Posouzení vzdělání pro přijímací řízení na ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Posouzení zahraničního vzdělávání pro uchazeče do akreditovaných studijních programů na ČVUT v Praze

Uznávání studia v rámci přijímacího řízení na ČVUT v Praze se řídí Metodickým pokynem č. 4 / 2023 k uznávání zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení ke studiu na ČVUT.

Uchazeč, který žádá o posouzení zahraničního vzdělání je povinen vyplnit žádost nejdéle 30 dní před termínem zápisu do studia na součásti (součástech), kam si podává přihlášku ke studiu.

Žádost o posouzení zahraničního vzdělání se podává elektronicky prostřednictvím aplikace NOS:
Podat/spravovat žádost

Stav Vaší žádosti a výsledek sledujte v aplikaci NOS.

 

Posouzení středoškolského vzdělání u uchazečů do bakalářského studia na ČVUT v Praze

Součet standardní doby studia základního a středoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení musí být nejméně 11 let.

Pro účely posouzení zahraničního středoškolského vzdělání je nutné předložit středoškolský diplom (maturitní vysvědčení) nebo akceptovaný ekvivalent, kterým je IB diploma (International Baccalaureate) nebo GCSE (General Certificate of Secondary Education) na úrovni A-level alespoň ze tří předmětů.

K posouzení středoškolského vzdělání pro přijímací řízení na ČVUT v Praze uchazeč předloží:

 1. a) úředně ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o ukončeném zahraničním středoškolském vzdělání
  b) úředně ověřenou kopii dodatku k vysvědčení nebo akademický transkript
 2. a) v případě soukromých středních škol požadujeme potvrzení, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat středoškolské vzdělání (akreditovaná instituce) v zemi, kde daná střední škola sídlí a že je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu (u státních středních škol na vyžádání)
  Upozornění – území Severního Kypru – požadujeme potvrzení o akreditaci vládou Kyperské republiky
  b) v případě potřeby ČVUT může uchazeče, který žádá o posouzení zahraničního středoškolského vzdělání vyzvat, aby doložil rovněž následující doklady: doplňující informace o obsahu a/nebo rozsahu zahraničního středoškolského studia, potvrzení o akademickém právu uchazeče
 3. potvrzení o úhradě poplatku 900 Kč
 4. v případě zastupování žadatele zmocněncem ověřená plná moc

Dokumenty musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka českým soudním překladatelem. Překlad musí být pevně spojen s přeloženým textem, aby nemohlo dojít k záměně listů překladu. Pokud jsou dokumenty vydány v anglickém jazyce, překlad není požadován.

Dokumenty potřebné k posouzení zahraničního vzdělání doručte:

 1. aplikace NOS – elektronické dokumenty s digitálním podpisem nebo dokumenty převedené skrze autorizovanou konverzi
 2. úřední kopie dokumentů poštou na adresu:
  ČVUT v Praze – rektorát
  Odbor pro studium a studentské záležitosti
  Jugoslávských partyzánů 1580/3
  160 00  Praha 6 – Dejvice

Dokumenty doručené k posouzení zahraničního vzdělání se automaticky nevrací a jsou archivovány na ČVUT.

Posouzení vysokoškolského vzdělání u uchazečů do navazujícího magisterského studia na ČVUT v Praze

K posouzení vysokoškolského bakalářského vzdělání pro přijímací řízení na ČVUT v Praze uchazeč předloží:

 1. a) úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu, nebo obdobného dokladu o ukončeném zahraničním vysokoškolském vzdělání
  b) úředně ověřenou kopii dodatku k bakalářskému diplomu (akademický transkript – přehled předmětů za jednotlivé roky studia a délka studia)
  c) v případě potřeby ČVUT může uchazeče, který žádá o posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání vyzvat, aby doložil rovněž následující doklady: doplňující informace o obsahu a/nebo rozsahu zahraničního studia, potvrzení o akademickém právu uchazeče, potvrzení o akreditaci univerzity
 2. potvrzení o úhradě poplatku 900 Kč
 3. v případě zastupování žadatele zmocněncem ověřená plná moc

Dokumenty musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka českým soudním překladatelem. Překlad musí být pevně spojen s přeloženým textem, aby nemohlo dojít k záměně listů překladu. Pokud jsou dokumenty vydány v anglickém jazyce, překlad není požadován.

