Informace ČVUT k situaci na Ukrajině - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

Ilustrační fotografie

Potřebujete pomoci s překlady z češtiny do ukrajinštiny či naopak? Pomůže Vám online překladač.

ÚFAL translator

Hlavní kontakt pro ukrajinské studenty a zaměstnance ČVUT v českém, anglickém, ukrajinském i ruském jazyce.

+420 771 227 994
+420 771 227 995
(pondělí–neděle, 9.00–19.00)

ukrajina@cvut.cz

Kariérní Centrum ČVUT nabízí pomocnou ruku všem studentům z Ukrajiny, kteří nyní potřebují najít práci, a také jejich rodinám.

kariera@cvut.cz

CIPS nabízí studentům možnost využít psychologickou konzultaci, sociální a právní pomoc. Pokud cítíte, že by vám tato pomoc pomohla neváhejte je kontaktovat.

cips@cvut.cz

Interní opatření

Příkaz rektora č. 02/2022 k válečné situaci na Ukrajině

„V důsledku napadení Ukrajiny vojsky Ruské federace za účasti Běloruska jsem rozhodl o vydání následujících opatření, podporujících Ukrajinu a naše ukrajinské studenty, zaměstnance a jejich blízké.“

 • Ukázat aktuální znění

 • Dodatek č. 1 Příkazu rektora č. 02/2022

  V Článku IV. odstavec 2 zní:
  „(2) Ukrajinským studentům, kteří dostanou povolávací rozkaz, bude na základě jejich žádosti doručené na SO přerušeno studium, a to kdykoliv během semestru. Shodně může být posouzena žádost ukrajinských studentů, kteří odejdou do své vlasti za účelem poskytování zdravotnických služeb, či z jiných obdobně závažných důvodů; v žádosti musí být důvody dostatečným způsobem doloženy. Tato doba přerušení nebude započítána do celkové doby přerušení studia . ČVUT ukrajinským studentům garantuje, že budou moci následně v přerušeném studiu pokračovat a řádně dostudovat.“.

  Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 24. března 2022.

Informace

ČVUT pomáhá

Veškerá pomoc je směřována lidem s ukrajinskou příslušností. Zobrazované informace lze filtrovat podle cílové skupiny:

 • VŠCHT a ČVUT reagují na prosbu ukrajinského rektora a vysílají do Mykolajivu kamion s humanitární pomocí.

 • FIT nabízí nové akademické pozice.

 • Od pondělí 4. 4. 2022 začíná přípravný kurz matematiky pro přijímací řízení do bakalářských programů na ČVUT v Praze. Výuka bude probíhat v anglickém (z části v ukrajinském jazyce) od 9 do 11.30 hod v místnosti č. 256, Technická 4, Praha 6.

 • Akademický pracovník z Ukrajiny se statutem uprchlíka nechť kontaktuje ukrajina@cvut.cz.

 • Přijímání ukrajinských studentů

  Vzhledem k velkému počtu zájemců ze strany ukrajinských studentů a naplnění našich kapacit jsme nuceni ukončit registraci uchazečů o studium na ČVUT v Praze v akademickém roce 2021/2022.

  Informace ohledně přijímacího řízení do akademického roku 2022/2023 a přijímacích zkoušek na jednotlivé fakulty ČVUT v Praze naleznete zde.

  Přihláška do studia je spojena s úhradou poplatku za přijímací řízení. V okamžiku přijetí do studia může ukrajinský student se statusem uprchlíka podat žádost o vrácení poplatku. Poplatek mu bude na základě jeho žádosti vrácen.

  Žádost se podává na studijním oddělení fakulty, kde je student zapsán.

  У зв'язку з великим інтересом та вичерпанням вільних місць ЧТУ був змушений припинити реєстрацію студентів українських університетів (які мають українське громадянство, навчаються в рамці акредитованих програм та не можуть зараз продовжити навчання у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, тобто «free movers») на короткострокове навчання в 2021/2022 навчальному році. Інформацію про порядок вступу на 2022/2023 навчальний рік та вступні іспити на окремі факультети ЧТУ можна знайти тут.

  Подача заявки на навчання передбачає сплату адміністративного збору. Здобувачі з України (громадяни України, які рятуються від збройного конфлікту в Україні та які отримали статус біженця або тимчасовий захист на території Чехії) можуть подати заяву на повернення коштів.

  Заява подається у навчальному відділі факультету, до якого студент був зарахуван.

 • Vedení FA ČVUT pomůže svým ukrajinským studentkám a studentům - poskytne jim mimořádné stipendim

 • Nově příchozí ukrajinští studenti se hlásí na zahraničním odboru Rektorátu ČVUT - pokud nebudou mít doklad o ukončeném středoškolském vzdělání, bude postačující čestné prohlášení.

