Posouzení vzdělání pro přijímací řízení na ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Posouzení zahraničního vzdělávání pro uchazeče do akreditovaných studijních programů na ČVUT v Praze

Uznávání studia v rámci přijímacího řízení na ČVUT v Praze se řídí Metodickým pokynem č. 4 / 2023 k uznávání zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení ke studiu na ČVUT.

Příjem žádostí o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do akademického roku 2023/2024 byl ukončen.

Žádosti o posouzení zahraničního vzdělání přijímáme po podání přihlášky ke studiu na ČVUT v Praze do akademického roku 2024/2025. Vyřízení žádosti trvá 30 dní.

Posouzení středoškolského vzdělání u uchazečů do bakalářského studia na ČVUT v Praze

Součet standardní doby studia základního a středoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení musí být nejméně 11 let.

K posouzení středoškolského vzdělání pro přijímací řízení na ČVUT v Praze uchazeč předloží:

 1. úředně ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o ukončeném zahraničním středoškolském vzdělání a dodatek k vysvědčení
 2. a) v případě soukromých středních škol požadujeme potvrzení, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat středoškolské vzdělání (akreditovaná instituce) v zemi, kde daná střední škola sídlí a že je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu (u státních středních škol na vyžádání)
  Upozornění – území Severního Kypru – požadujeme potvrzení o akreditaci vládou Kyperské republiky
  b) v případě potřeby ČVUT může uchazeče, který žádá o posouzení zahraničního středoškolského vzdělání vyzvat, aby doložil rovněž následující doklady: doplňující informace o obsahu a/nebo rozsahu zahraničního středoškolského studia
  c) popřípadě čestné prohlášení o skutečnostech jinak prokazovaných takovými doklady (týká se pouze uchazečů s dočasnou ochranou nebo statutem uprchlíka)
 3. a) potvrzení o úhradě poplatku 850 Kč nebo
  b) doklad o udělení dočasné ochrany cizince s podpisem žadatele a s datem podpisu (pokud byl vydán a uchazeč požaduje prominutí platby)
 4. v případě zastupování žadatele zmocněncem ověřená plná moc

Dokumenty musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka českým soudním překladatelem. Překlad musí být pevně spojen s přeloženým textem, aby nemohlo dojít k záměně listů překladu. Pokud jsou dokumenty vydány v anglickém jazyce, překlad není požadován.

Dokumenty potřebné k posouzení zahraničního vzdělání pošlete:

 1. datovou schránkou – dokumenty s elektronickým podpisem nebo dokumenty s autorizovanou konverzí
 2. poštou na adresu:
  ČVUT v Praze – rektorát
  Odbor pro studium a studentské záležitosti
  Jugoslávských partyzánů 1580/3
  160 00  Praha 6 – Dejvice

Posouzení vysokoškolského vzdělání u uchazečů do navazujícího magisterského studia na ČVUT v Praze

K posouzení vysokoškolského bakalářského vzdělání pro přijímací řízení na ČVUT v Praze uchazeč předloží:

 1. a) úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu, nebo obdobného dokladu o ukončeném zahraničním vysokoškolském vzdělání
  b) úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu studia absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia)
  c) popřípadě čestné prohlášení o skutečnostech jinak prokazovaných takovými doklady (týká se pouze uchazečů s dočasnou ochranou nebo statutem uprchlíka)
     - chybí diplom
     - chybí dodatek
 2. a) potvrzení o úhradě poplatku 850 Kč
  b) doklad o udělení dočasné ochrany cizince s podpisem žadatele a s datem podpisu (pokud byl vydán a uchazeč požaduje prominutí platby)
 3. v případě zastupování žadatele zmocněncem ověřená plná moc

Dokumenty musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka českým soudním překladatelem. Překlad musí být pevně spojen s přeloženým textem, aby nemohlo dojít k záměně listů překladu. Pokud jsou dokumenty vydány v anglickém jazyce, překlad není požadován.

