Aktuality z oblasti rozvoje a fondů - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

 • Červenec 2021
  • Výzva pro předkládání projektových záměrů CRP 2022

   V souladu s Vyhlášením CRP pro rok 2022 a zefektivnění koordinace napříč ČVUT je otevřena VÝZVA pro předkládání projektových záměrů v kategoriích 2+ a 18+. Projektové záměry je možné vkládat do 13.9.2021 zde. Detailní informace jsou dostupné na Inforeku.

   Kontaktní osoba:
   Ing. Kateřina Nedbalová
   katerina.nedbalova@cvut.cz
   +420 224 353 623

   • Centralizovaný rozvojový program
 • Červen 2021
  • Národní plán obnovy

   Již teď se můžete začít seznamovat s chystaným Národním plánem obnovy, který bude velkou příležitostí pro čerpání štědrých dotací do různých odvětví. Hlavním cílem Národního plánu obnovy je podpora oživení a odolnosti tuzemské ekonomiky po zasažení pandemií COVID-19. Finance z fondu mají zmírnit dopady krize, podpořit provádění reforem a veřejných investic a tím přispět k obnově růstu hospodářství a tvorbě pracovních míst. První programy z Národního plánu obnovy se budou otevírat už v září 2021. 70 % všech financí musí být rozděleno do konce roku 2022. Dění v této oblasti budeme sledovat a budeme vás o aktualitách informovat.

   • Národní fondy
  • TAČR – aktualizace databáze hodnotitelů a hodnotitelek

   V současné době probíhá aktualizace databáze hodnotitelů a hodnotitelek výzkumných projektů Technologické agentury ČR. TA ČR proto hledá odbornice a odborníky na výzkum, vývoj a inovace napříč všemi obory, zejména z aplikačního, ale i akademického prostředí, kteří mají zkušenost s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi. Více informací naleznete zde a v letáčku.

   • Národní fondy
  • OP PIK – Inovační vouchery

   Ve spolupráci s malým či středním podnikem působícím mimo hl. m. Prahu, který je oprávněným žadatelem, se mohou výzkumné týmy z ČVUT ucházet o inovační vouchery Výzvy VI z OP PIK. Univerzita poskytne firmě expertní služby v oblasti inovací (jako jsou různé typy zkoušek, měření, výpočty, konstrukční návrhy nebo vývoj SW, HW, materiálů, procesů, metod či prototypů nových výrobků), které povedou ke zvýšení odborného know-how podniku a napomohou tak k jeho dalšímu rozvoji. Voucher na tyto služby je ve výši od 50 tisíc Kč do 1.000.000 Kč. Podávání žádostí je průběžné až do 31. 12. 2022. Doporučujeme navázat spolupráci s konkrétní firmou a společně vypracovat žádost, jež se podává  pouze elektronicky přes systém ISKP+.

   • Národní fondy
  • HORIZONT EVROPA - Pracovní programy HE

   Evropská komise (EK) zveřejnila pracovní programy pro jednotlivé části programu Horizont Evropa na roky 2021-2022. Dokumenty si můžete stáhnout přímo na FTOP (Funding & tender opportunities portal) v příslušných sekcích na českém webu https://www.horizontevropa.cz/cs. EK rovněž zveřejnila Průvodce programem Horizont Evropa (Horizon Europe Programme Guide), který přehledně informuje o struktuře, rozpočtu a politických prioritách programu. Obsahuje také detaily týkající se přípravy projektu a má napomoci zodpovědět i konkrétní praktické otázky.

   • Mezinárodní fondy
  • HORIZONT EVROPA - Partnerská setkání k výzvám HE

   Aby mohlo dojít i k navázání partnerství a spolupráce při přípravě výzkumných projektů, pořádají sítě národních kontaktních bodů ve spolupráci s EK sérii on-line partnerských setkání (brokerage events). Akce budou zaměřeny na témata prvních výzev klastrů programu Horizont Evropa. Účast na brokerage events je zdarma, je však nutné se registrovat a vyplnit profil organizace.

   Detailní informace a registrace na jednotlivé akce naleznete zde.

   • Mezinárodní fondy
  • Challenge Fund

   Do 12. července můžete podávat on-line přihlášky do výzvy Challenge Fund, která je vyhlášena v rámci Rozvojového programu spojených národů (UNDP). ČVUT je oprávněným žadatelem. Cílem výzvy je přenos českého know-how a inovativních řešení, která by řešila rozvojové výzvy a přispěla k dosažení cílů udržitelného rozvoje v některé ze 6 rozvojových zemí (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldávie a Zambie). Rozvojové výzvy jsou pro každou zemi jiné (např. čistá energie, hospodaření s odpadem, životní prostředí, znečištění ovzduší, klimatická změna apod.). Projekty budou trvat maximálně 12 měsíců a je možné na ně získat dotaci až 850.000 Kč (20.000 – 40.000 USD) s tím, že míra spolufinancování je zde 20 %.

