Vědecké časopisy ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Časopisy ČVUT jsou zaměřeny na informování o vědeckých, pedagogických a dalších aktivitách ČVUT v Praze. Informují o výsledcích vědy a výzkumu a svým obsahem podporují spolupráci mezi univerzitou a soukromým sektorem. Časopisy jsou uvedeny v Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR , uvedeny v mezinárodních indexech, např. Scopus a mají příslušné ISSN.

Časopis Acta Polytechnica

je vědeckým časopisem ČVUT. Podtitul Journal of Advanced Engineering upřesňuje zaměření časopisu na původní příspěvky z inženýrských oborů i z oboru matematiky a fyziky. Od ročníku 51/2011 je časopis indexován databází Scopus. Od ročníku 56/2016 můžete jeho obsah najít v databázi Web of Science v edici ESCI. Dále je obsah časopisu indexován databázemi CAS, Inspec, DOAJ a databází EBSCO.
Acta Polytechnica vychází v tištěné i v elektronické formě.

ISSN 1210-2709 (print)
ISSN 1805-2363 (online)
Web časopisu: http://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap

Časopis Acta Polytechnica CTU Proceedings

je novým vědeckým časopisem ČVUT, zaměřeným na publikování sborníků z konferencí pořádaných nebo spolupořádaných univerzitou. Již první číslo bude jednotlivě indexováno pro Scopus a Compendex. Cílem je dosáhnout po požadovaných dvou letech evaluace celého periodika pro databázi Scopus. Acta Polytechnica CTU Proceedings vychází v elektronické formě, v tištěné formě na vyžádání, po dohodě s organizačním týmem konference. Jednotlivé sborníky mohou mít kromě ISSN přiděleno i své vlastní ISBN, aby bylo možné pro ně případně zažádat i o zařazení do Web of Science.
ISSN 2336-5382 (online)
Web časopisu: http://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP

Civil Engineering Journal

je vědecký časopis vydávaný Fakultou stavební ČVUT spolu s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
ISSN 1210-4027
Web časopisu: http://www.civilengineeringjournal.cz/

Bulletin of Applied Mechanics

The aim and scope of the Bulletin of Applied Mechanics is to convey scientific progress in applied mechanics to those concerned with application of this knowledge for the engineering practice. It addresses itself primarily to students, teachers, as well as to mechanical, civil and biomedical engineers involved in the study and practical application of mechanics. The Bulletin publishes original contributions in the field of experimental and numerical mechanics, mechanics of materials, biomechanics and review articles by experts on new developments in theoretical mechanics and advances in experimental techniques. An important aim of the Bulletin is to achieve a balance between academic material and practical applications.
ISSN:  1801-1217
Web časopisu: http://bulletin-am.cz/

Journal of Middle European Construction and Design of Cars - MECCA

České vysoké učení technické v Praze a Výzkumné centrum Josefa Božka vydává nový odborný časopis, který se věnuje konstrukci motorových vozidel - MECCA. Cílem časopisu je informovat světovou odbornou veřejnost o stavu výzkumu a vývoje motorových vozidel a spalovacích motorů zejména ve středoevropských zemích.
ISSN: 1214-0821
Web časopisu: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/MECCA

Lékař a technika

SBMILI vydává časopis Lékař a technika je nejstarším odborným pravidelně vycházejícím časopisem zaměřeným na nové poznatky výzkumu, vývoje, výroby a použití techniky ve zdravotnictví. Od roku 1970 přináší populárně vědecké a recenzované příspěvky českých a zahraničních autorů, kteří prezentují aktuální a nově dosažené poznatky v oblasti lékařské techniky. Posláním časopisu je tyto poznatky prezentovat zejména lékařům a technickým nelékařským pracovníkům pracujícím v lékařských zařízeních, studentům zdravotnických oborů a dalším pracovníkům ve zdravotnictví.
Odborné texty jsou recenzovány předními odborníky pro danou tématiku a doplněny originálními dokumentačními fotografiemi. Pro mladé začínající biomedicínské techniky a inženýry a studenty je mimo jiné určena sekce metody v biomedicínském inženýrství, ve které se čtenář seznámí s konkrétními technikami a metodami používanými v biomedicínském inženýrství.
Periodikum má přiděleno ISSN 0301-5491 a je uvedeno v mezinárodních indexech SCOPUS, EMBASE/Excerpta Medica (Elsevier), IndexCopernicus a Bibliographia Medica Cechoslovaca.
Od roku 2008 je časopis Lékař a technika vydáván ve spolupráci Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SBMILI ČLS JEP) a Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty biomedicínského inženýrství (ČVUT FBMI).
Web časopisu: http://ctj.fbmi.cvut.cz/

Neural Network World

The Neural Network World journal was founded in 1991. It is a bimonthly Scientific journal published since July 2013 by the Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences and by the Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. The submitted contributions are subject to the reviewing process. With respect to an extremely rapid development in the area of brainscience, non-standard computing and artificial intelligence, the editorial board strives for the fastest possible publication of submitted contributions.
Aims and Scope is: brain science; theory and application of neural networks (both artificial and natural); fuzzy-neural systéme; methods and application of evolutionary algorithms; methods of parallel and mass-parallel computing; problems of soft-computing; methods of artificial intelligence.
This journal is monitored in the following Thomson Scientific Indexes: Science Citation Index Expanded (also known as SciSearch), CompuMath Citation Index, Current Contents/Engineering Computing and Technology, Neuroscience Citation Index and Elsevier Index: Scopus Citation Index (from 1994).
ISSN 1210-0552 (Print)
ISSN 2336-4335 (Online)
Web časopisu: http://www.nnw.cz

Transactions on Electrical Engineering

je elektronický časopis vydávaný čtvrtletně v anglickém jazyce. Navazuje obsahem i cílovou skupinou čtenářů na kdysi velmi populární časopis "Elektrotechnický obzor". Časopis vydává ERGO NOMEN o.p.s. ve spolupráci s Katedrou elektrických pohonů a trakce ČVUT v Praze. Články jsou recenzovány a týkají se elektrotechniky a souvisejících oborů, např. elektrických pohonů a jejich řízení, mechatroniky, výkonové elektroniky, energetiky, elektrických přístrojů, automatizace, aplikované kybernetiky, teorie obvodů a elektromagnetického pole.
ISSN 1805-3386 (on-line)
Web časopisu: http://www.transoneleng.org

Vlastník stránky: Karel Žebrakovský