorátu ČVUT.

Zákonné normy a interní předpisy:

Formuláře:

Historie Archivu

Poprvé přišel s myšlenkou zřízení Archivu při Českém vysokém učení technickém profesor geodézie Josef Petřík ve 30. letech 20. století. Podle Petříkova pokrokového návrhu mělo toto pracoviště shromažďovat všechny listiny týkající se Českého vysokého učení technického, přejímat spisy z jednotlivých součástí školy, zpracovávat je a zpřístupňovat je pro potřeby školy a úřední a vědecké účely.

Profesorův plán nebyl uskutečněn a ke zřízení archivu došlo až 1. 8. 1962. Byl začleněn do organizační struktury školy jako odborné oddělení Rektorátu. Jeho vedoucím byl jmenován po úspěšném konkurzu promovaný historik Václav Lomič. Prioritním úkolem bylo soustředit všechny starší dokumenty, do jejichž množství i stavu citelně zasáhla léta druhé světové války, vybrat archiválie a postupně je uspořádat, v kompetenci archivu byl také dohled nad spisovou službou a nad správním prováděním skartačních prací. Do náplně pracoviště byl zařazen i výzkum pramenů k dějinám ČVUT. Díky rozsáhlým rešerším ve vlastních dokumentech, ale i pramenech jiných archivů byla shromážděna rozsáhlá kartotéka k nejstarším dějinám školy, využívaná dodnes. V. Lomič se také zasloužil o převzetí mnoha osobních pozůstalostí profesorů ČVUT. Poprvé tak mohl být odborně zpracován vývoj ČVUT do roku 1918 v dvoudílné publikaci „Dějiny Českého vysokého učení technického“ z pera Václava Lomiče, Františka Jílka a Pavly Horské.

Ke změně v organizačním zařazení Archivu ČVUT došlo v roce 1980. Ve svém organizačním řádu byl charakterizován jako vědecko-výzkumné pracoviště s úkoly účelového zařízení v oblasti spisové služby a jako takový spadal do gesce prorektora pro vědu a kvestora. Od roku 1998 je Archiv ČVUT opět pracovištěm Rektorátu. V roce 2008 byl akreditován jako specializovaný archiv ve smyslu archivního zákona.

Od svého zřízení sídlil Archiv v ulici Na Florenci 25. Pracoviště bylo míněno jako dočasné a depozitář byl po několika letech zaplněn. V roce 1978 byl pro účely depozitáře zakoupen objekt mimo Prahu v obci Evaň v okresu Litoměřice. O rok později bylo rozhodnuto o přemístění Archivu do areálu v Husově ulici, čímž získal dostatečné ukládací prostory a kvalitní zázemí pro veškerou činnost. Roku 1985 se rozhodlo o rekonstrukci areálu v Husově ulici a také o budoucím umístění Archivu v Dejvicích. Po ukončení úprav depozitářů se v letech 1988-1989 se Archiv postupně přestěhoval do Dejvic, kde sídlí dodnes.

Činnost Archivu

Základní rámec odborných archivních prací prováděných Archivem ČVUT je dán obecně platnou legislativou pro archivnictví a spisovou službu. Musí být v souladu jak s potřebou ČVUT, tak s jeho funkcí veřejného archivu.

Smyslem Archivu ČVUT jako specializovaného archivu je usilovat o soustředění takového souboru archiválií, který by vypovídal o minulosti této vysoké školy na všech úrovních její činnosti, zabezpečit jeho ochranu a uložené archiválie postupně zpřístupňovat za dodržení legislativních podmínek i ostatní veřejnosti.

Metodickým dozorem spadá Archiv ČVUT pod Státní oblastní archiv Praha jakožto územně příslušný správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby.

Podle Organizačního řádu Rektorátu ČVUT je Archiv ČVUT jakožto jeden z odborů Rektorátu členěn do tří oddělení.

