You are here

a) schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy,

b) řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy,

c) zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě,

d) vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy,

e) vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném statutem veřejné vysoké školy.

Usnesení ze zasedání RVH ČVUT

Termíny zasedání RVH ČVUT v roce 2019

  • 26. února
  • 26. března
  • 30. dubna
  • 21. května
  • 25. června
  • 17. září
  • 22. října
  • 19. listopadu
  • 17. prosince

Termíny zasedání RVH ČVUT v roce 2020

  • 21. ledna

Doplňující informace

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy a dodatky k této zprávě podle § 77b, odst. 2, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách mohou být zpřístupněny orgánům a členům orgánů vysoké školy a jejích součástí a Akreditačnímu úřadu a ministerstvu (nejde o veřejnou listinu). Zpráva a její dodatky jsou předávány datovou schránkou NAÚ, a to bezprostředně po jejich schválení AS ČVUT. Tudíž není třeba v žádostech o akreditace uvádět odkaz na uložiště ČVUT, neboť NAÚ tyto dokumenty řádně obdrží v souladu se zákonem a může s nimi disponovat.

Související dokumenty

 

Složení Rady pro vnitřní hodnocení

 

Předseda

Místopředseda

Členové

Tajemník

Vlastník stránky: Josef Svoboda