Dokumenty potřebné k posouzení zahraničního vzdělání pošlete:

 1. datovou schránkou – dokumenty s elektronickým podpisem nebo dokumenty s autorizovanou konverzí
 2. poštou na adresu:
  ČVUT v Praze – rektorát
  Odbor pro studium a studentské záležitosti
  Jugoslávských partyzánů 1580/3
  160 00  Praha 6 – Dejvice

Posouzení vysokoškolského vzdělání u uchazečů do doktorského studia na ČVUT v Praze

K posouzení vysokoškolského magisterského vzdělání pro přijímací řízení na ČVUT v Praze uchazeč předloží:

 1. a) úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, nebo obdobného dokladu o ukončeném zahraničním vysokoškolském vzdělání
  b) úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu studia absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia)
  c) popřípadě čestné prohlášení o skutečnostech jinak prokazovaných takovými doklady (týká se pouze uchazečů s dočasnou ochranou nebo statutem uprchlíka)
     - chybí diplom
     - chybí dodatek
 2. a) potvrzení o úhradě poplatku 850 Kč
  b) doklad o udělení dočasné ochrany cizince s podpisem žadatele a s datem podpisu (pokud byl vydán a uchazeč požaduje prominutí platby)
 3. v případě zastupování žadatele zmocněncem ověřená plná moc

Dokumenty musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka českým soudním překladatelem. Překlad musí být pevně spojen s přeloženým textem, aby nemohlo dojít k záměně listů překladu. Pokud jsou dokumenty vydány v anglickém jazyce, překlad není požadován.

Dokumenty potřebné k posouzení zahraničního vzdělání pošlete:

 1. datovou schránkou – dokumenty s elektronickým podpisem nebo dokumenty s autorizovanou konverzí
 2. poštou na adresu:
  ČVUT v Praze – rektorát
  Odbor pro studium a studentské záležitosti
  Jugoslávských partyzánů 1580/3
  160 00  Praha 6 – Dejvice

Platební údaje pro žadatele bez statusu dočasné ochrany cizince

Za posouzení zahraničního vzdělání vybírá ČVUT poplatek dle § 48 odst. 7 zákona. Tento poplatek je nevratný bez ohledu na výsledek řízení. Poplatek za nostrifikace pro přijímací řízení činí 850,- Kč

Poplatek uhraďte přednostně platební kartou:

Picture

Platba bankovním převodem:

název účtu

ČVUT V PRAZE - REKTORÁT

číslo účtu / account number: 

19 - 5504780277/0100

specifický symbol / specific symbol: 

DDMMRRRR (den, měsíc a rok narození žadatele)

variabilní symbol/ variable symbol: 

55555

SWIFT:        

KOMBCZPP

IBAN:     

CZ2701000000195504780277

Jako specifický symbol uveďte své datum narození a do poznámky uveďte jméno a příjmení ve tvaru uvedeném v pase nebo občanském průkazu.

Poplatky spojené s bankovním převodem hradí žadatel.

V případě platby bankovním převodem při podání žádosti doložte potvrzení o zaplacení poplatku.

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů v souladu s § 90 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, musí být ověřena.
Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu závisí na zemi, kde byl diplom vydán.

Postup při ověřování lze rozdělit do tří skupin podle mezinárodních smluv

 1. S příslušným státem je uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci
  umožňující předkládat veřejné listiny (diplomy a další doklady o vzdělání) vydané ve smluvním státě orgánům druhého smluvního státu bez dalšího ověření.
 2. Ověření formou Apostilly
  Signatáři Haagské úmluvy - mnohostranná smlouva o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin – pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokumentů musí být ověřena formou Apostilly. Apostillu vystavuje pověřený orgán státu (tzv. apostilní úřad), ve kterém byl doklad vydán. Seznam apostilních úřadů je k dispozici na webových stránkách Haagské konference
 3. Superlegalizace
  Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena Ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem ČR v zemi, kde sídlí vysoká škola, která diplom vydala.

Seznam států – požadované ověření diplomů

Upozornění:

Nelze uznávat tyto univerzity:

 

Vlastník stránky: Najah Torbová