Celoškolský doktorský studijní program Historie techniky - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Celoškolský doktorský studijní program Historie techniky (CDSP HT) je na ČVUT v Praze jedinečnou platformou spojující historii se současnou technikou. Studentům - doktorandům nabízí nejenom retrospektivní pohled na vývoj vlastní technické školy, konkrétních technických disciplín, technického myšlení, techniky a technologií, které chronologicky formovaly současnost, ale zároveň jim přináší témata, která jsou historicky repetitivní a na která mohou navázat a aplikovat soudobé výpočetní, matematické i technologické znalosti. CDSP HT tak vytváří pro ČVUT v Praze konkrétní konkurenční výhodu oproti ostatním vysokým technickým školám v ČR, neboť ČVUT v Praze je jediné, která má vědeckou disciplínu Historii techniky akreditovanou (a to do roku 2023).

Odborně je CDSP HT napojeno na významné tuzemské (Sdružení historiků ČR, Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR, Český komitét pro historii vědy) a na zahraniční vědecké společnosti (Fondation Electra, IEHA, EBHA) a na činnost tuzemských a zahraničních vědeckých institucí a vysokých škol (např. na Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha, Historický ústav AV ČR, CEFRES Prague, Historický ústav FF Univerzity v Hradci Králové, EHESS Paris, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, MSH Paris, EDF Paris, Univerzity of Oxford, MIT, TU Berlin, ETZ aj).

V rámci studia CDSP HT je možno využít forem double degree/co-tutelle, tj. přípravu disertační práce pod dvojím vedením, kterou v současnosti využívají tři z jedenácti studujících doktorandů.

Školitelky a školitelé, členky a členové Oborové rady CDSP HT umožňují doktorandkám a doktorandům spolupráci na grantech, na publikační a jiné tvůrčí (výstavy, příprava konferencí, účast na vystoupení v médiích nebo na jiné popularizaci aj.) činnosti i na systematické výuce historie techniky.

Tradiční spolupráce s francouzskými pracovišti přinesla CDSP HT na ČVUT v Praze přímé napojení na mezinárodní výzkum – např. na projekty France Mobility a Erasmus Mundus plus aj.

Další informace naleznete na stránce http://www.cdspht-cvut.cz/

Vedení Celoškolského doktorského studijního programu Historie techniky a složení Oborové rady Celoškolského doktorského studijního programu Historie techniky (OR CDSP HT) na ČVUT v Praze:

  • prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (České vysoké učení technické v Praze) - prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium – vedení CDSP HT na ČVUT v Praze
  • prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Univerzita Karlova v Praze) – člen OR CDSP HT
  • prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze) – členka OR CDSP HT
  • prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (České vysoké učení technické v Praze) – předsedkyně OR CDSP HT a garantka CDSP HT
  • prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Historický ústav AV ČR a Univerzita Karlova v Praze) - člen OR CDSP HT
  • prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c. (České vysoké učení technické v Praze) - člen OR CDSP HT
  • doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze) – člen OR CDSP HT
  • prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR) – členka OR CDSP HT
  • prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger (České vysoké učení technické v Praze) - člen OR CDSP HT
 

OZNÁMENÍ

MIMOŘÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AR 2020/2021

 

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRACE

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na rektorátu ČVUT v Praze, odd. pro vědeckou a výzkumnou činnost, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 - Dejvice Ing. Vodičková, kancelář B-705 (monika.vodickova@cvut.cz, 224353462)

Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Mariana Stonišová
Název disertační práce: Výuka elektrotechnických oborů na Vysoké škole báňské
Studijní obor: Historie techniky
Školitel: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 
Oponenti: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. – Oponentský posudek
  prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.  – Oponentský posudek
Datum a místo: 30. 6. 2021 od 13.00 hod.
  Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6, míst. č. 80

 

Jméno a příjmení: Ing. et Mgr. Vít Holeček
Název disertační práce: Masarykova akademie práce – IV. Odbor strojní a elektrotechnický
Studijní obor: Historie techniky
Školitel: prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
Oponenti: prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. – Oponentský posudek
  prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.   – Oponentský posudek
Datum a místo: 30. 6. 2021 od 13.00 hod.
  Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6, míst. č. 80

 

Obhajoba tezí disertační práce  
Jméno a příjmení: Mgr. Lukáš Nachtmann
Název disertační práce: Archiv společnosti ŠKODA AUTO jako místo paměti v historii techniky
Studijní obor: Historie techniky
Školitel: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Oponentka: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. – Oponentský posudek
Datum a místo: 30. 6. 2021 od 14.30 hod.
  Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6, míst. č. 80
Vlastník stránky: Zbyněk Škvor