Centres of Competence in which CTU is a Partner Institution - Public web - Czech technical university in Prague

You are here

Biorafinace jako oběhové technologie - BIOCIRTECH

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta elektrotechhnická
Doba řešení projektu: 2019 – 2022

Web: http://biocirtech.cz/

NCK BIOCIRTECH pokrývá celou problematiku zpracování biomasy mikrobiální, rostlinné, živočišné i odpadní včetně komunálního původu a čistírenských kalů pomocí chemických, biochemických i fyzikálních procesů za účelem získání cenných produktů s vysokou přidanou hodnotou využitelných v potravinářství, zemědělství, zpracovatelském i energetickém průmyslu. Cílem jsou nové produkty z obnovitelných zdrojů zpracované environmentálně šetrnými technologiemi v souladu s cirkulární ekonomikou řešící aktuální společenská témata (potravinová udržitelnost, využívání přírodních zdrojů, udržitelná energetika). Výzkumný potenciál pracovišť zvýší konkurenceschopnost českých podniků (nejen účastníků projektu) ve světě a obohatí jejich komerční sortiment.

Národní centrum pro energetiku

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta strojní
Doba řešení projektu: 2019 – 2022

Web: http://nce.vsb.cz/

Cílem Národního centra pro energetiku (NCE) je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Dochází ke sdílení unikátních infrastruktur a know-how odborných týmů stávajících výzkumných center prostřednictvím řešení společných projektů aplikovaného výzkumu. Výzkumná agenda NCE je v souladu s Národní RIS3 strategií a je zaměřena na nové technologie vedoucích ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, účinnému nasazení a provozu decentralizovaných zdrojů energie, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí.

Centrum elektronové a fotonové optiky – CEPO

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta strojní
Doba řešení projektu: 2018 – 2022

Centrum elektronové a fotonové optiky sdružuje 9 výzkumných institucí a 4 výrobní podniky v České republice se zaměřením na řešení problémů v oblasti elektronové a fotonové optiky. Centrum sjednocuje všechny klíčové akademické a průmyslové hráče v ČR, kteří se zabývají výzkumem v elektronové a fotonové optice. Aktivity Centra se zaměřují na aplikovaný výzkum a přenos technologií v oblastech elektronové mikroskopie a litografie, optické mikroskopie a spektroskopie, laserových technologií, optické a kvantové metrologie, opto-vláknových technologií, vysoce přesné optické výroby a sofistikovaných optických systémů. Taková komplementární synergie posouvá mnohaleté plodné bilaterální spolupráce a nabyté zkušenosti partnerů na úroveň, kde se tato odvětví českého výzkumu a průmyslu přibližují světovým lídrům, vytváří nové pracovní pozice a výrazně zvyšují přidanou hodnotu související průmyslové výroby.

Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta strojní
Doba řešení projektu: 2019 – 2022

Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku (NaCCAS) bylo ustanoveno za účelem koncentrace a efektivního využití VaV kapacit zapojených 3 špičkových výzkumných organizací a 7 inovativních podniků působících v progresivním high-tech odvětví letectví a kosmonautiky. Strategicky volená struktura konsorcia zajistí vysokou míru mezisektorové spolupráce a interdisciplinarity. Plánované výzkumné aktivity vyústí ve zvýšení příjmů z komercionalizace prostřednictvím přímého transferu znalostí a reálného uplatnění výsledků a vyvinutých technologií v průmyslových aplikacích. Současně dojde k synergickému propojení dosavadních Center kompetence a zvýšení počtu inovačních leaderů.

Národní centrum kompetence Strojírenství

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta strojní
Doba řešení projektu: 2019-2022

Projekt je zaměřen na rozvoj a realizaci inovačních aktivit souvisejících se zvyšováním konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství, oborově se bude jednat zejména o zpracovatelský průmysl. NCKS bude zaměřeno na řešení klíčových problémů spjatých s očekávanými trendy a požadavky na zaměření budoucího VaV ve strojírenství. Klíčový faktorem bude zvládnutí požadavků spojených zejména se zvyšováním výkonů a přesností strojů a zařízení, snižováním energetické náročnosti, automatizací výrobních procesů, zkracování inovačních cyklů, nákladovou optimalizací a zohledněním trendů spadajících do oblasti Průmysl 4.0. Výzkumné zaměření NCKS bude výše uvedené faktory reflektovat a pro jejich úspěšné zvládnutí bude rozvíjet aktivity v oblasti měření a analýz parametrů strojů a technologií, matematického modelování, mechatronických systémů a řízení, návrhů a konstrukce strojů včetně jejich prototypové realizace a verifikace, vývoji a aplikaci nových materiálů.