Oddělení archivních činností a vědeckého výzkumu k dějinám ČVUT zajišťuje akvizice archivních souborů z jednotlivých součástí ČVUT, péči o ně a jejich zpřístupňování. Publikuje odborné i popularizační studie týkající se dějin ČVUT a pořádá na tato témata odborné přednášky, exkurze, výstavy apod. Spolupracuje v rámci České archivní společnosti zvláště s vysokoškolskými a specializovanými archivy a jinými odbornými pracovišti a sleduje vývoj legislativy a trendů v oboru archivnictví.

Oddělení spisové služby sleduje legislativní vývoj v oblasti spisové služby a předarchivní péče a obstarává tvorbu metodických předpisů z oblasti spisové služby pro ČVUT. Dále zabezpečuje pravidelná školení a interní kontrolu výkonu spisové služby na ČVUT. Organizačně pod něj spadá spisovna a podatelna Rektorátu ČVUT.

Oddělení provozní zajišťuje administrativní a technický chod pracoviště, vyřizování podání a žádostí ze strany úřadů a právnických i fyzických osob a správu knihovny.

Pracovníci a kontakty

Oddělení archivních činností a vědeckého výzkumu k dějinám ČVUT

PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D.
e-mail: kamila.madrova@cvut.cz
tel.: +420 224 353 551
mobil: +420 770 156 247

 • vedoucí Archivu
 • dohled nad spisovou službou Rektorátu ČVUT, Fakulty biomedicínského inženýrství a Kloknerova ústavu

Mgr. Tatiana Vavřínková
e-mail: tatiana.vavrinkova@cvut.cz

 • archivářka, zástupkyně vedoucí Archivu pro archivní činnosti
 • dohled nad spisovou službou Fakulty strojní, Fakulty dopravní, Výpočetního a informačního centra (VIC) a Ústavu teoretické a experimentální fyziky (ÚTEF)
 • vedení evidence NAD za Archiv ČVUT

PhDr. Eva Boháčová
e-mail: eva.bohacova@cvut.cz

 • archivářka
 • dohled nad spisovou službou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Fakulty architektury, Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)

PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D.
e-mail: vera.dvorackova@cvut.cz

 • archivářka
 • dohled nad spisovou službou Fakulty stavební, Správy účelových zařízení (SÚZ), České techniky - Nakladatelství ČVUT a Ústřední knihovny ČVUT
 • projektová koordinátorka

Mgr. Vít Šmerha
e-mail: vit.smerha@cvut.cz

 • archivář
 • dohled nad spisovou službou Fakulty elektrotechnické, Fakulty informačních technologií, Masarykova ústavu vyšších studií a Ústavu tělesné výchovy a sportu

Oddělení spisové služby

Tereza Kulhánková
e-mail: tereza.kulhankova@cvut.cz

 • zástupkyně vedoucí Archivu pro záležitosti spisové služby
 • správa spisovny a koordinace spisové služby Rektorátu ČVUT
 • správa knihovny

Ing. Jan Pšenička
e-mail: jan.psenicka@cvut.cz

 • koordinace elektronického skartačního řízení

Hana Heislerová
e-mail: hana.heislerová@cvut.cz

 • podatelna Rektorátu ČVUT

Petra Marečková
e-mail: petra.mareckova@cvut.cz

 • podatelna Rektorátu ČVUT

Oddělení provozní

Bc. Markéta Tomičová
e-mail: marketa.tomicova@cvut.cz
tel.: +420 224 353 553
mobil: +420 771 135 380

 • vystavování potvrzení o studiu, duplikátů diplomů a výpisů zkoušek
 • administrativa Archivu ČVUT

Mgr. Jiří Šoukal, Ph.D.
e-mail: jiri.soukal@cvut.cz

 • dokumentátor, koordinátor digitalizace
 • vedení evidence NAD za Archiv ČVUT

Alois Černý

 • technický pracovník
 • správa objektu Evaň

Kamila Karásková

 • technický pracovník

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Vlastník stránky: Ilona Chalupská