EuroTeQ Engineering University - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

České vysoké učení technické v Praze je partnerem v projektu „EuroTeQ Engineering University“, konsorcia 6 evropských univerzit, od 1. listopadu 2020. Cílem tříletého projektu je realizovat v prostředí předních technických univerzit vize „European Universities Initiative“ a „European Education Area“ za finanční podpory Evropské komise, Erasmus+ programme A.1 – European Higher Education.

Koordinátorem projektu je Technical University of Munich TUM (DE) a partnery jsou Technical University of Denmark DTU (DK), Technical University of Eindhoven TU/e (NL), Ecole Polytechnique l’X (FR), České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a Tallinn University of Technology TalTech (EST).

Konsorcium projektu EuroTeQ vzniklo na základě dlouhodobé spolupráce EuroTech Universities Alliance, ČVUT v Praze a Taltech. Alianci EuroTech tvoří také École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) a Technion Israel Institute of Technology, kteří se podílí na projektu bez finanční účasti.

EuroTeQ naplňuje svým zaměřením hlavní vize European Universities Initiative a v dlouhodobém horizontu vytvoří přední evropskou platformu a společné studijní programy pro vzdělávání v technických oborech i příbuzných společenských vědách tak, aby jejich absolventi byli schopni reagovat na měnící se potřeby společnosti. Díky sdílení odborných znalostí a začleněním se do evropského rozměru studijních programů budou členské univerzity zvyšovat celkovou kvalitu technického vzdělávání. EuroTeQ chce také propojovat univerzitní prostředí a průmysl v Evropské unii za účelem vybudování silné celoevropské vědecké a technologické základny, která bude schopna soutěžit na stále rostoucím globálním trhu. V rámci EuroTeQ je zapojeno 45 průmyslových partnerů, z toho 4 z České republiky: prg.ai, GasNet, Pražská energetika (PRE), Workswell. Předpokládá se také spolupráce se zástupci  Studentské unie a studenty ČVUT. V rámci projektu se studenti účastní tzv. EuroTeQaThon, soutěže pro skupiny studentů hodnocené odbornými panely. Mezi aktivity projektu patří vytvoření „Joint Course Catalogue“ partnerských organizací, „Micro-credentials“ vzdělávacích kurzů/modulů a „Learning Lab“ sdílení praxe vyučujících reflektující nové požadavky.

Mise EuroTeQ je založena na zavedení změny paradigmatu a poskytování vynikajícího vzdělání našim budoucím inženýrům – kvalitní inženýrství a revoluce v kvalitě a konkurenceschopnosti evropského vysokoškolského vzdělávání. Aktivity EuroTeQ tvoří společnou dlouhodobou strategii založenou na spolupráci na nové úrovni. Inovativní koncepty studia jsou založeny na využívání digitálních služeb, integraci výzkumu do výuky, týmově orientovanou práci, reflexi na aktuální společenské výzvy.

Ucházejte se o projekty na podporu zavádění inovativních prvků do předmětů vyučovaných v angličtině. Projekt v maximální výši 75 000 Kč může podat akademický pracovník do 30. 4. 2021, vybrané projekty budou financovány od května 2021

Výzvu k zapojení se akademických pracovníků s inovativními výukovými projekty do EuroTeQ Campus pro rok 2021 najdete na této stránce nebo v PDF formátu zde.

Přihlášku si stáhnete zde.

K projektu je třeba připojit také finanční rozpočet, který vyplníte do tohoto formuláře

Plánované akce

  • Přihlaste se do letní školy EuroTech nazvané From Smart Buildings to Smart Cities
    Do 5. května se mohou studenti magisterských programů a doktorandi ČVUT hlásit do letní školy EuroTech. Samotná akce pak proběhne v termínu od 5. do 9. července 2021. Tematicky bude výuka zaměřena na okruh From Smart Buildings to Smart Cities (SB2SC).
    Více informací najdete zde.
  • EuroTech Innovation day se uskuteční 28. dubna 2021 od 8.00 do 20.00 hodin.
    Více informací najdete zde.
     

Odkazy

Pracovní skupiny ČVUT

Campus (WP2): doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová, (vedoucí skupiny), prorektorka pro bakalářské a magisterské studium, Ing. Radek Holý, Ph.D., prorektor pro informační systémy, prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., prorektor pro zahraniční vztahy, Ing. Volfgang Melecký, Ph.D., vedoucí zahraničního oddělení, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., HR Award koordinátor, RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., vedoucí oddělení pro vědu a výzkum FEL, Mgr. Pavlína Vondráčková, Ing. Jana Rückerová, doc. Ing. Marek Jemala, Ph.D., garant studijních programů, Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.

Collider (WP3): prof. Dr. Henri Hubertus Achten, (vedoucí skupiny), mimořádný člen Vědecké rady ČVUT, prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D., proděkanka pro pedagogickou činnost FSv, doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D., člen legislativní a koncepční komise Akademického senátu ČVUT.

Professional (WP4): Ing. Vladimír Janíček, Ph.D., (vedoucí skupiny), koordinátor celoživotního vzdělávání FEL, Ing. Ilona Prausová, PR a marketing, Bc. Helena Pechová.

Connector (WP5): prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., (vedoucí skupiny), prorektor pro zahraniční vztahy, doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan pro magisterské a kombinované studium FEL, RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., vedoucí oddělení pro vědu a výzkum FEL, Ing. Libuše Petržílková.

Sustainability & Outreach (WP6): Otakar Vlček, (vedoucí skupiny), vnější vztahy - PR, Ing. Libuše Petržílková, Caleb Daniel House, MSc.

Secretariat EuroTeQ (WP1): Ing. Lucie Lerch a Ing. Pavel Koudelák, Ph.D., projektový management.

Vedoucí projektu: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium.

Období řešení projektu: od 1.11.2020 do 31.10.2023.

Projekt je spolufinancován Evropskou komisí, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Erasmus+, EU Solidarity Corps, A.1 – European Higher Education, EuroTeQ – 101004029.

Vlastník stránky: Pavel Koudelák