Centra kompetence, v nichž je ČVUT spoluřešitelem - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Centrum kompetence drážních vozidel

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní.
Za ČVUT spolupracuje: Fakulta strojní ČVUT.

Doba řešení projektu: 2012 – 2019

Centrum kompetence drážních vozidel je projekt koordinace a prohloubení existující spolupráce výrobních podniků a organizací zabývajících se výzkumem. Centrum je zaměřeno na aplikovaný výzkum a vývoj. Výsledky činnosti Centra budou průběžně implementovány do konečných produktů a v horizontu 4 až 6 let od zahájení řešení projektu povedou k významnému posilování konkurenceschopnosti České republiky v dopravním strojírenství.

Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky

Hlavní řešitel: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Za ČVUT spolupracuje: Kloknerův ústav ČVUT.

Doba řešení projektu: 2012 – 2019

Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení účinnosti, prodloužení životnosti, provozní spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických zařízení klasických i jaderných elektráren. Výzkum a vývoj nových technologií a materiálů bude mít za následek zvýšení konkurenceschopnosti výrobců a provozovatelů energetických zařízení. Projekt dále přispěje k výchově nové generace technické inteligence a rozvoji slábnoucího know-how v oblasti energetiky a energetického strojírenství.

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Hlavní řešitel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IT4Innovations.
Za ČVUT spolupracuje: Fakulta dopravní ČVUT.

Doba řešení projektu: 2012 – 2018
Web: http://www.centrum-rodos.cz

Centrum pro rozvoj dopravních systémů vytváří strategické partnerství spolupracujících výzkumných institucí a podniků určujících směr rozvoje inteligentní mobility v České republice. Společně jsme přijali výzvu v podobě hledání rovnováhy mezi potřebou pohybu moderní společnosti a negativními dopady mobility. Spoléháme na zkušené týmy, perfektní znalost prostředí, ochotu spolupracovat a sdílet rizika spojená s nastavováním trendů oblasti řízení mobility odpovídajícím potřebám 21. století.

Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C)

Hlavní řešitel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií.
Za ČVUT spolupracuje: Fakulta elektronická ČVUT.

Doba řešení projektu: 2012 – 2019

Záměr projektu spočívá ve vytvoření Centra kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C – Visual Computing Competence Center) jako uskupení dvou významných výzkumných organizací a čtyř průmyslových partnerů. Motivací je dlouhodobě nedostatečná provázanost výzkumných pracovišť a průmyslových podniků v ČR. Cílem projektu je vytvořit dlouhodobý rámec pro intenzivnější uplatňování výsledků aplikovaného výzkumu daného oboru v oblasti českého průmyslu a tento rámec naplnit vlastním výzkumem.

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS – TD

Hlavní řešitel: ENVINET a.s.
Za ČVUT spolupracuje: Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT.

Doba řešení projektu: 2012 – 2019

Záměrem Centra kompetence, složeného z dlouhodobě spolupracujících exportně orientovaných podniků s výsadním postavením v ČR i mezinárodně uznávaných vědecko- výzkumných ústavů, je vývoj, výroba a export unikátních dosud nedostupných detekčních materiálů a systémů detekce záření pro řešení aktuálních problémů bezpečnosti jaderných zdrojů a jejich dopadů do životního prostředí. Výstupy projektu mají přesah do aplikací v průmyslu, zdravotnictví, geologii, v kosmickém i základním výzkumu.

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická.
Za ČVUT spolupracuje: Fakulta strojní ČVUT.

Doba řešení projektu: 2012 – 2019
Web: https://canut.zcu.cz

Centrum pokročilých jaderných technologií definuje systém dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích výzkumných organizací a významných průmyslových podniků. Důvodem vzniku CANUT je vybudování strategického partnerství členů konsorcia v oblasti jaderných technologií, ve kterých patří zúčastněné organizace k mezinárodně uznávaným výzkumným institucím a průmyslovým podnikům s dlouhou historickou tradicí. Tyto technologie patří ke klíčovým a prestižním tématům výzkumu v celém světě.

Centrum výzkumu povrchových úprav

Hlavní řešitel: SYNPO, a.s.
Za ČVUT spolupracuje: Fakulta strojní ČVUT.

Výzkum bude zahájen v roce 2014.

Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů (CIDAM)

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni.
Za ČVUT spolupracuje: Fakulta elektrotechnická ČVUT.

Výzkum bude zahájen v roce 2014

Inteligentní Regiony - informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj

Hlavní řešitel: ENKI, o.p.s.
Za ČVUT spolupracuje: Fakulta stavební ČVUT.

Výzkum bude zahájen v roce 2014

Vlastník stránky: Karel Žebrakovský