Dokumenty potřebné k posouzení zahraničního vzdělání doručte:

 1. aplikace NOS – elektronické dokumenty s digitálním podpisem nebo dokumenty převedené skrze autorizovanou konverzi
 2. úřední kopie dokumentů poštou na adresu:
  ČVUT v Praze – rektorát
  Odbor pro studium a studentské záležitosti
  Jugoslávských partyzánů 1580/3
  160 00  Praha 6 – Dejvice

Dokumenty doručené k posouzení zahraničního vzdělání se automaticky nevrací a jsou archivovány na ČVUT.

Posouzení vysokoškolského vzdělání u uchazečů do doktorského studia na ČVUT v Praze

K posouzení vysokoškolského magisterského vzdělání pro přijímací řízení na ČVUT v Praze uchazeč předloží:

 1. a) úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, nebo obdobného dokladu o ukončeném zahraničním vysokoškolském vzdělání
  b) úředně ověřenou kopii dodatku k magisterskému diplomu (akademický transkript – přehled předmětů za jednotlivé roky studia a délka studia)
  c) v případě potřeby ČVUT může uchazeče, který žádá o posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání vyzvat, aby doložil rovněž následující doklady: doplňující informace o obsahu a/nebo rozsahu zahraničního studia, potvrzení o akademickém právu uchazeče, potvrzení o akreditaci univerzity, kopii bakalářského diplomu a dodatku/ akademický transkript
 2. potvrzení o úhradě poplatku 900 Kč
 3. v případě zastupování žadatele zmocněncem ověřená plná moc

Dokumenty musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka českým soudním překladatelem. Překlad musí být pevně spojen s přeloženým textem, aby nemohlo dojít k záměně listů překladu. Pokud jsou dokumenty vydány v anglickém jazyce, překlad není požadován.

Dokumenty potřebné k posouzení zahraničního vzdělání doručte:

 1. aplikace NOS – elektronické dokumenty s digitálním podpisem nebo dokumenty převedené skrze autorizovanou konverzi
 2. úřední kopie dokumentů poštou na adresu:
  ČVUT v Praze – rektorát
  Odbor pro studium a studentské záležitosti
  Jugoslávských partyzánů 1580/3
  160 00  Praha 6 – Dejvice

Dokumenty doručené k posouzení zahraničního vzdělání se automaticky nevrací a jsou archivovány na ČVUT.

Platební údaje pro žadatele

Za posouzení zahraničního vzdělání vybírá ČVUT poplatek dle § 48 odst. 7 zákona. Tento poplatek je nevratný bez ohledu na výsledek řízení. Poplatek za posouzení zahraničního vzdělání pro přijímací řízení činí 900,- Kč

Poplatek uhraďte přednostně platební kartou:

Picture

Platba bankovním převodem:

název účtu

ČVUT V PRAZE - REKTORÁT

číslo účtu / account number: 

19 - 5504780277/0100

specifický symbol / specific symbol: 

DDMMRRRR (den, měsíc a rok narození žadatele)

variabilní symbol/ variable symbol: 

55555

SWIFT:        

KOMBCZPP

IBAN:     

CZ2701000000195504780277

Jako specifický symbol uveďte své datum narození a do poznámky uveďte jméno a příjmení ve tvaru uvedeném v pase nebo občanském průkazu.

Poplatky spojené s bankovním převodem hradí žadatel.

V případě platby bankovním převodem při podání žádosti doložte potvrzení o zaplacení poplatku.

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů v souladu s § 90 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, musí být ověřena.
Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu závisí na zemi, kde byl diplom vydán.

Postup při ověřování lze rozdělit do tří skupin podle mezinárodních smluv

 1. S příslušným státem je uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci
  umožňující předkládat veřejné listiny (diplomy a další doklady o vzdělání) vydané ve smluvním státě orgánům druhého smluvního státu bez dalšího ověření.
 2. Ověření formou Apostilly
  Signatáři Haagské úmluvy - mnohostranná smlouva o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin – pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokumentů musí být ověřena formou Apostilly. Apostillu vystavuje pověřený orgán státu (tzv. apostilní úřad), ve kterém byl doklad vydán. Seznam apostilních úřadů je k dispozici na webových stránkách Haagské konference
 3. Superlegalizace
  Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena Ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem ČR v zemi, kde sídlí vysoká škola, která diplom vydala.

Seznam států – požadované ověření diplomů

Upozornění:

Nelze uznávat tyto univerzity:

 

Vlastník stránky: Najah Torbová