You are here

Administrativní stránku studia v doktorském studijním programu a agendu doktorandů, včetně administrativních náležitostí i obhajoby disertačních prací, zajišťují oddělení pro vědeckou a výzkumnou činnost na fakultách nebo příslušná oddělení na vysokoškolských ústavech. Zabezpečení odborné části studia provádí pracoviště, které má daný studijní program doktorského studia akreditován, u studijních programů, akreditovaných společně s externím pracovištěm jím bývá zpravidla školicí pracoviště. K ekonomickému zabezpečení studia přispívá stipendium, které je přiznáno všem studentům prezenční formy v českém jazyce. Doktorandi se mohou rovněž zapojit do řešení výzkumných záměrů nebo grantových projektů.

Studovat mohou občané ČR, cizinci a osoby bez státní příslušnosti, legálně pobývající v ČR.

Seznam akreditovaný studijních programů a oborů

Vlastník stránky: Karel Žebrakovský