Centra excelence, v nichž je ČVUT spoluřešitelem - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti

Hlavní řešitel: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Za ČVUT spolupracuje: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.

Doba řešení projektu: 2012 – 2018

Biofotonika představuje jednu z nejrychleji se rozvíjejících vědeckých disciplín současnosti. Očekává se, že biofotonika se bude významně podílet na formování nové generace nástrojů a metod pro medicinální výzkum a diagnostiku a přispěje tak k efektivnější, kvalitnější a dlouhodobě udržitelné zdravotní péči. Navrhovaný projekt je projektem základního orientovaného výzkumu v oblasti biofotoniky se zaměřením na biosenzory založené na fotonických nanostrukturách. Hlavní výzkumné oblasti tohoto projektu zahrnují jak výzkum fotonických jevů na kovových nanostrukturách s povrchovými plasmony a nových nástrojů pro jejich teoretickou a analýzu, tak propojení těchto nanostruktur s biomolekulami a studiu interakcí mezi biofotonickými nanostrukturami a biologickými vzorky. Projekt dále zahrnuje přípravu a experimentální charakterizaci speciálních nanostruktur pro nové typy biosenzorů na bázi rezonance povrchových plasmonů (SPR) a povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS) pro detekci biomarkerů onkohematologických onemocnění.

Centrum pokročilých bioanalytických technologií

Hlavní řešitel: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Za ČVUT spolupracuje: Fakulta elektrotechnická.

Doba řešení projektu: 2012 – 2018
Web: http://www.biocentex.cz

Hlavním cílem je založení výzkumného Centra zaměřeného na nové principy, instrumentaci a technologie pro bioanalýzy využitelné v biologických vědách. Součástí Centra bude vzdělávání mladých vědců včetně formulování nového interdisciplinárního Ph.D. kurikula. Výzkum bude zaměřen na: mikroseparace s využitím mikrofluidiky a nanotechnologií s hmotnostní spektrometrií a laserovou detekcí - molekulární rozpoznávání - pokročilou zpětnovazební kontrolu (používanou v robotice a letectví, ale nepříliš v bioanalýze) - paralelní bezkontaktní manipulace tvarováním silových, nebo potenciálových polí. Centrum bude spolupracovat se špičkovými zahraničními partnery. Součástí činnosti bude organizování mezinárodní konference o bioanalýze CECE www.ce-ce.org. Konečným cílem bude vývoj levné lab-on-chip platformy pro aplikace zahrnující detekci rakoviny, biomarkerů, toxinů v potravinách, nebo mikroorganizmů biologických zbraní.

Vlastník stránky: Karel Žebrakovský