Vědecké časopisy ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Časopisy ČVUT jsou zaměřeny na informování o vědeckých, pedagogických a dalších aktivitách ČVUT v Praze. Informují o výsledcích vědy a výzkumu a svým obsahem podporují spolupráci mezi univerzitou a soukromým sektorem. Časopisy jsou uvedeny v Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR , uvedeny v mezinárodních indexech, např. Scopus a mají příslušné ISSN.

Časopis Acta Polytechnica

je recenzovaným vědeckým časopisem ČVUT. Podtitul Journal of Advanced Engineering upřesňuje zaměření časopisu na původní příspěvky z inženýrských oborů i z oboru matematiky a fyziky. Od ročníku 51/2011 je časopis indexován databází Scopus. Od ročníku 56/2016 můžete jeho obsah najít v databázi Web of Science v edici ESCI. Dále je obsah časopisu indexován databázemi Inspec, DOAJ a EBSCO, vybrané články jsou indexovány v databázi CAS.
Acta Polytechnica vychází od roku 2022 pouze v elektronické formě.
ISSN 1805-2363 (online)
Web časopisu: http://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap

Časopis Acta Polytechnica CTU Proceedings

je recenzovaným vědeckým časopisem ČVUT, zaměřeným na publikování sborníků z konferencí pořádaných nebo spolupořádaných univerzitou. Acta Polytechnica CTU Proceedings vychází v elektronické formě, v tištěné formě na vyžádání, po dohodě s organizačním týmem konference. Jednotlivé sborníky mají kromě ISSN přiděleno i své vlastní ISBN. Vybrané sborníky jsou indexovány ve sborníkové kolekci databáze Web of Science. Celá sborníková řada je od roku 2020 indexována databází Scopus.
ISSN 2336-5382 (online)
Web časopisu: http://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP

Civil Engineering Journal

je vědecký časopis vydávaný Fakultou stavební ČVUT spolu s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
ISSN 1210-4027
Web časopisu: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/cej

Journal of Middle European Construction and Design of Cars - MECCA

MECCA je vědecký časopis vydávaný ČVUT v Praze. Význam zkratky je Journal of Middle European Construction and Design of Cars, což přesně definuje náplň časopisu - MECCA pokrývá široké spektrum témat z oblasti dopravy, vozidel, spalovacích motorů a bezpečnosti.
Naším cílem je poskytovat vysoce kvalitní, multioborový časopis, publikující výsledky jak základního, tak i aplikovaného výzkumu. Velký důraz klademe na kvalitu publikovaných článků. Časopis by také měl sloužit jako spojovník mezi základním výzkumem v oblasti přírodních věd a aplikovaným výzkumem v technických disciplínách.
Rádi přijmeme vysoce kvalitní články napsané výzkumníky z mezinárodní vědecké komunity, stejně jako články o inovativních tématech, publikované mladými vědci nebo post-doktorandy.
MECCA vychází v tištěné i v elektronické formě.
ISSN: 1214-0821
Web časopisu: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/MECCA

Lékař a technika

je nejstarším odborným pravidelně vycházejícím časopisem zaměřeným na nové poznatky výzkumu, vývoje, výroby a použití techniky ve zdravotnictví. Od roku 1970 přináší populárně vědecké a odborné recenzované příspěvky českých a zahraničních autorů, kteří prezentují aktuální a nově dosažené poznatky v oblasti lékařské techniky. Posláním časopisu je tyto poznatky prezentovat zejména lékařům a technickým nelékařským pracovníkům pracujícím v lékařských zařízeních, studentům zdravotnických oborů a dalším pracovníkům ve zdravotnictví.
Odborné texty jsou recenzovány předními odborníky pro danou tematiku. Periodikum má přiděleno ISSN 0301-5491 a je uvedeno v mezinárodních indexech SCOPUS, EMBASE/Excerpta Medica (Elsevier), IndexCopernicus a Bibliographia Medica Cechoslovaca. Od roku 2008 je časopis Lékař a technika vydáván ve spolupráci Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SBMILI ČLS JEP) a Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty biomedicínského inženýrství (ČVUT FBMI).
Web časopisu: http://ctj.fbmi.cvut.cz/

Neural Network World

The Neural Network World journal was founded in 1991. It is a bimonthly Scientific journal published since July 2013 by the Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences and by the Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. The submitted contributions are subject to the reviewing process. With respect to an extremely rapid development in the area of brainscience, non-standard computing and artificial intelligence, the editorial board strives for the fastest possible publication of submitted contributions.
Aims and Scope is: brain science; theory and application of neural networks (both artificial and natural); fuzzy-neural systéme; methods and application of evolutionary algorithms; methods of parallel and mass-parallel computing; problems of soft-computing; methods of artificial intelligence.
This journal is monitored in the following Thomson Scientific Indexes: Science Citation Index Expanded (also known as SciSearch), CompuMath Citation Index, Current Contents/Engineering Computing and Technology, Neuroscience Citation Index and Elsevier Index: Scopus Citation Index (from 1994).
ISSN 1210-0552 (Print)
ISSN 2336-4335 (Online)
Web časopisu: http://www.nnw.cz

Vlastník stránky: Dagmar Dvořáková