 • Žádost o poskytnutí stipendia pro ukrajinské studenty

 • Fakulta dopravní ČVUT nabízí své ubytovací kapacity

 • Fakulta elektrotechnická ČVUT podpoří Ukrajinu dvěma a půl miliony korun

 • FIT pomáhá v souvislosti se situací na Ukrajině

 • Psychologická pomoc – ČVUT nabízí psychologickou podporu a pomoc všem studentům, kteří se cítí zasaženi a ohroženi aktuální situací na Ukrajině!

  Co můžete udělat sami pro sebe, aby vám bylo lépe!

  Prostory CIPS jsou pro vás otevřeny v pondělí až pátek mezi 9–15 hodin. Nebuďte v tom sami, přijďte k nám!

 • Individuální psychologická pomoc – Psychologická poradna CIPS je k dispozici v českém a anglickém jazyce.

  Terapie zdarma

  Národní ústav duševního zdraví – psychiatrická a psychologická podpora

  Sociální klinika – krizové konzultace a dlouhodobé terapie zdarma

 • Skupinová psychologická podpora – CIPS a ELSA nabízí otevřenou skupinu sdílení pro všechny studenty ČVUT, kteří se cítí ohroženi aktuální situací na Ukrajině. Skupinu povede zkušená krizová interventka.

  Kdy? Každý čtvrtek 17–19 hod.

  Kde? Prostory CIPS, Studentský dům, Bechyňova 3, Praha 6.

  Bez předchozí registrace!

 • Pomoc uchazečům o studium z Ukrajiny – Uchazeči z Ukrajiny, kteří se hlásí ke studiu na ČVUT v Praze a potřebují ke svému přijetí ke studiu uznání svého předchozího vysokoškolského vzdělání (nostrifikaci), mohou od 25. 2. 2022 do odvolání žádat o toto uznání bez uhrazení poplatku 3 000 Kč.

  Bližší informace o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

 • Vedení ČVUT rozhodlo o pomoci ukrajinským studentům, tak aby mohli za současné situace důstojně dostudovat v ČR.

  V případě hmotné nouze mohou ukrajinští studenti požádat o podporu, která bude sestávat z:

  • poskytnutí bezplatného ubytování na kolejích ČVUT,
  • poskytnutí bezplatné stravy v menzách ČVUT,
  • z příspěvku 10 000 Kč/měsíc.

  Žádost se podává v místě ubytování.

  V případě, že ukrajinští studenti obdrží povolávací rozkaz, bude jim poskytnuto materiální vybavení a finanční výpomoc. Konkrétní detaily budou sděleny, pokud studenti svou brannou povinnost ohlásí vedení univerzity na kontaktní e-mail: ukrajina@cvut.cz.

  V ubytovacích zařízeních ČVUT je možné ubytovat i osoby blízké našim ukrajinským studentům a to bezplatně.

  Ukrajinským studentům studujícím v akademickém roce 2021/2022 v prvním ročníku studia, kteří v zimním semestru nesplnili podmínky pro pokračování ve studiu a nemají trvalý pobyt v České republice a mají splněn alespoň 1 kredit bude nabídnut Individuální studijní plán (dále „ISP“). Pokud jim již bylo zasláno rozhodnutí o ukončení studia, mohou se v zákonné lhůtě odvolat proti ukončení studia a požádat o individuální studijní plán. Tento odstavec se netýká studentů, kteří ukončili studium na vlastní žádost zanecháním.

  Ukrajinským studentům, kteří dostanou povolávací rozkaz, bude na základě jejich žádosti doručené na SO přerušeno studium, a to kdykoliv během semestru.

  Ukrajinským studentům bude na základě jejich písemné žádosti možné povolit v letním semestru akademického roku 2021/2022 studium podle ISP; o povolení ISP je možné požádat do 21. 3. 2022.

  Pokud ukrajinští studenti nebudou moci využít zkouškové období v letním semestru bude jim umožněno pro složení zkoušek a zápočtů využít mimořádné zkouškové období, a to nejméně do 9. 9. 2022; přesné časové určení závisí na harmonogramu akademického roku jednotlivých fakult.

  U ukrajinských studentů studujících v českých studijních programech, u kterých prokazatelně vlivem válečného konfliktu a nastaveného individuálního studijního plánu během válečného konfliktu dojde k vyměření poplatku za delší studium, jim bude tento poplatek snížen, případně odpuštěn.

 • FIT nabízí pomoc a podporu ukrajinským studentům

 • Podpora FEL ukrajinským studentům

Další odkazy

Často kladené dotazy

Vlastník stránky: Ilona Chalupská