English-Czech Terminology - Public web - Czech technical university in Prague

You are here

 • A

academic degree - akademický titul
academic title - akademická funkce, titul
academic year - akademický rok
accredited - akreditovaný
advisor (of thesis) - školitel
assessment (graded/ungraded) - zápočet (klasifikovaný/neklasifikovaný)
award (a graded/an ungraded) assessment - udělit zápočet (klasifikovaný/neklasifikovaný)

 • B

bachelor - bakalář
bachelor study programme - bakalářský studijní program
bachelor('s) (final) project - bakalářská práce
bursar - kvestor

 • C

classes - výuka
comprehensive examination - souborná zkouška
compulsory course - povinný předmět
course - předmět
course title - název předmětu
course tutor - vyučující
credit - kredit
curriculum - studijní plán
Czech Technical University in Prague - České vysoké učení technické v Praze

 • D

date for a make-up examination - opravný termín
dean - děkan
degree - diplom
degree with distinction - vysokoškolský diplom s vyznamenáním
degree with merit - vysokoškolský diplom s pochvalou
department - katedra
diploma supplement - dodatek k diplomu
disciplinary offence - disciplinární přestupek
dissertation thesis - disertační práce
distance study - distanční forma
doctor - doktor
doctoral study programme - doktorský studijní program

 • E

entrance test (examination) - přijímací zkoušky
examination - zkouška
examination board - zkušební komise
examination period - zkouškové období

 • F

Faculty of Architecture - Fakulta architektury
Faculty of Biomedical Engineering - Fakulta biomedicínského inženýrství
Faculty of Civil Engineering - Fakulta stavební
Faculty of Electrical Engineering - Fakulta elektrotechnická
Faculty of Mechanical Engineering - Fakulta strojní
Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Faculty of Transportation Sciences - Fakulta dopravní
faculty - fakulta
fail - neprospěl (stupeň hodnocení)
field of study - studijní obor
final state examination - státní závěrečná zkouška
form of study (full-time, part-time, distance-study) - forma studia
full-time study - prezenční forma studia

 • G

grade - známka
grading - klasifikace
grading scale - klasifikační stupnice
graded assessment - klasifikovaný zápočet
graduation - ukončení studia (úspěšné)
graduation ceremony - promoce

 • I

immatriculation - imatrikulace
information system - informační systém
internship - praxe (studentská)
interrupted studies - přerušené studium

 • K

Klokner Institute - Kloknerův ústav

 • L

laboratory - laboratoř
laboratory exercise - cvičení (laboratorní)
lecture - přednáška

 • M

make-up examination - opravná zkouška
master of engineering, abr. MEng - inženýr, abr. Ing. (equivalent)
master study programme - magisterský studijní program
master’s project, master‘s thesis - diplomová práce
member of the academic staff - akademický pracovník

 • O

optional course - volitelný předmět
oral examination - ústní zkouška

 • P

part-time study - kombinovaná forma
pass - prospěl (stupeň hodnocení)
pass with merit - prospěl s pochvalou (stupeň hodnocení)
pass with distinction - prospěl s vyznamenáním (stupeň hodnocení)
practical application - praxe (aplikace)
presentation and defence - obhajoba
professional status - profesní postavení
project - projekt

 • R

recognition/nostrification of education undertaken abroad - uznání zahraničního vzdělání
rector - rektor
register, registration office - matrika
registration  - zápis
required optional course - povinně volitelný předmět
registration of courses - zapsání předmětů
resit - opakování (zkoušky)
review of a decision - přezkoumání rozhodnutí

 • S

semester - semestr
semester project - semestrální práce
seminar - seminární cvičení, seminář
schedule for the academic year - harmonogram akademického roku
standard length of a study programme - standardní doba studia
standard length of a study programme - standardní délka programu
state language examination - státní jazyková zkouška
student
- student
student card - průkaz studenta
student's record (booklet) - index
studies - studium
studio - ateliér
study inspection - kontrola studia
study plan - studijní plán
study programme - studijní program
study - studium, studovna
study room - studovna
supervisor - školitel

 • T

technical examination - odborná zkouška
termination of studies - ukončení studia (neúspěšné)
time schedule - časový plán
training course - cvičení, praktická cvičení
training workplace - školicí pracoviště
treasurer -  tajemník
tuition fee - poplatek za studium
tutorial - cvičení

 • U

university degree, certificate - vysokoškolský diplom
university institute - vysokoškolský ústav
ungraded assessment - neklasifikovaný zápočet

 • V

vacation - prázdniny
vice-dean - proděkan
vice-rector - prorektor

Content owner: Ilona Chalupská