   • Mezinárodní fondy
  • HORIZONT EVROPA - Informační dny k prvním výzvám HE

   EK zveřejnila termíny konání informačních dní k prvním výzvám programu Horizont Evropa, které bude on-line pořádat v období od 28. června do 9. července 2021. Budou zaměřeny na všechny klastry programu, na Akce "Marie Skłodowska-Curie", výzkumné infrastruktury a rozšiřování účasti a posilování ERA.  Informační dny programu Horizont Evropa budou otevřeny pro účast bez předchozí registrace (s výjimkou klastru 3 – Občanská bezpečnost pro společnost). Informační dny programu Horizont Evropa se budou zabývat 9 tématy, z nichž každé bude představovat program exkluzivních diskusí a praktických setkání věnovaných jinému klastru nebo části nového programu. Rozpis témat a naleznete zde. Zájemce z ČVUT budou nejspíše nejvíce zajímat klastry 4 (Digital, Industry and Space), 5 (Climate, Energy and Mobility).

   • Mezinárodní fondy
  • Strategický záměr ČVUT 2021+

   Dne 14. června 2021 byl se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR projednán Strategický záměr ČVUT 2021+ představující základní strategický dokument Českého vysokého učení technického v Praze, který vytyčuje priority pro oblast vzdělávací politiky do roku 2030. Seznamte se s misí, vizí, základními principy a hodnotami ČVUT. Prozkoumejte cíle v oblastech studia, vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti, lidských zdrojů a prostředí, finančního řízení, organizace a procesů.

   Dokument je dostupný ke stažení v českém a anglickém jazyce.

   • Strategie
  • DIGITAL EUROPE

   Ve dnech 1. a 2. června 2021 proběhne virtuální konference Leading the Digital Decade pořádaná Evropskou komisí a Portugalským předsednictvím Rady EU. Tématem konference je digitální společnost. Jeden celý den je věnován zahájení programu Digitální Evropa. Program na oba dny a registraci naleznete zde.

   • Mezinárodní fondy
 • Květen 2021
  • Fond celoškolských aktivit ČVUT

   Dne 25. května 2021 proběhlo hodnocení projektů Fondu celoškolských aktivit ČVUT na rok 2021. Doporučení komise byla schválena rektorem ČVUT.

   Seznam podpořených projektů k dispozici zde.

   • Fond celoškolských aktivit
  • HORIZONT EVROPA

   Oficiální legislativní dokumenty k programu Horizont Evropa byly zveřejněny 12. 5. 2021 v Úředním věstníku Evropské unie. Jedná se o Prohlášení k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a Rozhodnutí Rady (EU) 2021/764 ze dne 10. května 2021 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa.  

   Rámcový program Horizont Evropa spustil dne 19. 5. 2021 výzvu Energy Harvesting and Storage Technologies. Navrhované projekty by se měly zabývat inovativními, nízkonákladovými, efektivními a udržitelnými technologiemi a systémy pro získávání a skladování čisté energie, ale také inovativními koncepty, technikami a pokročilými materiály a zařízeními.

   Uchopení těchto témat má zásadní význam pro dosažení cílů Zelené dohody (Green Deal) v oblasti dekarbonizace energetických systémů a zároveň pro dosažení přechodu na bezpečnou a dostupnou energii. Předkládání návrhů projektů je možné do 22. 9. 2021 a více informací naleznete zde.

   Ještě pár dnů zbývá do ukončení výzvy (25. 5. 2021) EIC Pathfinder Open 2021, která podporuje ambiciózní projekty rozvíjející radikálně nové technologie, ideálně s potenciálem pro budoucí tržní uplatnění. Projekty nejsou tematicky vymezené. Více informací naleznete zde.

   Horizont Evropa vyhlašuje EU Prize for Women Innovators - cenu pro ženy podnikatelky a inovátorky, které dokázaly úspěšně přivést na trh významnou inovaci. Tři vybrané inovátorky v hlavní kategorii získají odměnu 100 tisíc eur. Jedna cena 50 tisíc eur bude udělena v kategorii Rising innovator do 30 let. Přihlašovat se můžete do 30. 6. 2021. Více informací se dočtete zde.

   • Mezinárodní fondy
  • SMART ENERGY

   Evropská platforma společného programování Smart Energy Systems zve zájemce, kteří reprezentují tzv. živé laboratoře a testovací centra (Living Labs and Testbeds) a chtěli by pracovat na nových projektech či rozšířit síť svých partnerů; nebo sami poskytují digitální platformy pro oblast energetiky (Digital Platform Providers) a rádi by svá technologická řešení či služby propagovali na mezinárodní úrovni. Zájemci, kteří splní kvalifikační kritéria, si zajistí vysokou viditelnost a přístup k exkluzivním nabídkám spolupráce a mezinárodním výzkumným projektům, včetně jejich výsledků. Registrovat se můžete prostřednictvím elektronického systému do 4. června 2021, 13:00 SEČ. Stačí podat tzv. Expression of Interest.

