Centra excelence, v nichž je ČVUT hlavním příjemcem - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta elektrotechnická ČVUT.
Doba řešení projektu: 2012 – 2018

Projekt má za cíl využít velmi rozsáhlá neanotovaná multimodální data, převážně videozáznamy, k významnému posunu stavu poznání v oblasti porozumění, interpretace, anotace a vyhledávání obrazových sekvencí, řečového signálu a přirozeného jazyka, a to kombinací metod založených na učení bez učitele. Zaměří se na problémy, které jsou z pohledu jedné modality velmi těžko řešitelné, a využije interdisciplinárního přístupu. Pokrok v jednotlivých oborech (vidění, řeč, jazyk) bude dosažen kombinací metoda a zejména křížovým učením, kdy výstup jedné z modalit bude zdrojem trénovacích dat druhých modalit. Za účelem efektivního zpracování velkých souborů dat všech modalit, se projekt také zaměří na obecné problémy organizace, indexace a vyhledávání na základě podobnosti, což má velký význam při budování skutečných aplikací.
Konsorcium se skládá z mezinárodně uznávaných pracovišť, dosahujících špičkové výsledky v projektu. Dojde k přenosu znalostí, metodologií a řešených problémů. Kromě vědeckých výstupů ve formě publikací budou výstupem projektu dva demonstrátory.

Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích

Součást ČVUT, která se na výzkumu podílí: Fakulta stavební ČVUT.
Doba řešení projektu: 2012 – 2018

Stavební materiály a konstrukce jsou vystaveny řadě zatížení a působení, která nezpůsobují kritické defekty nebo selhání okamžitě, ale po mnoha opakováních nebo v důsledku synergie s jinými fyzikálními nebo chemickými vlivy. Znalosti v této oblasti jsou dosud velmi nerovnoměrné, s množstvím chybějících faktů a interakcí vyplývajícím z úzkého a fragmentovaného výzkumu jednotlivých a vysoce specifických problémů prováděného bez širšího a hlubšího pochopení komplexity materiálu a chování konstrukce v okolním prostředí.
Tento projekt na podporu excelence v základním výzkumu se proto zabývá hodnocením dlouhodobého monitorování vlivů prostředí na vybrané materiály a konstrukce, důsledky pronikání vlhkosti a solí do porézních materiálů, problémy únavy způsobené klimatickým zatížením nebo působením a metodikou hodnocení studovaných materiálů a konstrukcí z hlediska spolehlivosti a rizik.

Vlastník stránky: Karel Žebrakovský