English-Czech Terminology - Public web - Czech technical university in Prague

You are here

A

academic degree

akademický titul

academic title

akademická funkce, titul

academic year

akademický rok

accredited

akreditovaný

advisor (of thesis)

školitel

assessment (graded/ungraded)

zápočet (klasifikovaný/neklasifikovaný)

award (a graded/an ungraded) assessment

udělit zápočet (klasifikovaný/neklasifikovaný)

B

bachelor

bakalář

bachelor study programme

bakalářský studijní program

bachelor('s) (final) project

bakalářská práce

bursar

kvestor

C

classes

výuka

comprehensive examination

souborná zkouška

compulsory course

povinný předmět

course

předmět

course title

název předmětu

course tutor

vyučující

credit

kredit

curriculum

studijní plán

Czech Technical University in Prague

České vysoké učení technické v Praze

D

date for a make-up examination

opravný termín

dean

děkan

degree

diplom

degree with distinction

vysokoškolský diplom s vyznamenáním

degree with merit

vysokoškolský diplom s pochvalou

department

katedra

diploma supplement

dodatek k diplomu

disciplinary offence

disciplinární přestupek

dissertation thesis

disertační práce

distance study

distanční forma

doctor

doktor

doctoral study programme

doktorský studijní program

E

entrance test (examination)

přijímací zkoušky

examination

zkouška

examination board

zkušební komise

examination period

zkouškové období

F

Faculty of Architecture

Fakulta architektury

Faculty of Biomedical Engineering

Fakulta biomedicínského inženýrství

Faculty of Civil Engineering

Fakulta stavební

Faculty of Electrical Engineering

Fakulta elektrotechnická

Faculty of Mechanical Engineering

Fakulta strojní

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Faculty of Transportation Sciences

Fakulta dopravní

faculty

fakulta

fail

neprospěl (stupeň hodnocení)

field of study

studijní obor

final state examination

státní závěrečná zkouška

form of study(full-time, part-time, distance-study)

forma studia

full-time study

prezenční forma studia

G

grade

známka

grading

klasifikace

grading scale

klasifikační stupnice

graded assessment

klasifikovaný zápočet

graduation

ukončení studia (úspěšné)

graduation ceremony

promoce

I

immatriculation

imatrikulace

information system

informační systém

internship

praxe (studentská)

interrupted studies

přerušené studium

K

Klokner Institute

Kloknerův ústav

L

laboratory

laboratoř

laboratory exercise

cvičení (laboratorní)

lecture

přednáška

M

make-up examination

opravná zkouška

master of engineering, abr. MEng

inženýr, abr. Ing. (equivalent)

master study programme

magisterský studijní program

master’s project, master‘s thesis

diplomová práce

member of the academic staff

akademický pracovník

O

optional course

volitelný předmět

oral examination

ústní zkouška

P

part-time study

kombinovaná forma

pass

prospěl (stupeň hodnocení)

pass with merit

prospěl s pochvalou (stupeň hodnocení)

pass with distinction

prospěl s vyznamenáním (stupeň hodnocení)

practical application

praxe (aplikace)

presentation and defence

obhajoba

professional status

profesní postavení

project

projekt

R

recognition/nostrification of education undertaken abroad

uznání zahraničního vzdělání

rector

rektor

register, registration office

matrika

registration

zápis

required optional course

povinně volitelný předmět

registration of courses

zapsání předmětů

resit

opakování (zkoušky)

review of a decision

přezkoumání rozhodnutí

S

semester

semestr

semester project

semestrální práce

seminar

seminární cvičení, seminář

schedule for the academic year

harmonogram akademického roku

standard length of a study programme

standardní doba studia

standard length of a study programme

standardní délka programu

state language examination

státní jazyková zkouška

student

student

student card

průkaz studenta

student's record (booklet)

index

studies

studium

studio

ateliér

study inspection

kontrola studia

study plan

studijní plán

study programme

studijní program

study

studium, studovna

study room

studovna

supervisor

školitel

T

technical examination

odborná zkouška

termination of studies

ukončení studia (neúspěšné)

time schedule

časový plán

training course

cvičení, praktická cvičení

training workplace

školicí pracoviště

treasurer

tajemník

tuition fee

poplatek za studium

tutorial

cvičení

U

university degree, certificate

vysokoškolský diplom

university institute

vysokoškolský ústav

ungraded assessment

neklasifikovaný zápočet

V

vacation

prázdniny

vice-dean

proděkan

vice-rector

prorektor

Content owner: Ilona Chalupská