   • Mezinárodní fondy
  • M-ERA.NET

   Zabýváte-li se materiálovým výzkumem a inovacemi či výzkumem pro budoucí technologie baterií, můžete se zapojit do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 3 Call 2021. Český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu posílá doklady k prokázání způsobilosti prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Technologické agentury ČR (TA ČR) do 15. 6. 2021, 12:00 SEČ.

   • Mezinárodní fondy
  • PODPORA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI APLIKOVANÉHO VÝZKUMU – TAČR

   Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 12. května 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

   Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí. Soutěžní lhůta běží od 13. května 2021 do 14. července 2021. Podrobné informace nutné pro zpracování a podání návrhu projektu naleznete v Zadávací dokumentaci.

   • Národní fondy
  • VIDEOTUTORIÁL ISKP14+ OP VVV

   Pracujete-li se systémem ISKP14+ a nejste si jistí, jak správně vyplnit žádost o změnu, podívejte se na videotutoriál, který zveřejnil ŘO OP VVV.

   Kategorie: Národní fondy

   • Národní fondy
  • PODCASTY O EVROPSKÝCH FONDECH

   Víte o tom, že Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo 11dílnou sérii podcastu o evropských fondech pro období 2021-2027? Může to být příjemný způsob, jak se dozvědět aktuální informace a zajímavosti od těch nejpovolanějších.

   • Národní fondy
  • CRP 2021

   Na webu byly v souladu s Rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 ze dne 10. května 2021 zveřejněny CRP projekty schválené k realizaci ČVUT v roce 2021. Více informací zde.

   • Centralizovaný rozvojový program
 • Duben 2021
  • NATO Innovation Challenge

   Vesmír je pro NATO od roku 2019 oficiálně uznávanou operační doménou, stejně jako vzduch, moře, země a kyberprostor, kde provádí obranné operace a se spojenci v něm sdílí služby a zařízení. Prostor kolem Země se ale dynamicky mění a zahušťuje se stovkami satelitů každoročně vysílaných převážně komerčními subjekty. Narůstají obavy o rušení, degradaci či ničení těchto technologií, což může významně ohrožovat jejich uživatele a v konečném důsledku i destabilizovat celé vojenské struktury a organizace. NATO vyzývá k hledání inovativních řešení, která pomohou sbírat a analyzovat informace k vesmírné doméně, pomohou detekovat případná narušení a zabraňovat jim a v neposlední řadě pomohou vizualizovat a prezentovat vesmírný prostor inovativním způsobem. 

   Nejlepší řešení bude oceněno finanční odměnou až $ 8.500. Úspěšní řešitelé navíc mohou přispět k vývoji nových koncepcí, doktrín, standardů a postupů NATO a dostanou prostor při velkých akcích pořádaných NATO. Registrujte se do 22. 5. 2021, následně zašlete abstrakt, a pokud obstojíte, můžete se dostat až k finálové online prezentaci 29. 6. 2021.

   Návod k registraci naleznete zde.
   Pravidla pro uchazeče z řad jednotlivců naleznete zde.
   Pravidla pro týmy z řad akademiků či soukromých firem naleznete zde.

   • Mezinárodní fondy
  • Programový dokument OP JAK schválen

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský. V OP JAK bude podporován cílený rozvoj zejména s ohledem na kvalitní podmínky pro spolupráci výzkumné a aplikační sféry, internacionalizaci výzkumných organizací, rozvoj lidského kapitálu a nezbytné infrastruktury. Celková alokace OP JAK pro programové období 2021—2027 je 90 miliard Kč, z toho 43 mld. Kč je určeno na podporu výzkumu a vývoje, 19 mld. Kč na vysoké školství a 28 mld. Kč půjde do regionálního školství. Zahájení realizace OP JAK a vypsání prvních výzev je předpokládáno na přelomu roku 2021 a 2022.

   • Národní fondy
  • Web Horizont Evropa

   Zajímáte-li se o program Horizont Evropa, potom si přidejte do oblíbených nový český web horizontevropa.cz, který je provozovaný Technologickým centrem AV ČR a přehledně informuje o všech aktualitách, výzvách a struktuře programu HE. Naleznete zde i právní a finanční aspekty či hodnocení rámcových programů.

   • Mezinárodní fondy
  • Závěrečné zprávy CRP 2020

   Na webu byly v souladu s metodickým pokynem MŠMT zveřejněny závěrečné zprávy CRP projektů realizovaných ČVUT v roce 2020. Více informací zde.