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta strojní
Doba řešení projektu: 2019-2022

Vznik Centra NCK je odpovědí na silnou poptávku po prakticky uplatnitelných produktech a řešeních pro zajištění kybernetické bezpečnosti kritických a nekritických informačních infrastruktur. Centrum sdružuje špičková výzkumná pracoviště a zástupce průmyslu dlouhodobě působící v oblasti kybernetické bezpečnosti, za účelem realizace kolaborativního výzkumu a vývoje technických řešení v kybernetické bezpečnosti na úrovni hardware a software a mechanismů certifikace bezpečnostních vlastností technologických produktů. Ve spolupráci s průmyslovými partnery pak centrum bude usilovat o uplatnění vyvinutých řešení na stále rostoucím trhu kybernetické bezpečnosti. Tím bude posílen význam českého průmyslu a výzkumu na evropské i světové úrovni.

Návrh a výroba “smart komponentů” (a strojů) pro strojírenský průmysl s vysokou přidanou hodnotou (RIS3). Smart díly, komponenty a subsystémy umožňující vývoj nových strojů a technologií v oblasti výroby, dopravy, letectví, energetiky a dalších hospodářských odvětích (např. zdravotnictví, zemědělství) mají klíčovou roli pro rozvoj strojírenství v 21. století. “Smart komponenty” je komplexní zařízení kombinující materiály, mechaniku, virtuální prototypování, snímání a řízení, software.

Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta dopravní
Doba řešení projektu: 2019-2022

Web: https://nc3.cz/

Vznik Centra NCK je odpovědí na silnou poptávku po prakticky uplatnitelných produktech a řešeních pro zajištění kybernetické bezpečnosti kritických a nekritických informačních infrastruktur. Centrum sdružuje špičková výzkumná pracoviště a zástupce průmyslu dlouhodobě působící v oblasti kybernetické bezpečnosti, za účelem realizace kolaborativního výzkumu a vývoje technických řešení v kybernetické bezpečnosti na úrovni hardware a software a mechanismů certifikace bezpečnostních vlastností technologických produktů. Ve spolupráci s průmyslovými partnery pak centrum usiluje o uplatnění vyvinutých řešení na stále rostoucím trhu kybernetické bezpečnosti. Tím posiluje význam českého průmyslu a výzkumu na evropské i světové úrovni.

Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu (RICAIP)

Doba řešení: září 2019 – prosinec 2026.

Web: https://ricaip.eu

RICAIP je mezinárodní distribuované výzkumné centrum excelence, které se zaměřuje na výzkum v oblasti robotiky a umělé inteligence (AI). RICAIP rozvíjí silnou spolupráci na mezinárodní úrovni rozvíjející koncept Průmyslu 4.0 a řešící aktuální potřeby, mezery a požadavky průmyslového sektoru a společnosti. Pro simulaci a praktické ověření konceptu distribuované produkce vytváří RICAIP prakticky propojenou nejmodernější infrastrukturu pro výzkum a vývoj v podobě RICAIP Industrial Testbed Core. Její páteř tvoří více pracovišť - experimentálních zařízení • Testbed pro Průmysl 4.0 4.0 na CIIRC ČVUT v Praze, • Testbed na CEITEC VUT v Brně, • sdílený tesbed DFKI a ZeMA v Saarbrückenu. RICAIP je česko-německé centrum sídlící na CIIRC ČVUT v Praze s maximální mírou autonomie a přímou účastí všech jeho čtyř zakládajících partnerů.

Projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 857306 (H2020 Teaming Phase 2) a je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0010085. Hlavní řešitel: Vladimír Mařík, CIIRC ČVUT.

Content owner: Karel Žebrakovský