Centra kompetence, v nichž je ČVUT hlavním příjemcem - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta strojní ČVUT.
Doba řešení projektu: 2012 – 2017

Inovace v konstrukci vozidel a hnacích jednotek se spalovacími motory i elektromotory pro snížení spotřeby fosilních paliv a emisí, maximální bezpečnost, pohodlí a rozkoš z jízdy, přizpůsobení požadavkům legislativy i interakci s infrastrukturou a dalšími vozidly a konkurenceschopnost i na rozvojových trzích. Dvojí řád vyvíjených inovací pro bezprostředně aplikovatelný výstup nebo podklad pro následný vývoj. Využití znalostní databáze jako integrujícího prvku komplexního tématu a širokého týmu.

Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta strojní ČVUT.
Doba řešení projektu: 2012 – 2019
Web: http://www.ptte.cz

Projekt je zaměřen na uplatnění nejnovějších poznatků v oblasti teplárenství, zejména na rozšíření poznatků o vlastnostech paliv, zvýšení účinnosti zařízení, snížení vlastní spotřeby i optimalizace distribučních sítí. Tím, že v řešitelském týmu jsou zastoupeny výzkumné, projekční i výrobní organizace, je zajištěno uplatnění výsledků výzkumu v praxi. Dojde i k posílení pozice zúčastněných výrobních organizací na trhu. Výchova nové generace odborníků pro oblast teplárenství.

Progresívní detekční systémy ionizujícího záření

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT.
Doba řešení projektu: 2012 – 2019;

Pracoviště z ČVUT v Praze spolu s ÚJP Praha, VF Černá Hora, Evolving Systems Consulting, ATG a TESTIMA vytvořila konsorcium za účelem výzkumu a vývoje detekčních systémů ionizujícího záření pro aplikace v medicínské diagnostice, radioterapii, dozimetrii záření, defektoskopii a dalších oborech. V rámci centra kompetence bude zřízeno expertní pracoviště mikroelektroniky a vývojové pracoviště detektorů ionizujícího záření zajišťující řešení tematiky centra s využitím nejnovějších technologií.

Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta strojní ČVUT.
Doba řešení projektu: 2012 – 2019

Obor strojírenské výrobní techniky vytváří pro všechny ostatní strojírenské obory obráběcí stroje, tvářecí stroje a nové technologie. Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj technických prostředků, řešení a technologií pro zvyšování hlavních užitných vlastností strojů. Hlavními užitnými vlastnostmi jsou: přesnost, jakost, výrobní výkon, spolehlivost, hospodárnost a ekologičnost. Cílem projektu je podpořit excelenci oboru v ČR tak, aby ČR do roku 2020 patřila do TOP10 producentů SVT na světě.

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta stavební ČVUT.
Doba řešení projektu: 2013 – 2019
Web: http://www.cesti.cz/

Projekt CESTI se zaměřuje na technické inovace řešící nedostatky dnešní dopravní infrastruktury. Věnuje se silniční a kolejové infrastruktuře, včetně mostů a tunelů. Průřezově řeší environmentální hlediska, aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy efektivního hospodaření s infrastrukturou při uplatnění výkonových parametrů. Odpovídá na potřeby nákladově efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky trvanlivé, spolehlivé a trvale dostupné dopravní infrastruktury.

Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta elektrotechnická ČVUT.
Doba řešení projektu: 2012 – 2019

Centrum vypracuje metody určování polohy, rychlosti a času pomocí - současného zpracování signálů všech stávajících a budoucích družicových navigačních systémů včetně systémů pracujících v pásmech C a S - zpracování signálů digitálních rozhlasových a televizních vysílačů, komunikačních a počítačových sítí - metod nezávislých na vnějších signálech zkonstruuje demonstrátor k seznámení budoucích uživatelů s přednostmi zařízení, k ověření použitelnosti v aplikacích a k přípravě výroby.

Centrum aplikované kybernetiky 3

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta elektrotechnická ČVUT.
Doba řešení projektu: 2012 – 2019
Web: http://www.c-a-k.cz

Centrum aplikované kybernetiky 3 navazuje na stávající centrum podporované projekty LN00B096 a 1M0567. Koncentruje špičkové výzkumné a aplikační kapacity veřejného a soukromého sektoru za účelem dlouhodobé spolupráce. Vytvoří nové výsledky v oblasti modelování a řízení výroby, distribuce a konverze elektrické energie, v oblasti inteligentní interakce člověk-stroj, v oblasti strojového vnímání a analýzy obrazů a poskytne nové optimalizační nástroje pro průmyslovou informatiku.

Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta elektrotechnická ČVUT.
Výzkum bude zahájen v roce 2014.

Vlastník stránky: Karel Žebrakovský