Habilitační a jmenovací řízení - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Habilitační řízení podle § 72 a řízení ke jmenování profesorem podle § 74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších předpisů, se na ČVUT koná v oborech s platnou akreditací (§ 82 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb.).

habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe (§ 72 odst. 1 zákona o vysokých školách).
Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení.

řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická, vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké rady vysoké školy předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout (§ 74 odst. 1 zákona o vysokých školách).
Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra (MŠMT ČR).

Pro průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem je zpracován „Řád habilitačních a jmenovacích řízení“ obsahující též formulář „Stručná charakteristika uchazeče“ a tabulku „Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze“, kterými se prokazuje pedagogická a vědecká kvalita uchazeče.

Administrativně je agenda zajišťována oddělením pro vědeckou a výzkumnou činnost příslušné fakulty, na Rektorátu ČVUT ji zajišťuje odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost.
Habilitační řízení: Ing. Monika Vodičková (monika.vodickova@cvut.cz, tel 224 353 462)
Jmenovací řízení: Mgr. Dagmar Dvořáková (dagmar.dvorakova@cvut.cz, tel. 224 353 697).

Související legislativa

Formuláře Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze a Stručná charakteristika, pro oba typy řízení, ve formátu MS Word ke stažení zde.

Jediný oficiální a centrální zdroj vnitřních předpisů v elektronické podobně pro ČVUT je databáze „Interní legislativa“ na Inforeku.

Vlastník stránky: Dagmar Dvořáková