   • Centralizovaný rozvojový program
 • Březen 2021
  • Eureka Clusters AI Call 2021

   Zabýváte se umělou inteligencí a pracujete na špičkové technologii, která je schopná prosadit se na světovém trhu? Program EUREKA, jeden z klíčových nástrojů Evropského výzkumného prostoru, spouští výzvu Eureka Clusters AI Call, která je otevřená od 1. 3. 2021 do 28. 6. 2021. Budou v ní podporovány středně velké mezinárodní projekty s rozpočtem od 3 do 15 miliónů EUR. Výstupem projektu musí být nové, inovované špičkové výrobky, technologie či progresivní služby, schopné prosadit se v celosvětové konkurenci. Podrobné podmínky k účasti naleznete zde a přihlášky do výzvy se podávají elektronicky přes tento portál.

   • Mezinárodní fondy
  • Bezpečnostní výzkum ČR

   Bude spuštěn Program bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České republiky, který je zacílen na projekty experimentálního vývoje a mezi hlavní oblasti podpory patří mimo jiné vývoj znalostí, metod, nástrojů a technologií pro podporu akceschopnosti bezpečnostních a záchranných sborů. ČVUT zde může být v roli dalšího účastníka (partnera) projektu. Více informací naleznete zde.

   • Národní fondy
  • Záznamy a prezentace z informační kampaně HE

   Technologické centrum AV ČR pod záštitou MŠMT uspořádalo ve dnech 8. - 11. března 2021 informační kampaň „Zapojte se do Horizontu Evropa“. Pokud jste kampaň nestihli, můžete záznamy a prezentace z jednotlivých dnů dohledat zde.

   • Školení a semináře
 • Únor 2021
  • Crowdhelix

   The Crowdhelix Network – mezinárodní virtuální platforma pro propojování vědeckých týmů, sestavování konsorcií, hledání partnerů, prezentaci úspěchů a sdílení nových výzev, kterou využívají jak univerzity a výzkumné organizace, tak soukromé firmy, je nyní k dispozici i vám. Ať už cílíte na výzvy Horizon Europe či hledáte partnery do jiných projektů, neváhejte a využijte tuto unikátní službou, kterou má ČVUT předplacenou do konce roku 2021. Přihlásit se do sítě lze zde.

   • Evropské fondy
  • REACT-EU

   Nový investiční nástroj REACT-EU, který představuje mimořádné dodatečné zdroje na pomoc se snížením dopadů pandemie Covid-19, umožní čerpat prostředky v oblasti zdravotnictví. Jednotlivé výzvy budou postupně vyhlašovány v průběhu března 2021 Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci IROP. Podporované aktivity se budou týkat zdravotnictví, sociální, sportovní infrastruktury a integrovaného záchranného systému. Dotace pokryje 100 % způsobilých nákladů. Aktuálně jsou vyhlašovány avíza výzev.

   • Evropské fondy
  • ERC Starting Grants

   Byla zveřejněna první výzva Horizon Europe – ERC Starting Grants. Tato výzvy je navržena k podpoře excelentních výzkumníků, kteří začínají svůj nezávislý výzkumný tým, nebo program. Stejně jako u jiných výzev HE je předpokladem úspěšné přihlášky prokázání průkopnické povahy, ambice a proveditelnosti vědeckého návrhu. Maximální možná dotace z této výzvy je stanovena na 1 500 000 EUR na 5 let trvání projektu. Detailní informace o výzvě naleznete zde.

   • Evropské fondy
 • Leden 2021
  • Evropské centrum pro digitální inovace na ČVUT

   EDIH neboli Evropské centrum pro digitální inovace vznikne i na ČVUT. Pokud uspěje se svojí žádostí i u Evropské komise, bude hrát klíčovou roli při implementaci programu Digital Europe, novém programu Evropské komise pro podporu digitalizace Evropy pro období 2021 - 2027. Takové centrum bude v budoucnu umožňovat malým a středním podnikům a veřejné správě přístup k technologickým znalostem a řešením při širším zapojení digitálních technologií do výroby, obchodu a veřejných služeb.

   • Evropské fondy
  • Modernizační fond

   Zabýváte se tématy jako jsou obnovitelné zdroje energie, optimalizace spotřeby energie, distribuce tepla, modernizace dopravy či snižování emisí? Pokud ano, je možné, že programy Modernizačního fondu budou vhodné právě pro vás. Fond o velikosti zhruba 150 miliard Kč spravuje Státní fond životního prostředí (SFŽP). Další předregistrační výzvy budou vypsány v druhé polovině letošního roku. V programovém dokumentu se dozvíte další podrobnosti, např. přehled jednotlivých programů (str. 32) a podporovaných aktivit.

   • Národní fondy
Vlastník stránky: Veronika Kramaříková