Uznávání vzdělání s celorepublikovou platností - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání na ČVUT v Praze (nostrifikace s celorepublikovou platností):

Uznávání vysokoškolského studia, absolvovaného v zahraničí se řídí směrnicí Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace s celorepublikovou platností na ČVUT v Praze.

Lhůta pro vyřízení žádosti je dána zákonem (správním řádem), a to 30 dnů od doručení, ve složitějších případech může být lhůta na vyřízení žádosti prodloužena až na 60 dnů.

Z důvodu nadměrného počtu žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání se lhůta pro vyřízení všech žádostí pohybuje v rozmezí 30–60 dnů.

Postup při podání žádosti

 1. Ověření studijního programu – před podáním žádosti je nutné ověřit, zda ČVUT má akreditovaný obdobný studijní program - Akreditované studijní programy a obory na ČVUT.
 2. Vyplnění žádosti
  Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace ve formátu MS Word
  Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace ve formátu PDF
  Žádost musí být vlastnoručně podepsaná.
 3. Zaplacení poplatku za nostrifikaci 3 000,- Kčpoplatek je třeba zaplatit před podáním žádosti.
 4. Přiložení povinných příloh žádosti
 5. Zaslání žádosti v písemné podobě na adresu:
  ČVUT v Praze – rektorát
  Odbor pro studium a studentské záležitosti
  Jugoslávských partyzánů 1580/3
  160 00  Praha 6 – Dejvice

 

Pomoc uprchlíkům s uznáním zahraničního vysokoškolského studia v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině vyvolaným invazí vojsk Ruské federace dne 24.2.2022

Cizinci s udělenou dočasnou ochranou dle zákona č. 65/2022 Sb., kteří potřebují uznání svého zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikaci), mohou od 25. 2. 2022 do odvolání žádat o toto uznání bez uhrazení poplatku 3 000 Kč.

Pro prominutí poplatku za nostrifikaci je potřeba doložit úřední kopii udělení dočasné ochrany cizince s podpisem žadatele a datem podpisu.

 

Platební údaje pro žadatele bez statusu dočasné ochrany cizince:


Poplatek uhraďte přednostně platební kartou:

Picture


Platba bankovním převodem pouze v případě neúspěšné transakce při platbě platební kartou.

název účtu ČVUT V PRAZE - REKTORÁT
číslo účtu / account number:  19 - 5504780277/0100
specifický symbol / specific symbol:  DDMMRRRR (den, měsíc a rok narození žadatele)
variabilní symbol/ variable symbol:  55555
SWIFT:         KOMBCZPP
IBAN:      CZ2701000000195504780277

 

Jako specifický symbol uveďte své datum narození a do poznámky uveďte jméno a příjmení ve tvaru uvedeném v pase nebo občanském průkazu.

Poplatky spojené s bankovním převodem hradí žadatel.

V případě platby bankovním převodem při podání žádosti doložte potvrzení o zaplacení poplatku.

 

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů v souladu s § 90 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, musí být ověřena.
Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu závisí na zemi, kde byl diplom vydán.

Postup při ověřování lze rozdělit do tří skupin podle mezinárodních smluv

 1. S příslušným státem je uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci
  umožňující předkládat veřejné listiny (diplomy a další doklady o vzdělání) vydané ve smluvním státě orgánům druhého smluvního státu bez dalšího ověření.
 2. Ověření formou Apostilly
  Signatáři Haagské úmluvy - mnohostranná smlouva o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin – pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokumentů musí být ověřena formou Apostilly. Apostillu vystavuje pověřený orgán státu (tzv. apostilní úřad), ve kterém byl doklad vydán. Seznam apostilních úřadů je k dispozici na webových stránkách Haagské konference
 3. Superlegalizace
  Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena Ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem ČR v zemi, kde sídlí vysoká škola, která diplom vydala.
  Otázku legalizace a superlegalizace diplomů a dokladů o ukončení studia v zahraničí lze konzultovat s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Oddělení legalizace dokladů konzulárního odboru. Adresy zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a zastupitelství zahraničních najdete na internetové adrese Ministerstva zahraničních věcí.

Seznam států – požadované ověření diplomů

 

Povinné přílohy žádosti

 1. Úředně ověřená kopie diplomu
  Odpovídajícím způsobem musí být ověřena pravost podpisů a otisků razítek.
 2. Dodatek k diplomu nebo výpisu všech zkoušek za celou dobu studia včetně hodinové dotace nebo kreditového hodnocení.
  Dokumenty musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka českým soudním překladatelem a pevně spojeny s překladem.
  U dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují.
  Seznam soudních tlumočníků a notářů
  Pokud žádáte o uznání navazujícího magisterského vzdělání, doložte diplom bakaláře a diplom magistra s příslušnými dodatky.
 3. V případě zastupování žadatele zmocněncem ověřená plná moc.

Uprchlíci z Ukrajiny (s udělenou dočasnou ochranou) můžou doložit chybějící doklady čestným prohlášením.

 

Doporučené přílohy žádosti:

V případě změny jména přiložite ověřenou kopii dokladu o změně jména (oddací list apod.).

V průběhu řízení může být požadováno doplnění dalších dokumentů potřebných pro posouzení zahraničního vzdělání a kvalifikace.

Doklady o vzdělání doložené k žádosti se automaticky nevrací.

 

Odvolání

Do 15 dní od rozhodnutí má žadatel právo se odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím veřejné vysoké školy, která rozhodnutí vydala, k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Druhopis osvědčení o uznání zahraničního vzdělávání

Žádost o vydání druhopisu ve formátu MS Word

Žádost o vydání druhopisu ve formátu PDF

 

Zpětvzetí žádosti z důvodu věcné nepříslušnosti vysoké školy

Zpětvzetí žádosti ve formátu MS Word

Zpětvzetí žádosti ve formátu PDF

 

Změna žádosti o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace

Změna žádosti o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace

 

Upozornění

Držitelé slovenských, maďarských, polských nebo slovinských dokladů o vzdělání a kvalifikaci je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, které by vydala veřejná vysoká škola v České republice nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Nelze uznávat tyto univerzity:

Orgány rozhodující o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Veřejná vysoká škola, která má obsahově obdobný akreditovaný studijní program. Příslušnou veřejnou vysokou školu je možné najít podle seznamu akreditovaných studijních programů v seznamu veřejných vysokých škol v ČR na webových stránkách MŠMT ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které v případě pochybností určí příslušnost veřejné vysoké školy k uznání zahraničního vzdělání nebo rozhodne o uznání samo. Zároveň je odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti.

Ministerstvo obrany- rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti vojenství

Ministerstvo vnitra- rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti bezpečnostních sil

Další informace

Informační portál o uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ekvivalence-ceskeho-a-zahranicniho-vzdelani

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zavedeni-poplatku-uznavani-zahranicniho-vysokoskolskeho

Vlastník stránky: Najah Torbová